Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 3-4, str. 124-133
Učestalost velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa hirurškom revaskularizacijom miokarda i perkutanom koronarnom intervencijom u petogodišnjem periodu
Dom zdravlja, Varvarin

e-adresadulemiljkovic@nadlanu.com
Sažetak
Uvod. Revaskularizacija miokarda aortokoronarnim bajpasom (CABG) ili perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) sa ugradnjom stenta, vodeći su načini lečenja koronarne bolesti. Brojne studije su poredile perkutano- interventno i hirurško lečenje i nisu pokazale nikakvu razliku u poznom mortalitetu ili učestalosti kasnih infarkta miokarda. Cilj rada. Ispitati učestalost velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja (smrtni ishod, infarkt miokarda, ponovna revaskularizacija) u bolesnika sa CABG i PCI. Metod. Ispitivanjem su obuhvaćena 102 bolesnika sa angiografski dokazanom koronarnom bolešću, prosečne starosti 56,2±4,4 godine, 21 (20,6%) žena i 81 (79,4%) muškarac. Primenjeno je prospektivno ispitivanje, selektivna koronarografija, stalna Ekg kontrola, laboratorijska, rendgenska i ehokardiografska dijagnostika. Svi bolesnici su praćeni prosečno 60 meseci (5 godina) i podeljeni u tri grupe: u prvoj grupi 43 bolesnika sa CABG, u drugoj grupi 41 sa PCI, u trećoj grupi 18 na medikamentnoj terapiji. Kompletno kardiološko ispitivanje, kateterizacija srca sa selektivnom koronarografijom i revaskularizacija miokarda obavljeni su u Institutu za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, Institutu za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje', Kliničkim centrima Niš i Kragujevac. Rezultati. U petogodišnjem periodu najveća smrtnost je postojala kod bolesnika sa CABG u 32,5%, kod bolesnika na medikamentnoj terapiji u 16,6% i kod bolesnika sa PCI 2,4%. Smrtnost je bila značajno veća u bolesnika sa CABG u odnosu na bolesnike sa PCI, (χ²=45,2; r<0,01). Nema značajne razlike u smrtnosti između bolesnika sa CABG i bolesnika na medikamentnoj terapiji (χ²=3,4; r>0,05). Bolesnici sa CABG su imali tokom praćenja infarkt miokarda u 18,4%, bolesnici sa PCI u 7,3% a bolesnici na medikamentnoj terapiji u 16,6% slučajeva. Nema značajne razlike u učestalosti infarkta miokarda posle CABG ili PCI (χ²=2,8; r>0,05). Ponovnu revaskularizaciju miokarda imalo je 6,9% bolesnika sa CABG i 21,9% sa PCI (χ²=4,29; r<0,05). Ukupni neželjeni kardiovaskularni događaji bili su značajno češći kod bolesnika sa CABG u odnosu na bolesnike sa PCI (χ²=39,28; r<0,01). Bolesnici sa CABG su imali značajno češće višesudovnu koronarnu bolest, dvosudovnu i trosudovnu (χ²=47,6; r<0,01) i značajno veću učestalost dijabetesa (χ²=7,3; r<0,01) u odnosu na bolesnike sa PCI. Zaključak. Učestalost velikih neželjenih kardiovaskularnih doga- đaja, smrtnog ishoda i infarkta miokarda, bila je statistički značajno veća kod bolesnika s hirurškom revaskularizacijom u odnosu na bolesnike s perkutanom koronarnom intervencijom. Višesudovna koronarna bolest je glavni prediktor neželjenih kardiovaskularnih događaja u bolesnika sa CABG a bolest LAD (prednje descendentne grane leve koronarne arterije) glavni prediktor smrtnog ishoda u ovih bolesnika.
Reference
*** (2003) Preporuke za koronarnu hirurgiju. Beograd: Kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Bikicki, M., Debeljački, D., Jung, R., Ivanović, V., Benc, D. (2006) Perkutana koronarna revaskularizacija nakon trombolitičke terapije - šestomesečno praćenje. u: Terapija akutnog koronarnog sindroma, Niš: Klinički centar - Klinika za kardiovaskularne bolesti, 193-194
Ignjatović, V., Petrović, N., Ignjatović, S., Ignjatović, S. (2008) Primena taksus stentova u lečenju višesudovne bolesti srca, poređenje sa bajpas operacijom. u: Zbornik IX kongresa Udruženja internissta Srbije, Zlatibor, 58
Kostić, T., Perišić, Z., Tomašević, M., Apostolović, S., Pavlović, M., Šalinger-Martinović, S., Topić, V., Atanasković, V., Božinović, N., Živković, M., Stojić, M. (2006) Učestalost velikih neželjenih koronarnih događaja kod bolesnika sa aortokoronarnim by pass-om i PTCA u periodu praćenja od 3 godine. Acta medica Medianae, vol. 45, br. 4, str. 37-40
Mitrović, P., Vasiljević, Z., Stefanović, B., Peruničić, J., Mrdović, I., i dr. (2001) Udaljeni značaj trombolitičke terapije u akurnom infarktu miokarda kod bolesnika sa prethodnom hirurškom revaskularizacijom miokarda - lečenje kardiovaskularnih bolesti. Balneoklimatologija, 25:17-21
Mitrović, P.M., Vasiljević, Z., Stefanović, B., Peruničić, J., Obrenović, B., Terzić, B., Matić, G., Vukčević, V., Mrdović, I., Ašanin, M., Radovanović, N., Radosavljević, M., Rajić, D., Milentijević, B., Jozić, T., Jelisavac, G. (1999) Pol kao jedan od faktora rizika u akutnom infarktu miokarda kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom i prethodnom hiruškom revaskularizacijom miokarda. Balneoklimatologija, 23(2): 179-183
Obrenović, K.B., Kočica, M., Parapid, B., Mitrović, P., Peruničić, J., Đukuć, P. (2003) Lečenje akutnog koronarnog sindroma u bolesnika sa prethodnom hirurškom revaskularizacijom miokarda - akutni koronarni sindromi. Balneoklimatologija, 27:185-197
Obrenović-Kirčanski, V., Mitrović, P., Aranđelović, A., Peruničić, J. (2001) Lečenje bolesnika posle hirurške revaskularizacije miokarda. Balneoklimatologija, Suplement, 1, 255-265
Putniković, B., Panić, M., Miličević, P. (2006) Lečenje akutnog koronarnog sindroma kod revaskularizovanih bolesnika. Terapija akutnog koronarnog sindroma. Niš: Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Hemofarm
Putniković, B., Vasiljević, Z., Mickovski-Katalina, N. (2005) Akutni infarkt miokarda kod bolesnika sa prethodnim bajpasom. Balneoklimatologija, vol. 29, br. 1, str. 147-153
Ristić, M., Kočica, M. (2003) Koronarna hirurgija - juče, danas, sutra. Akutni koronarni sindromi. Balneoklimatologija, 27, str. 435-460
Stanković, G., Ostojić, M., Nedeljković, M., Vukčević, V., Stojković, S., Beleslin, B., i dr. (2009) Uloga perkutane koronarne intervencije u lečenju bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. Aktuelnosti u kardiologiji, Balneoklimatologija, 33:25-29
Vukčević, V.D., Stojković, S., Šaponjski, J., Beleslin, B., Orlić, D., Dikić, M., Nedeljković, M., Ostojić, M. (2005) Stentovi obloženi lekovima i dalje inovacije. Balneoklimatologija, vol. 29, br. 1, str. 223-232
Zdravković, M., Ristić, M., Krotin, M., Milić, N., Deljanin-Ilić, M., i dr. (2009) Uticaj koronarografskog nalaza na mortalitet i kvalitet života pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda. Aktuelnosti u kardiologiji. Balneoklimatologija, 33:143-150
Zdravković, M., Ristić, M., Milić, N., Krotin, M., Deljanin-Ilić, M., i dr. (2007) Ehokardiografski prediktori smanjenog petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim bajpasom. u: Kongres Udruženja kardiologa Srbije (XVI), Beograd, Zbornik, 37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 12.10.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka