Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 18, br. 3-4, str. 78-83
Imuna trombocitopenija i Helycobacter pylori infekcija
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za hematologiju, Srbija
bKlinički centar Kragujevac, Klinika za internu medicinu, Srbija

e-adresasretenovicsnezana@yahoo.com
Ključne reči: imunološka trombocitopenija; hronična (ITP chr); Helicobacter pylori
Sažetak
Uvod. Trombocitopenija se definiše kao smanjenje broja trombocita ispod 150x109/l1. Hronična imunološka trombocitopenična purpura (IT chr) je autoimuna bolest prouzrokovana destrukcijom trombocita obloženih antitrombocitnim autoantitelima u monocitno makrofagnom sistemu. H. pylori antitela mogu imati unakrsnu reakciju sa antigenima membrane trombocita. H. pylori je ubikvitarna gram-negativna bakterija koja je umešana u patogenezu čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, povezana je sa adenokarcinomom i MALT limfomom, a takođe i brojnim autoimunim bolestima među kojima je i idiopatska trombocitopenija. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrdi: učestalost infekcije sa H. pylori među novodijagnostikovanim trombocitopenijama; korelacija endoskopski verifikovane lezije želudačne sluznice i H. pylori infekcije među našim ispitanicima; učinak eradikacione terapije na trombocitopeniju kod naših ispitanika. Metod. Učinjena je prospektivna analiza novootkrivenih bolesnika sa trombocitopenijom koji su prošli kroz jednu hematološku ambulantu u periodu od 01.03.2008. do 01.03.2009. a praćeni su do 01.02.2010. Analizirano je 50 bolesnika. Svi bolesnici su podvrgnuti fiberendoskopskom pregledu želuca uz politopske biopsije, urađen je ureaza test kojim je verifikovana infekcija sa H. pylori. Kod bolesnika su učinjeni analiza po polu i starosti kao i laboratorijske analize, vrednosti sedimentacije eritrocita, kompletne krvne slike, imunološke, virusološke, hemostazni parametri, analiza hepatograma i urina, anamneza i fizikalni pregled. Svim bolesnicima je urađena sternalna punkcija uz analizu mijelograma, koji je pokazao postojanje megakariocita. Statistički metodi obrade podataka su deskriptivni (mere centralne tendencije - aritmetička sredina) i analitička statistika - χ2 test i procentualna značajnost. Kriterijum za značajnost je p<0,05. Rezultati. Prosečna starost naših ispitanika je 52,4 godine; odnos polova 4:1 u korist žena. Nema korelacije između hemoragijskog sindroma i broja trombocita, nema razlike u učestalosti između blage, srednje teške i teške trombocitopenije. U 28/50 ispitanika postoji infekcija sa H. pylori. Patološke promene u želucu različitog stepena (erozije i ulkusi) dijagnostikovane su kod 22/28 pozitivna bolesnika. Sprovedena je eradikaciona terapija kod svih bolesnika i svi su dobro reagovali na prvu terapijsku liniju lečenja - kortikosteroidi. Od 50 ispitanika, kod 9 je verifikovana akutna trombocitopenija, kod 41 postoji hronična trombocitopenija. Samo jedan bolesnik je nakon sprovedene eradikacije H. pylori postigao normalan broj trombocita. Zaključak. Infekcija sa H. pylori je bila prisutna kod 56% ispitanika, što pokazuje neophodnost testiranja u ispitivanju trombocitopenije u našoj populaciji. Postoji visoka povezanost lezije sluznice želuca i infekcije sa Helicobacter pylori u naših ispitanika, χ2 test; p<0,05. Samo kod jednog bolesnika nakon eradikacione terapije Helicobacter pylori postignut je normalan broj trombocita u posmatranom periodu od 23 meseca, što ukazuje na multiple mehanizme nastanka trombocitopenije.
Reference
Asahi, A., Nishimoto, T., Okazaki, Y., Suzuki, H., Masaoka, T., Kawakami, Y., Ikeda, Y., Kuwana, M. (2008) Helicobacter pylori eradication shifts monocyte Fcgamma receptor balance toward inhibitory FcgammaRIIB in immune thrombocytopenic purpura patients. Journal of clinical investigation, 118(8): 2939-49
Cines, D.B., Blanchette, V.S. (2002) Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med, 346(13): 995-1008
Emilia, G., Luppi, M., Zucchini, P., Morselli, M., Potenza, L., Forghieri, F., Volzone, F., Jovic, G., Leonardi, G., Donelli, A., Torelli, G. (2007) Helicobacter pylori infection and chronic immune thrombocytopenic purpura: Long-term results of bacterium eradication and association with bacterium virulence profiles. Blood, 110(12): 3833-41
Franceschi, F., Christodoulides, N., Kroll, M.H., Genta, R.M. (2004) Helicobacter pylori and idiopathic thrombocytopenic purpura. Annals of internal medicine, 140(9): 766-7
Gasbarrini, A., Franceschi, F. (1999) Autoimmune diseases and Helicobacter pylori infection. Biomedicine & pharmacotherapy, 53(5-6): 223-6
Gasbarrini, A., Franceschi, F., Tartaglione, R., Landolfi, R., Pola, P., Gasbarrini, G. (1998) Regression of autoimmune thrombocytopenia after eradication of Helicobacter pylori. Lancet, 352(9131): 878
George, J.N., Rizvi, M.A. (2001) Diagnosis and menagment of thrombocytopenia. u: Colmon R.W., Hirsh J., Morder V.J., Clowes A.W., George J.N. [ur.] Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice, Philadelphia: Lipincott Williams and Wilkins, str. 1021-1029
Jackson, S.C., Beck, P., Buret, A.G., O'Connor, P.M., Meddings, J., Pineo, G., Poon, M. (2008) Long term platelet responses to Helicobacter pylori eradication in Canadian patients with immune thrombocytopenic purpura. International journal of hematology, 88(2): 212-8
Ko, G.H., Park, H.B., Shin, M.K., Park, C.K., Lee, J.H., Youn, H.S., Cho, M.J., Lee, W.K., Rhee, K.H. (1997) Monoclonal antibodies against Helicobacter pylori cross-react with human tissue. Helicobacter, 2(4): 210-5
Law, R.H.P., Zhang, Q., McGowan, S., Buckle, A.M., Silverman, G.A., Wong, W., Rosado, C.J., Langendorf, C.G., Pike, R.N., Bird, P.I., Whisstock, J.C. (2006) An overview of the serpin superfamily. Genome biology, 7(5): 216
Rolović, Z., Marisavljević, D. (2002) Hemoragijski sindromi i tromboze - priručnik za dijagnozu i lečenje hemoragijskih sindroma i tromboza. Beograd
Stasi, R. (2011) Immune pathophysiology of primary immune thrombocytopenia. u: Hematologica education program, congress of the European Hematology Association (XVI), London, United Kingdom, Jun. 9-12. 2011., 5: 173-8
Stasi, R., Sarpatwari, A., Segal, J.B., Osborn, J., Evangelista, M.L., Cooper, N., Provan, D., Newland, A., Amadori, S., Bussel, J.B. (2009) Effects of eradication of Helicobacter pylori infection in patients with immune thrombocytopenic purpura: A systematic review. Blood, 113(6): 1231-40
Suvajdžić-Vuković, N.D. (2011) Primarna imunološka trombocitopenija kod odraslih - savremeni koncept. Acta Clinica, =decembar; 11(3); 35-37
Takahashi, T., Yujiri, T., Shinohara, K., Inoue, Y., Sato, Y., Fujii, Y., Okubo, M., Zaitsu, Y., Ariyoshi, K., Nakamura, Y., Nawata, R., Oka, Y., Shirai, M., Tanizawa, Y. (2004) Molecular mimicry by Helicobacter pylori CagA protein may be involved in the pathogenesis of H. pylori-associated chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. British Journal of Haematology, 124(1), 91-96
Yamanishi, S., Iizumi, T., Watanabe, E., Shimizu, M., Kamiya, S., Nagata, K., Kumagai, Y., Fukunaga, Y., Takahashi, H. (2006) Implications for induction of autoimmunity via activation of B-1 cells by Helicobacter pylori urease. Infection and immunity, 74(1): 248-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka