Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 38, br. 1, str. 42-49
Preliminarna ispitivanja o mogućnosti suzbijanja ciganskog perja (Asclepias syriaca L.) - u usevu soje
Agrovojvodina Komercservis, Subotica

e-adresaadolmagic@yahoo.com
Ključne reči: soja; Asclepias syriaca L.; suzbijanje; oksasulfuron; bentazon
Sažetak
Na području Subotičko-Horgoške peščare, poslednjih godina je konstatovana visoka brojnost korovske vrste A. syriaca L., kako na obradivim površinama, tako i u iskrčenim ili napuštenim voćnjacima i vinogradima, na peskovitim terenima pored autoputa i železničke pruge, na nasipima i ivicama plavnih šuma, zatim, uz samu administrativnu granicu sa Mađarskom, odnosno, na istoku, kod izlaza duž pruge prema Segedinu, a na zapadu kod Bajmoka. Velike štete od ove korovske vrste su konstatovane u usevu jarog ječma tokom 2007, a u usevu suncokreta 2008. godine, na lokalitetu Tavankut Bukta. Na lokalitetu Mali Horgoš, na uljanoj repici, posejanoj u septembru 2008, brojnost A. syriaca od 6 do 18 biljaka/m2 je onemogućila kombajniranje u 2009. godini. U radu je ispitivana efikasnost kombinacije herbicida oksasulfurona (Div 75 WG, sa okvašivačem Altesse 0,250 l/ha) i bentazona (Bentazor 480-SL), u suzbijanju A. syriaca (brojnost populacije 8-15 biljaka/m2) u usevu soje. Ispitivana herbicidna kombinacija je u prvoj oceni ispoljila efikasnost od 75,0%, a u drugoj 82,9%.
Reference
Carlson, D.R., Burnside, O.C. (1981) Use of the recirculating sprayer to control tall weed escapes in crops. Weed Science, 29, str. 174-179
Cramer, G., Burniside, O.C. (1981) Control of common milkweed (Asclepias syriaca). Weed Science, 29, str. 636-640
Cramer, G.L., Burnside, O.C. (1982) Distribution and interference of common milkweed in Nebraska. Weed Science, 30, str. 385-388
Malidža, G., Vrbničanin, S., Gavrić, M. (2006) Common milkweed: Adventives invasion weed species in Serbia and possibility of control: NEOBIOTA from ecology to conservation. u: 4th European Conference on Biological Invasions, Vienna, 187
Stanković-Kalezić, R., Vrbničanin, S., Radivojević, Lj., Janjić, V., Gajić-Umiljendić, J. (2009) Invazivna i ekonomski štetna vrsta Asclepias syriaca L. u: Kongres o zaštiti bilja (VI), Zlatibor, Zbornik rezimea, I: 114-115
Tomanović, S. (2004) Alohtona adventivna flora na području Beograda - hronološko-geografska i ekološka analiza. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
Vrbničanin, S., Malidža, G., Stefanović, L., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Marisavljević, D., Radovanov-Jovanović, K., Pavlović, D., Gavrić, M. (2008) Distribucija nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta na području Srbije -I deo: Prostorna distribucija i zastupljenost osam korovskih vrsta. Biljni lekar, vol. 36, br. 5, str. 303-313
Vrbničanin, S., Malidža, G., Stefanović, L., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Jovanović-Radovanov, K., Marisavljević, D., Pavlović, D., Gavrić, M. (2008) Mapping of invasive non-native weed species in Serbia. u: International Symposium Intrctable Weeds and Plant Invaders (II), Osijek, Book of Abstracts
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Yenish, J.P., Fry, T.A., Durgan, B.R., Wyse, D.L. (1996) Tillage effects on seed distribution and common milkweed (asclepias syriaca) establishment. Weed Science, 44, str. 815-820
Yenish, J.P., Durgan, B.R., Miller, D.W., Wyse, D.L. (1997) Wheat (Triticum aestivum) yield reduction from common milkweed (Asclepias syriaca) competition. Weed Science, 45, str. 127-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.