Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 19, br. 3-4, str. 64-70
Uticaj prehospitalnog davanja klopidogrela kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom na pojavu kardijalnih i cerebrovaskularnih neželjenih događaja
aVojnomedicinska akademija, Klinika za kardiologiju, Beograd, Srbija
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd, Srbija
cGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
dKlinicki centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
eZavod za zaštitu železničara Srbije, Beograd

e-adresastefanovic.jelena1@gmail.com
Ključne reči: akutni infarkt miokarda saelevacijom ST segmenta; dvojna antiagregaciona terapija; primarna perkutana intervencija
Sažetak
Uvod. Akutni infarkt miokarda je oblik koronarne bolesti srca koji nastaje zbog potpune okluzije koronarne arterije. Dvostruka antiagregaciona terapija, koja se sastoji od aspirina i klopidogrela, čini kamen temeljac farmakoterapije, nakon primarne perkutane koronarne intervencije (pPCI) kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i elevacijom ST segmenta (STEMI), sa ciljem smanjenja učestalosti ponovnih ishemijskih događaja. Cilj rada. Ispitati uticaj prehospitalnog davanja udarne doze klopidogrela, na pojavu glavnih neželjenih kardijalnih i cerebrovaskularnih događaja (MACCE - Major adverse cardiac and cerebrovascular events) kod bolesnika lečenih pPCI. Metod. Studija je sprovedena kao prospektivna u Klinici za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, u periodu od novembra 2008. godine do marta 2010. godine. Studijom je obuhvaćeno 73 bolesnika sa dijagnozom STEMI. Bolesnici, uključeni u studiju, podeljeni su u dve grupe. Prvu grupu činili su bolesnici (N=32) koji su nakon postavljanja dijagnoze STEMI dobili udarnu dozu (600 mg) klopidogrela, a potom transportovani u salu za kateterizaciju, gde je urađena pPCI (grupa I). Drugu grupu činili su bolesnici (N=41) koji su dobili klopidogrel neposredno pre primene pPCI u sali za kateterizaciju. U obe grupe bolesnika pratili smo pojavu glavnih neželjenih kardijalnih i cerebrovaskularnih događaja u bolnici i tokom prvih 30 dana od intervencije. Rezultati. U periodu praćenja od 30 dana, ukupno je bilo 9 bolesnika sa neželjenim srčanim i cerebrovaskularnim događajima (MACCE). Neželjene događaje imala su 3 (9,37%) bolesnika u grupi I i 6 (14,64%) u grupi II. Reinfarkt miokarda imala su 4 bolesnika. U grupi I - jedan (3,13%) bolesnik, u grupi II - tri (7,32%) bolesnika. Jedan od tretiranih bolesnika (2,44%) iz grupe II umro je u periodu praćenja. Ponovnu revaskularizaciju ciljne lezije (TLR - target lesion revascularization) imala su dva bolesnika. U grupi I - jedan (3,13%) bolesnik, u grupi II takođe jedan (2,44%) bolesnik. Ponovnu intervenciju na drugoj leziji u ciljnom krvnom sudu (TVR - target vessel revascularization) imala su 4 bolesnika, u grupi I - jedan (3,13%) bolesnik, u grupi II - tri (7,32%) bolesnika. Malo krvarenje imalo je 8 bolesnika, u grupi I - dva (6,25%) i u grupi II šest (14,63%) bolesnika. U našoj studiji nije bilo pojave moždanog infarkta u periodu praćenja bolesnika. Zaključak. U ovoj studiji nije nađen značajan uticaj prehospitalnog davanja klopidogrela na pojavu glavnih kardijalnih i cerebrovaskularnih neželjenih događaja u periodu od 30 dana posle primarne perkutane intervencije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i elevacijom ST segmenta.
Reference
Kandzari, D.E., Berger, P.B., Kastrati, A., Steinhubl, S.R., Mehilli, J., Dotzer, F., Ten, B.J.M., Neumann, F., Bollwein, H., Dirschinger, J., Schömig, A. (2004) Influence of treatment duration with a 600-mg dose of clopidogrel before percutaneous coronary revascularization. Journal of the American College of Cardiology, 44(11): 2133-6
Mehta, S., Yusuf, S., Peters, R., Bertrand, M., Lewis, B., Natarajan, M., Malmberg, K., Rupprecht, H., Zhao, F., Chrolavicius, S. (2001) Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet, 358(9281): 527-533
Steinhubl, S., Roe, M.T. (2007) Optimizing Platelet P2Y 12 Inhibition for Patients Undergoing PCI. Cardiovascular Drug Reviews, 25(2): 188-203
Steinhubl, S.R., Berger, P.B., Brennan, D.M., Topol, E.J. (2006) Optimal Timing for the Initiation of Pre-Treatment With 300 mg Clopidogrel Before Percutaneous Coronary Intervention. Journal of the American College of Cardiology, 47(5): 939-943
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka