Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 21, br. 1, str. 31-39
Pašnjačka asocijacija Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973 u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima (MPNTR - 31016)

Ključne reči: Trifolio-Agrostietum stoloniferae; biodiverzitet; pašnjačka vegetacija
Sažetak
Vegetacija ass. Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973 pripada svezi Agropyro- Rumicion crispi Nordh. 1940, redu Agrostietalia stoloniferae Oberdorf. 1967 i klasi Molinio- Arrhenatheretea Tx. 1937. Sastojine ass. Trifolio-Agrostietum stoloniferae razvijene su sekundarno na periodično plavljenim pašnjacima, uvek u neposrednoj blizini naselja. U ovoj vegetaciji geofitohemikriptofitskog karaktera dominiraju biljke koje dobro podnose eroziju, gaženje i plavljenje. Na području Vojvodine ova asocijacija zastupljena je sastojinama dve subasocijacije: ass. Trifolio- Agrostietum stoloniferae subass. agrostetosum albae Marković 1973 i ass. Trifolio-Agrostietum stoloniferae subass. cynodontetosum Marković 1973.
Reference
Bagi, I. (1987) Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities III. Zonation and succession. Tiscia, Vol. XXII, 31-45
Felföldy, L. (1990) Hinar haterarazo. u: Vizugyi hidrobiologia, Budapest: Korniezetveldelmi es Teruletfejlestesi Miniszterium, 18-Kotet, 1-144
Gajić, M. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, serija A 'Šumarstvo', Beograd, 111-141: 54
Jávorka, S., Csapody, V. (1975) Icanographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ed. (1970-1977) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd: SANU
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1994) Fitoindikatori i njihov značaj u proceni ekoloških uslova staništa. Beograd: Nauka
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1998) Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. Beograd: Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković'
Lazić, D. (1995) Florističko-ekološka analiza sastojina ass. Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973 na području Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Insit. za biologiju, Diplomski rad
Marković, Lj. (1978) Travnjačka vegetacija sveze Agropyro-Rumicion u obalnom pojasu Save u Hrvatskoj. Acta bot. Croat, 107-130: 37
Sarić, M., ur. (1986) Flora SR Srbije. Beograd: SANU, 10
Stojanović, S., Vučković, M., Radulović, S. (1996) Karakteristike i zastupljenost korovskih biljaka u pašnjačkoj asocijaciji Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973. na području Vojvodine. u: V Kongres o korovima, Banja Koviljača, 242-251
Stojanović, S., Lazić, D., Nikolić, Lj. (2000) Analiza životnih formi i flornih elemenata livadsko-pašnjačke vegetacije na području Potisja. u: VI Kongres o korovima. Banja Koviljača, 267-271
Tomić, Z., Nešić, Z., Vilotić, D., Gačić, D., Žujović, M. (2009) Production and quality of meadow associations in forest hunting grounds in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 3-4, str. 251-260
Tomić, Z., Bijedić, Z., Vilotić, D., Gačić, D.P. (2010) Phytocenological research into the meadow associations on forest hunting grounds of Serbia. Archives of Biological Sciences, vol. 62, br. 2, str. 363-372
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964) Flora Europaea I. Cambridge: Cambridge University press
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968/1980) Flora Europaea II-V. Cambridge: Cambridge University press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Acta herbologica (2012)
Invazivne biljke korovske flore u organskoj poljoprivredi
Džigurski Dejana, i dr.

Acta herbologica (2012)
Korovska flora u organskoj proizvodnji šargarepe - daucus carota l. (Apiaceae, araliales)
Ljevnaić-Mašić Branka, i dr.

Acta herbologica (2014)
Korovi u organskoj proizvodnji začinskog i lekovitog bilja
Ljevnaić-Mašić Branka, i dr.

prikaži sve [31]