Akcije

Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Estetika muzike XX veka u Srbiji, deo I - uvod u estetiku muzike
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1986) Anica Savić-Rebac i problemi antičke estetike - temat. Letopis Matice srpske, Novi Sad, knj.438, sv. 1-2, str. 36-196
*** (1998) Poststrukturalistička nauka o muzici - temat. Novi Zvuk, Beograd, specijalno izdanje
Adorno, T. (1970) Disonance - o fetišu u muzici i regresije slušanja - starenje nove muzike. Treći program Radio Beograda, br. 4, str. 240-285
Adorno, T.V. (1979) Negativna dijalektika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Adorno, T.V. (1979) Estetička teorija. Beograd: Nolit
Adorno, T.V. (1968) Filozofija nove muzike. Beograd: Nolit
Adorno, T., Horkheimer, M. (1989) Dijalektika prosvetiteljstva. Sarajevo: Svjetlost
Adorno, T.W. (1962) Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Adorno, T.W. (1989) O problemu glazbene analize. Zvuk, Zagreb, br. 3, str. 29-40
Adorno, T.W. (1972) Teškoće u skladanju i u shvaćanju nove glazbe. u: Pejović Danilo [ur.] Nova filozofija umjetnosti, Zagreb: Nakladni zavod MH, str. 134-160
Adorno, T.W. (1997) Građanska opera. Muzički talas, Beograd, br. 1-2, str. 54-58
Atali, Ž. (1983) Buka - ogled o ekonomiji muzike. Beograd: Vuk Karadžić
Atniv, F. (1977) Proces stohastičke kompozicije. u: Eko Umberto [ur.] Estetika i teorija informacija, Beograd: Prosveta, str. 133-143
Baronijan, V. (1968) Jazz ili avantura invencije. Zvuk, Sarajevo, br. 82, str. 109-112
Baronijan, V. (1974) Muzika i tehnologija. Zvuk, Sarajevo, br. 4, str. 22-26; str. 11-34
Bart, R. (1985) Rasch. u: The responsibility of forms: Critical essays on music, art, and representation, Berkeley: University of California Press, str. 299-312
Bense, M. (1978) Estetika. Rijeka: Otokar Keršovani
Bergamo, M. (1980) Elementi ekspresionističke orijentacije u srpskoj muzici do 1945. godine. Beograd: SANU - Odeljenje likovne i muzičke umetnosti
Bergson, A.V. (1934) Stvaralačka evolucija. Beograd: Kosmos
Blažek, D. (1885) Nekoliko reči o muzici sa estetičkog gledišta. Javor, br. 10, str. 309-312
Bloch, E. (1981) O umjetnosti - izabrani tekstovi. Zagreb: Školska knjiga, str. 147-196
Bogdanović, M. (1949) Slom modernizma između dva rata. Beograd: Kolarčev narodni univerzitet
Brelet, G. (1963) Atonalna muzika. Zvuk, Beograd, br. 45-46, str. 233-246
Brelet, G. (1963) Serijalna muzika. Zvuk, Beograd, br. 61, str. 1-12
Busoni, F. (1989) Nacrt nove estetike glazbe. Zvuk, Zagreb, br. 4, str. 43-51, br. 5, str. 51-59
Čačinović, N. (1988) Estetika. Zagreb: Naprijed
Čangalović, M. (1975) Muzika i revolucija. Zvuk, Sarajevo, br. 4, str. 18-21
Čolić, D. (1932) Moderna muzika i društvo. Muzički glasnik, Beograd, br. 7-8, str. 205-206
Čolić, D. (1933) Izražajni materijal muzike i njeno delovanje. Zvuk, Beograd, br. 6, str. 207-214
Dalhaus, K. (1992) Estetika muzike. Novi Sad: Književna zajednica
Damil, N. (1938) Muzika - nova muzička estetika. Beograd: Beletra
Damnjanović, M. (1976) Suština i povest. Beograd: Univerzitet umetnosti
Damnjanović, M. (1984) Fenomenološka estetika. u: Strujanja u savremenoj estetici, Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 57-72
Damnjanović, M. (1984) Ontološka hermeneutika. u: Strujanja u savremenoj estetici, Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 72-79
Damnjanović, M. (1976) Umetnost u tehničko doba. u: Suština i povest, Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 273-310
Damnjanović, M. (1964) Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. Langer. u: Nauka i filozofija, zbornik, Beograd: Institut društvenih nauka, II, str. 211-265
Damnjanović, M. (1976) Muzika u Hartmanovom sistemu estetike. Polja, Novi Sad, br. 212, str. 3-5
Damnjanović, M. (1990) Ophođenje sa mnogostrukošću. u: Filozofski eseji, Banja luka: Novi Glas, str. 311-322
Damnjanović, M. (1983) Duhovni uspon i/ili 'ritam' kulturnih opticaja. Delo, Beograd, br. 9-10, str. 22-28
Damnjanović, M. (1984) Veliki stil ili s one strane stila - jedan nacrt. Delo, Beograd, br. 8-9, str. 72-78
Damnjanović, M. (1976) Mesto teorijskog rada u okviru univerziteta umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Damnjanović, M., ur. (1975) Fenomenologija. Beograd: Nolit
Damnjanović, M. (1976) O prirodi umetničke istine. u: Suština i povest, Beograd: Univerzitet umetnosti
Danon, O. (1948) Uloga savremene muzike u društvu. Muzika, Beograd, br. 1, str. 5-16
de Šlezer, B. (1996) Uvod u J. S. Baha - ogled iz muzičke estetike. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Deleuze, G. (1985) Znak i istina. Gordogan, Zagreb, br. 17-18, str. 50-63
Delez, Ž., Feliks, G. (1995) Šta je filozofija?. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Derida, Ž. (1998) Ono što snaga muzike ostavlja za sobom. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, br. 51, str. 99-103
Derrida, J. (1976) Oponašanje. u: O gramatologiji, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 255-297
Derrida, J. (1988) Istina u slikarstvu. Sarajevo: Svjetlost
Despić, D. (1971) Teorija tonaliteta. Beograd: Umetnička akademija
Despić, D. (1989) Kontrast tonaliteta. Beograd: Univerzitet umetnosti
Dessoir, M. (1963) Muzika i mimika. u: Estetika i opća nauka o umjetnosti, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 188-223
Detoni, D. (1973) Paul Pignon: Hardware performance. Zvuk, Sarajevo, br. 3, str. 283-287
Difren, M. (1989) Oko i uho. Banjaluka: Glas
Dišez, M. (1989) Pokušaj epistemološkog pristupa osnovnim kriterijumima muzičkog istraživanja. Treći program Radio Beograda, br. 82-83, str. 289-296
Dragićević-Šešić, M.D. (1992) Umetnost i alternativa. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i TV
Dragićević-Šešić, M.D. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Đurić, M.N. (1936) Ogledi iz grčke filosofije i umetnosti. Savremenik SKZ, Beograd, br. 24, str. 226-228
Đurić, M.N. (1955) Iz istorije helenske muzike - muzika u starih Evljana. u: Kroz helensku istoriju, književnost i muziku - studije i ogledi, Beograd: Kosmos, str. 117-136
Đurić-Klajn, S. (1966) Muzička esejistika i publicistika u Srba. u: Ćirilov Jovan, Stana Đurić-Klajn, Lazar Trifunović [ur.] Eseji o umetnosti, Novi Sad: Matica srpska, str. 175-201
Đurić-Klajn, S. (1936) Savremena francuska muzika. u: Muzika od kraja XVI do XX veka - pregled karakterističnih momenata u razvoju evropske muzike novog veka, Beograd: Kolarčeva zadužbina, str. 61-68
Đurić-Klajn, S. (1939) Dirigovana ili slobodna muzika. Muzički glasnik, br. 5, str. 94-97
Đurić-Klajn, S. (1938) Putevi naše Moderne. Muzički glasnik, Beograd, br. 1, str. 7-10
Eco, U. (1973) Strukturalna i serijalna misao. u: Kultura, informacija, komunikacija, Beograd: Nolit, str. 325-345
Eco, U. (1973) Muzički kodovi. u: Kultura, informacija, komunikacija, Beograd: Nolit, str. 423-425
Eco, U. (1992) Estetika muzike. u: Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka, Novi Sad: Svetovi, str. 52-56
Eko, U. (1995) Simboli. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Eko, U. (1965) Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša
Everet-Gilbert, K., Kun, H. (1969) Istorija estetike. Beograd, itd: Kultura
Focht, I. (1980) Savremena estetika muzike - petnaest teorijskih portreta. Beograd: Nolit
Focht, I. (1976) Kič-djelo i kičukus - 'Trivijalno u umjetnosti' i 'Ukus malograđanina'. u: Tajna umjetnosti, Zagreb: Školska knjiga, str. 161-179
Focht, I. (1976) Bitno u umjetnosti. u: Tajna umjetnosti, Zagreb: Školska knjiga, str. 9-85
Focht, I. (1980) Predgovor ili opravdanje izbora. u: Savremena estetika muzike - petnaest teorijskih portreta, Beograd: Nolit, str. 7-24
Focht, I. (1973) Šta je muzika?. Treći program Radio Beograda, br. 16, str. 345-354
Focht, I. (1976) Bit glasbe. u: Tajna umjetnosti, Zagreb: Školska knjiga, str. 51-73
Focht, I. (1978) Filozofija muzike. u: Filozofija umetnosti, Beograd: Kolarčev narodni univerzitet, str. 145-155
Foht, I. (1968) Muzika u stavu negativiteta. u: Adorno Teodor [ur.] Filozofija nove muzike, Beograd: Nolit, str. 9-26
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Gostuški, D. (1973) Muzičke nauke kao model interdisciplinarnog metoda istraživanja. u: Srpska muzika kroz vekove, Beograd: Galerija SANU, str. 9-52
Gostuški, D. (1968) Socijalna inverzija i estetika lakog. u: Vreme umetnosti - prilog zasnivanju jedne opšte nauke o oblicima, Beograd: Prosveta, str. 304-307
Gostuški, D. (1968) Vreme umetnosti - prilog zasnivanju jedne opšte nauke o oblicima. Beograd, itd: Prosveta
Grlić, D. (1978) Autonomni ili društveno uvjetovani razvoj muzike?. u: Filozofija umetnosti, Beograd: Kolarčev narodni univerzitet, str. 129-143
Grlić, D. (1978) Temeljni problemi estetike muzike. u: Estetika III - smrt estetskog, Zagreb: Naprijed, str. 79-98
Grlić, D. (1979) Muzika. u: Estetika IV - s onu stranu estetike, Zagreb: Naprijed, str. 300-319
Grlić, D. (1988) Friedrich Nietzsche. Zagreb: Naprijed
Grlić, D. (1983) Estetika - povijest filozofskih problema. Zagreb: Naprijed
Grlić, D. (1983) Estetika II - epoha estetike. Zagreb: Naprijed
Grlić, D. (1978) Estetika III - smrt estetskog. Zagreb: Naprijed
Grlić, D. (1979) Estetika IV - s onu stranu estetike. Zagreb: Naprijed
Haba, A. (1933) Mladi jugoslovenski kompozitori i četvrttonska muzika. Zvuk, Beograd, br. 3, str. 81-85
Hanslik, E. (1977) O muzički lepom. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Harrison, C., Orton, F. (1984) Paradogms, tcait knowledge and incommensurability: Thomas S. Kuhn. u: Modernism, criticism, realism: Alternative context for art, London: Harper & Row, str. 229-231
Hartman, N. (1979) Prednji plan i pozadina u neprikazivačkim umetnostima. u: Estetika, Beograd: BIGZ, str. 133-146
Hartman, N. (1979) Slojevi muzičkog dela. u: Estetika, Beograd: BIGZ, str. 232-250
Hartman, N. (1979) Istina u neprikazivačkim umetnostima. u: Estetika, Beograd: BIGZ, str. 372-377
Hartman, N. (1979) Komika u slikarstvu i muzici. u: Estetika, Beograd: BIGZ, str. 532-535
Heidegger, M. (1972) Izvor umjetničkog djela. u: Pejović Danilo [ur.] Nova filozofija umjetnosti - antologija tekstova, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, str. 448-487
Hercigonja, N. (1972) Napisi o muzici. Beograd: Umetnička akademija
Hindemit, P. (1969) Svesno percipiranje muzike. Treći program Radio Beograda, br. 1, str. 293-297
Hofman, S. (1995) Osobenosti elektronske muzike. Knjaževac: Nota
Hristić, S. (1912) O nacionalnoj muzici. Zvezda, br. 5, str. 316-317
Hristić, S. (1938) Putevi nacionalne muzike. u: XX vek I-IV, Beograd, str. 1-3
Hristić, S. (1920) Naša muzička kritika. Jugoslovenski pijemont, Beograd, br. 14, str. 1
Hristić, S. (1920) Srpska crkvena umetnička muzika. Sv. Cecilija, Zagreb, br. 2-3, str. 29-30
Ingarden, R. (1975) Doživljaj, umetničko delo i vrednost. Beograd: Nolit
Ingarden, R. (1991) Muzičko delo. u: Ontologija umetnosti - studije iz estetike, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, str. 7-88
Ingarden, R. (1991) Ontologija umetnosti - studije iz estetike. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Jankelevič, V. (1987) Muzika i neizrecivo. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Jeremić, D.M. (1970) Umetnost je cveće zla. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 7-13
Jeremić, D.M. (1970) Nacionalno i internacionalno u umetnosti. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 14-21
Jeremić, D.M. (1970) Dijalog o umetnosti i novcu. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 27-34
Jeremić, D.M. (1970) Zapis o ukusu. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 42-49
Jeremić, D.M. (1970) Jedan smisao moderne umetnosti - umetnost kao estetika na delu. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 61-65
Jeremić, D.M. (1970) Tragično - znak moderne umetnosti. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 66-75
Jeremić, D.M. (1970) Umetnost kao detinjstvo. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 144-156
Jeremić, D.M. (1970) Vreme vrenja ili o umetničkom stilu našeg doba. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 157-173
Jeremić, D.M. (1970) Umetnost i antiumetnost. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 174-195
Jeremić, D.M. (1970) Društveni položaj umetnika. u: Doba antiumetnosti - savremeni problemi umetnosti i problemi savremene umetnosti, Beograd: Kultura, str. 199-210
Jeremić, D.M. (1967) O filozofiji kod Srba VII. Savremenik, Beograd, br. 12, str. 487-500
Jeremić, D.M. (1989) Estetika kod Srba - od srednjeg veka do Svetozara Markovića. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Jeremić, D.M. (1967) O filozofiji kod Srba. Savremenik, Beograd, br. 6, str. 534-549
Jerotić, V. (1994) Crkvena muzika i religijska osećanja. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, str. 17-22
Josif, E. (1965) Za nova merila vrednovanja muzike - povodom jugoslovenske muzičke tribine u Opatiji. Zvuk, Beograd, br. 64, str. 437-441
Kojen, L.M. (1989) Umetnost i vrednost. Beograd: Filip Višnjić
Konjović, P. (1906) Rihard Vagner i moderna umetnost. Nova Iskra, Beograd, br. 9, str. 275-277, br. 10, str. 306-308, br. 11-12, str. 351-359
Kotevska, A. (1980) Musica ex machina - elektronska muzika u Srbiji - posleratna srpska avangarda - temat. Gradina, Niš, br. 8, str. 154-161
Kramer, L. (1990) Tropes and windows: An outline of musical hermeneutics. u: Music as Cultural Practice 1800-1900, Berkeley, CA, itd: University of California Press, str. 1-20
Kristeva, J. (1998) The subject in process. u: French Patrick, Roland-Francois Lack [ur.] The tel quel reader, London: Routledge, str. 133-178
Kroče, B. (1934) Estetika kao nauka o izrazu i opšta lingvistika. Beograd: Kosmos
Kuk, D. (1982) Jezik muzike. Beograd: Nolit
Kun, T. (1974) Prećutno znanje. u: Struktura naučnih revolucija, Beograd: Nolit, str. 258-266
Kuns, E., Kreenbil, D. (1977) Informacija kao mera strukture u muzici. u: Eko Umberto [ur.] Estetika i teorija informacija, Beograd: Prosveta, str. 85-129
Langer, S.K. (1979) Filozofija u novome ključu - proučavanje simbolike razuma, obrade i umetnosti. Beograd, itd: Prosveta
Langer, S.K. (1990) Problemi umetnosti. Niš: Gradina
Lefevr, A. (1957) Prilog estetici. Beograd: Kultura
Leppert, R. (1993) The sight of sound: Music, representation, and the history of the body. Berkeley: University of California Press
Levi-Stros, K. (1980) Uvertira. u: Mitologika I - presno i pečeno, Beograd: Prosveta, str. 5-33
Liotar, Ž. (1989) Adorno kao đavo. Delo, br. 1,2,3, str. 158-174
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Lippman, E. (1992) The twentieth century. u: A history of Western musical aesthetics, Lincoln: University of Nebraska Press, str. 351-510
Lissa, Z. (1977) Estetika glazbe - ogledi. Zagreb: Naprijed
Lorenc, B. (1940) Psihologija i filozofija religije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lotman, J.M. (1972) Problem opće teorije umjetnosti. u: Pejović Danilo [ur.] Nova filozofija umjetnosti - antologija tekstova, Zagreb: MH, str. 236-271
Lukač, Đ. (1980) Osobenost estetskog. Beograd: Nolit
Lukić, S. (1964) Umetnost i kriterijumi. Beograd: Prosveta
Lukić, S. (1978) Marksizam i književna kritika u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pr. Palavestra Predrag
Marinković, S.D. (1983) Praška generacija u previranjima socijalne umetnosti. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, magistarski rad
Marinković, S.D. (1995) Iz istorijata istorije muzike kao nastavnog predmeta - počeci nastave istorije muzike u Srpskoj muzičkoj školi sagledani u evropskom kontekstu. Novi Zvuk, Beograd, br. 6, str. 137-147
Marinković, S.D. (1998) Contribution of printed editions of the Musicological Institute of SANU to the historiography of Serbian music. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 12, str. 121-124
Marinković, S.D. (1992) Muzički nacionalno u srpskoj muzici prve polovine XX veka. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, doktorska disertacija
Marinković, S.D. (1997) Romantičarski ili nacionalni stil - vid ekskluziviteta ili koegzisteniije?. u: Izuzetnost i sapostojanje, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 87-93
Marković, M. (1994) Etnomuzikologija u Srbiji - putevi i putokazi. Novi Zvuk, Beograd, br. 3, str. 19-30
Masnikosa, M. (1998) Muzički minimalizam - američka paradigma i differentia specifica u ostvarenjima grupe beogradskih kompozitora. Beograd: Clio
Matović, A., ur. (1995) Srpska muzička scena - zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 15. do 18. decembra 1993. godine povodom 125. godišnjice Narodnog pozorišta. Beograd: Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
Matović, V. (1996) Vesnici avangarde u srpskoj periodici uoči Prvog svetskog rata. u: Golubović Vidosava, Tutnjević Staniša [ur.] Srpska avangarda u periodici, Novi Sad: Matica srpska, str. 69-78
Medić, H. (1993) Srpska muzika devete decenije iz vizure vizantijske estetike. Istočnik - časopis za veru i kulturu, Beograd, br. 7-8, str. 146-155
Medić, M. (1997) Sazvežđa Vladana Radovanovića - audiovizuelno ostvarenje u svetlu ontologije umetnosti. Muzički talas, Beograd, br. 3-6, str. 106-125
Mejer, L.B. (1977) Značenje u muzici i teorija informacija. u: Eko Umberto [ur.] Estetika i teorija informacija, Beograd: Prosveta, str. 173-195
Mejer, L.B. (1986) Emocije i značenja u muzici. Beograd: Nolit
Mićunović, E. (1966) Misao i muzika Igora Stravinskog. u: Stravinski Igor [ur.] Moje shvatanje muzike, Beograd: Vuk Karadžić, str. 127-131
Mićunović, E. (1983) Utopija Žaka Atalija. u: Atali Žak [ur.] Buka - ogledi o ekonomiji muzike, Beograd: Vuk Karadžić, str. 9-17
Mićunović, E. (1959) Racionalno i emocionalno u muzici. Savremenik, Beograd, br. 7, str. 768-781
Mikecin, V. (1976) Marksizam i umjetnost. Beograd: Komunist
Mikić, V. (1998) Ekran - posrednik/saigrač - poststrukturalistička nauka o muzici - temat. Novi Zvuk, Beograd, specijalno izdanje, str. 55-60
Milijić, B. (1998) Prisutnost fenomenološke misli u srpskoj estetici. u: Srpska estetika XX veka, Naučni skup Estetičkog društva Srbije (18), nov
Milin, M. (1996) Napisi o avangardi u beogradskim muzičkim časopisima između dva svetska rata. u: Golubović Vidosava, Tutnjević Staniša [ur.] Srpska avangarda u periodici, Novi Sad: Matica srpska, str. 479-492
Milojević, M. (1933) Muzika i pravoslavna crkva. u: Godišnjak i kalendar srpske pravoslavne patrijaršije za prostu 1933, Sremski Karlovci, str. 115-135
Milojević, M. (1936) O srpskoj umetničkoj muzici - sa osobitim pogledom na moderne struje. Srpski književni glasnik, Novi Sad, knj. XLVIII, br. 7, str. 497-510
Milojević, M. (1936) Moderna muzika kod Jugoslovena. Srpski književni glasnik, Novi Sad, br. 5, str. 349-356
Milojević, M. (1953) Francuski muzički impresionizam. u: Muzičke studije i članci, Beograd, III, str. 166-173
Milojević, M. (1933) O muzičkom nacionalizmu. u: Muzičke studije i članci, Beograd, II, str. 27-38
Milojević, M. (1938) Balkanski i internacionalni element u savremenom stvaranju kod Srba. Nova smena, Beograd, nov
Milojević, M. (1926) Ideje Aloiza Habe. u: Muzičke studije i članci, Beograd: IK Gece Kona, I, str. 40-64
Moravski, S. (1980) Marksizam i estetika. Titograd: Pobjeda, I, II
Moravski, S. (1990) Sumrak estetike. Banja Luka: Novi Glas
Morpurgo-Taljabue, G. (1968) Muzički formalizam E. Hanslika i Kantova misao. u: Savremena estetika - pregled, Beograd: Nolit, str. 63-67
Morpurgo-Taljabue, G. (1968) Sintaksa i stilistika formalizma - Cimerman i Hanslik. u: Savremena estetika - pregled, Beograd: Nolit, str. 67-70
Morpurgo-Taljabue, G. (1968) Muzički formalizam. u: Savremena estetika - pregled, Beograd: Nolit, str. 185-191
Morpurgo-Taljabue, G. (1968) Ž. Breie i muzičko vreme. u: Savremena estetika - pregled, Beograd: Nolit, str. 191-195
Mosusova, N. (1981) Problem nacionalne muzike i Stevan Mokranjac. u: Stevan Mokranjac 1856-1981, Beograd: Pro Musica, posebno izdanje, str. 15-17
Mukaržovski, J. (1987) Struktura, funkcija, znak, vrednost - ogledi iz estetike i poetike. Beograd: Nolit
Nedeljković, D. (1929) Psihologija lirskog stvaralačkog akta. u: Psihologija lirskog stvaranja, Beograd: IK Gece Kona, str. 19, 38-39
Novak, V., Dragutinović, B. (1972) Estetika pozorišne i muzičke umetnosti. u: Stojković Andrija [ur.] Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, Beograd: Slovo ljubve, str. 508
Pajin, D. (1996) Ples i muzika. u: Unutrašnja svetlost - filozofija indijske umetnosti, Novi Sad: Svetovi, str. 124-127
Pajin, D. (1996) Zvuk, tišina i spokoj. u: Unutrašnja svetlost - filozofija indijske umetnosti, Novi Sad: Svetovi, str. 127-131
Palavestra, P. (1985) Nasleđe srpskog modernizma - književne ideje kao oblik duhovne kulture epohe. u: Nasleđe srpskog modernizma, Beograd: Prosveta, str. 93-152
Pashu, L.M. (1988) Fenomenalizam - aperceptivno-fenomenalistička umetnost - radni materijal, stvaralački postupak, proces stvaranja i način mišljenja analizirani na primerima radova beogradskog kruga autora. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, magistarski rad
Pavlović, S. (1895) Muzika. u: Estetika ili nauka o lepoti za školu i narod, Novi Sad: Matica srpska, str. 112-124
Pejović, R. (1981) Muzičke publikacije srpskih autora 1864-1941. Muzikološki zbornik, Ljubljana, br. 2, str. 101-110
Pejović, R.M. (1988) Šta se u beogradskoj sredini smatralo muzički savremenim, modernim i avangardnim u periodu između dva svetska rata. Međimurje, Časopis za društvena pitanja i kulturu, Čakovec, 13/14, 172-184
Pejović, R.M. (1993) Četiri jugoslovenska 'Zvuka'. Novi Zvuk, Beograd, br. 1, str. 29-53
Peričić, V. (1962) O dodekafonskoj tehnici. Zvuk, Sarajevo, br. 53, str. 265-275
Peričić, V. (1968) Razvoj tonalnog sistema. Beograd: Umetnička akademija
Petrović, S. (1996) Muzika. u: Estetika, Beograd: Čigoja štampa, str. 101-102
Petrović, S.D. (1979) Marksistička estetika. Beograd: BIGZ
Pignon, P. (1972) Sistemi za stvaralački kontrolisanu proizvodnju zvuka. Zvuk, Sarajevo, br. 121-123
Pignon, P. (1975) U svetu elektronske muzike. Zvuk, Sarajevo, br. 3, str. 21-23
Plavša, D. (1972) Muzička estetika. u: Enciklopedijski leksikon - mozaik znanja - muzička umetnost, Beograd: Interpres, str. 364-367
Plavša, D. (1976) Kritika Fochtovog neoformalizma u muzičkoj estetici. Zvuk, Sarajevo, br. 4, str. 55-63
Polanyi, M. (1958) Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Chicago, itd: University of Chicago Press
Popović, B. (1998) Muzička forma ili smisao u muzici. Beograd: Clio
Popović, J. (1923) Filosofija i religija F. M. Dostojevskog. Beograd
Radovanović, V. (1962) Traganje za kriterijumom vrednovanja muzičkog dela. Zvuk, Beograd, br. 54, str. 389-400
Radovanović, V. (1971) Teorija i kritika u odnosu na muzičko stvaralaštvo. Zvuk, Sarajevo, br. 113-114, str. 147-151
Radovanović, V. (1988) Vrednosti i kriteriji, od umetnosti do muzičkog dela. rukopis
Radovanović, V. (1977) Medij ispituje sam sebe - tape medium, paper medium…. Delo, Beograd, br. 4, str. 76-81
Radovanović, V. (1961) Broj kao slučajnost zvuka u dodekafonskom i serijalnom sistemu - uvod u kritiku dodekafonskog i serijalnog sistema. Zvuk, Beograd, br. 51, str. 1-10
Radulović, M. (1989) Teološka estetika Nikolaja Velimirovića. u: Modernizam i srpska idealistička filozofija, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 123-146
Radulović, M. (1989) Hrišćanski personalizam Justina Popovića i ekspresionistički individualizam. u: Modernizam i srpska idealistička filozofija, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 147-186
Radulović, M. (1989) Filosofsko-kulturološki kontekst srpskog modernizma. u: Modernizam i srpska idealistička filosofija, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 9-32
Ranković, M. (1998) Estetika muzike. u: Istorija srpske estetike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 75-76
Ranković, M. (1998) Estetička misao muzikologa. u: Istorija srpske estetike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 119-122
Ranković, M. (1998) Teorijska iskustva istraživača različitih umetničkih vrsta. u: Istorija srpske estetike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 147-148
Ranković, M. (1973) Komparativna estetika. Beograd: Umetnička akademija
Ranković, M. (1998) Estetička misao o arhitekturi, muzici, fotografiji. u: Istorija srpske estetike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 40
Rozen, Č. (1979) Klasični stil - Hajdn, Mocart, Betoven. Beograd: Nolit
Ruže, Ž. (1994) Muzika i trans - nacrt jedne opšte teorije odnosa muzike i opsednutosti. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Sabolči, M. (1997) Avangarda & neoavangarda. Beograd: Narodna knjiga
Savić, M., Filipović, F., ur. (1981) John Cage - radovi/tekstovi 1939-1979 - izbor. Beograd: SIC
Savić, M. (1981) Skica za teorijski pristup elementarnim (primarnim) muzičkim formama. Gradina, Niš, str. 151-158
Savić-Rebac, A. (1985) Pretplatonska erotologija. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Savić-Rebac, A. (1955) Antička estetika i nauka o književnosti - studija o njenom razvoju od početaka do Aristotela. Beograd, itd: Kultura
Savković, L. (1927) O lepoti - odlomak jedne biološke filozofije. Beograd: S. B. Cvijanović, Izdanje
Selem, P., ur. (1972) Novi zvuk - izbor tekstova o suvremenoj glazbi. Zagreb: Nakladni zavod MH
Shepherd, J. (1991) Music as social text. Cambridge: Polity
Skerlić, J. (1902) Dogmatička i impresionistička kritika. Srpski književni glasnik, Novi Sad, V, str. 208-213, 290-298
Skovran, D. (1963) Arnold Schonberg. Zvuk, Beograd, br. 60, str. 641-658
Slapšak, S. (1984) Pojam klasično u srpskoj književnoj kritici na prelomu XIX i XX veka. u: Palavestra Predrag [ur.] Prilozi za istoriju srpske književne kritike, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 92-109
Stefanović, D. (1973) Izvori za proučavanje stare srpske crkvene muzike. u: Srpska muzika kroz vekove, Beograd: Galerija SANU, str. 113-1 21
Stefanović, D., ur. (1975) Stara srpska muzika - primeri crkvenih pesama iz XV veka. Beograd: Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
Stefanović, P. (1982) O kriterijumima vrednosti umetničkog dela. u: Eseji, Beograd: Nolit, str. 133-147
Stefanović, P. (1958) Uvod. u: Tragom tona, Sarajevo: Svjetlost, str. 5-6
Stefanović, P. (1958) Idejni smisao muzičkog dela. u: Tragom tona, Sarajevo: Svjetlost, str. 31-42
Stefanović, P. (1958) Tragom tona. Sarajevo: Svjetlost
Stefanović, P. (1986) Šta je muzika?. u: Um za tonom, Beograd: Nolit, str. 11-20
Supičić, I. (1978) Estetika evropske glazbe - povijesno-tematski aspekti. Zagreb: JAZU
Supičić, I. (1964) Elementi sociologije muzike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Surio, E. (1958) Muzika i književnost. u: Odnos među umetnostima, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 119-197
Surio, E. (1958) Muzika i plastične umetnosti. u: Odnos među umetnostima, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 199-253
Surio, E. (1958) Odnos među umetnostima. Sarajevo: Svjetlost
Suvaković, M. (1996) Pojam tehnoestetike. u: Umetnost priroda tehnika, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 153-166
Šarčević, A. (1990) Estetička teorija danas. u: Ideje Adornove estetičke teorije, zbornik, Sarajevo: Veselin Masleša
Šmit, Z.J. (1975) Estetski procesi - prilozi teoriji jedne ne-mimetičke umetnosti i književnosti. Niš: Gradina
Štukenšmit, H.H. (1974) Nova muzika. Treći program Radio Beograda, br. 22, str. 339-512
Šuvaković, M. (1997) Definicije umetnosti. u: Folklor - muzika - delo, Međunarolni simpozijum (IV), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 27-33
Šuvaković, M. (1998) Sistemska pitanja o estetici XX veka u Srbiji. u: Srpska estetika XX veka, Naučni skup Estetičkog društva Srbije, nov
Šuvaković, M. (1995) Teorija u umetnosti - definicija i primer. u: Prolegomena za analitičku estetiku, Novi Sad: Četvrti talas, str. 194-208
Šuvaković, M. (1998) Diskurzivna analiza - poststrukturalistička nauka o muzici. Novi Zvuk, Beograd, specijalno izdanje, str. 27-30
Švarc, R. (1932) O problemu nove muzike. Muzički glasnik, Beograd, br. 5-6, str. 132-140
Švarc, R. (1929) Arnold Šenberg kao učitelj. Glasnik muzičkog društva 'Stanković', Beograd, br. 7, str. 117-123
Tatarkjevič, V. (1978) Istorija šest pojmova - umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj. Beograd: Nolit, dodatak - o savršenstvu
Tešić, G.M. (1983) Zli volšebnici - polemike i pamfleti u srpskoj književnosti - 1917-1943. Beograd-Novi Sad: Beogradska knjiga, I-III
Tokin, B. (1920) Ekspresionistička filozofija i umetnost. Progres, Beograd, br. 103, str. 2-3
Tolinger, R. (1886) O kritici glazbe. Gudalo, Kikinda, br. 3, str. 37-43
Tomašević, K.D. (1997) Prividni ili stvarni sukob starog i novog - vidovi sapostojanja tradicionalnog i modernog u srpskoj muzici između dva svetska rata. u: Izuzetnost i sapostojanje, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 103-112
Tošić, V. (1986) Redukcionistički principi konstitucije muzičkog dela. Zvuk, Sarajevo, br. 3-4, str. 54-81
Uzelac, M. (1991) Filozofija igre - primer fenomenologije igre kod Eugena Finka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Uzelac, M. (1995) Kosmologija umetnosti - ogledi o poreklu fenomenološke estetike. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Uzelac, M. (1993) Procesualnost muzičkog dela. u: Uvod u estetiku - predavanja iz estetike, Novi Sad: Akademija umetnosti, str. 141-143
Uzelac, M. (1993) Apsolutna muzika. u: Uvod u estetiku - predavanja iz estetike, Novi Sad: Akademija umetnosti, str. 282-283
Uzelac, M. (1993) Atonalna muzika i apsolutne umetnosti. u: Uvod u estetiku - predavanja iz estetike, Novi Sad: Akademija umetnosti, str. 283-284
Uzelac, M. (1998) Estetika muzike. Novi Sad: Filozofski fakultet, I
Veselinović-Hofman, M. (1983) Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: Univerzitet umetnosti
Veselinović-Hofman, M.R. (1997) Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska
Veselinović-Hofman, M. (1983) Avangarda i novo. u: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 6-7
Veselinović-Hofman, M. (1983) Avangarda i umetnički kvalitet. u: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd: Univerzitet umetnosti, str 21-23
Veselinović-Hofman, M. (1983) Odstupanja avangardnog pokreta od tipičnih obeležja njegovog toka. u: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd: Univerzitet umetnosti, str 30-32
Veselinović-Hofman, M. (1983) Lik srpske muzičke avangarde. u: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd: Univerzitet umetnosti, str 277-408
Veselinović-Hofman, M. (1983) Avangardna muzika. u: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 152-276
Veselinović-Hofman, M. (1996) Funkcije tehnološkog napretka u muzici XX veka. u: Umetnost priroda tehnika, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 133-139
Vinaver, S. (1935) Mehanička muzika. Zvuk, Beograd, br. 2, str. 45-48
Vučković, V. (1954) Hindemit i atonalna muzika. Savremeni akordi, Beograd, br. 4, str. 35-38
Vučković, V. (1962) O četvrt-tonskoj muzici. u: Umetnost i umetničko delo, Beograd: Nolit, str. 260-269
Vučković, V. (1962) Umetnost i umetničko delo - eseji i studije o umetnosti i muzici. Beograd: Nolit
Vuksanović, D. (1990) Platon i muzika. Kragujevac: Ernos
Vuksanović, D. (1993) Ogled o čitanju fuge - muzika - istorija - hermeneutika. Književna reč, Beograd, br. 424, str. 13
Vuksanović, D. (1995) Nemoguće knjige Fridriha Ničea. u: Niče i moderna estetika, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 123-131
Vuksanović, D. (1998) Barokni duh u savremenoj filozofiji - Benjamin, Adorno, Bloh. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Vuksanović, I. (1997) Trivijalno u muzici XX veka - sa posebnim osvrtom na prve tri decenije. u: Izuzetnost i sapostojanje, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 122-128
Wellesz, E. (1960) Arnold Schonberg i početak dodekafonije. Zvuk, Beograd, br. 33-34, str. 113-118
Ženet, Ž. (1966) Umetničko delo - imanentnost i transcendentnost. Novi Sad: Svetovi
Ženet, Ž. (1998) Umetničko delo - estetska relacija. Novi Sad: Svetovi
Živković, M. (1935) Muzički impresionizam. Zvuk, Beograd, br. 10, str. 355-359
Živković, M. (1933) Opasne pojave u savremenoj muzici - razmatranja i svedočanstva. Muzički glasnik, br. 3, str. 49-59
Živković, M. (1954) Stvara li se u Muzičkoj akademiji grupa ekstremnih modernih kompozitora?. Književne novine, Beograd, 25. 3
Žunić, D. (1988) Estetički humanizam. Niš: Gradina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 19.08.2009.