Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 12, br. 1, str. 57-74
Aktuelni problemi suzbijanja kompjuterskog kriminala
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Narodna skupština Republike Srbije je početkom 2005. godine potpisala Evropsku konvenciju o borbi protiv kiber kriminala, koja će uskoro biti u potpunosti implementirana u naše krivično zakonodavstvo. U međuvremenu je u velikoj meri izmenjeno legislativno i društveno okruženje, što stvara kvalitativno nove mogućnosti u borbi protiv svih vidova kompjuterskog kriminala. Polazeći od toga, u radu je analiziran katalog inkriminacija kojima se u Republici Srbiji suzbijaju takvi oblici kriminaliteta, kao i tekuće reforme specijalizovanih policijskih i pravosudnih organa, a učinjen je i osvrt na specifične radnje prethodne istrage i dokazne radnje kojima se prikupljaju i proveravaju digitalni dokazi i vrše forenzičke analize u ovoj oblasti. Ukazano je i na neke od postojećih i predstojećih problema u vezi sa otkrivanjem i dokazivanjem kompjuterskog kriminala na nacionalnom i međunarodnom planu.
Reference
Banović, B. (2006) Elektronski dokazi. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 223-232
Becker, G. (1997) Einsatz von VE und technischen Mitteln im Deliktbereich Kinderpornographie. Der Kriminalist, br. 3, str. 141-147
Bećirić, D. (2005) Visokotehnološki kriminal. Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67, str. 9
Bequai, A. (1996) Cyber crime: The US experience. European Journal of Criminal Policy and Research, br. 4, str. 119-122
Boni, W., Kovacich, G.L. (2000) The global information. Woburn: Butterworth, Heinemann
Britz, M.T. (2004) Computer forensics and cyber crime: An introduction. New Jersey: Pearson Education
Cvetković, Z. (2001) Kompjuterski kriminal. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 114, br. 2-3, str. 5-11
Dragičević, D. (1992) Kompjuterski kriminalitet i informacijski sustavi. Zagreb: Informator
Dujmović, Z. (1987) Kompjuterski kriminal. Bezbednost i društvena samozaštita, br. 9, str. 74
Džukleski, G. (1999-2000) Najčesti oblici na izvršuvanje na kopjurskiot kriminal vo SAD. Godišnik na Fakultetot za bezbednost, br. 1, str. 66-70
Đokić, Z., Živanović, S. (2004) Problemi pribavljanja, obezbeđivanja i korišćenja dokaza u elektronskoj formi, od značaja za krivični postupak. u: Radovanović D. [ur.] Teški oblici kriminala, Budva, Beograd, str. 131
Đurić-Lulić, A. (2003) Mogućnosti krivično-pravne zaštite od kompjuterskog kriminaliteta po pozitivnom zakonodavstvu SRJ. www.netizen.co.yu/toni/2ojt/index:php?strana=kompjuteri
Kovačević, L. (2005) Konvencija o sajber kriminalu. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 965-977
Krapac, D. (1992) Kompjuterski kriminalitet - pregled glavnih pitanja krivično pravne zaštite društvenih vrijednosti u postupcima elektronske obrade podataka. Zagreb: Pravni fakultet
Krstić, J. (2007) Izazovi u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. u: Kriminalitet u tranziciji - fenomenologija, prevencija i državna reakcija, Beograd, str. 287307
Lorch, S. (2001) Ermittlungen im Internet: Eine Zwischenbilanz und Standortbestimung Telefonkarte. Kriminalistik, br. 5, str. 328-333
Milovanović, S. (2000) Krivičnopravni aspekti elektronskih hartija od vrednosti u vidu zloupotreba i kompjuterski kriminalitet. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 2, str. 56-68
Milovanović, Z. (1991) Kompjuterski kriminalitet i elektronsko piratstvo. Pravni život, vol. 40, br. 8-10, str. 993-1008
Petrović, S.R. (2004) Kompjuterski kriminal. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Petrović, S.R. (2006) O neophodnosti nacionalne strategije zaštite kiber-prostora. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 3-28
Richards, J.R. (1998) Transnational criminal organizations, cyber crime, and money laundering: A handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators. Boca Raton, FL, itd: CRC Press
Spasić, V. (2006) Aktuelna pitanja u oblasti sajber kriminala. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1, str. 107-130
Swanson, C.R., Territo, L. (1981) Kompjuterski kriminalitet - dimenzije, tipovi, uzroci i istraga. Izbor, br. 3, str. 318-324
Šimundić, S., Bača, M. (1999) Metodologija istraživanja pojavnih oblika računalnog kriminaliteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1-2, str. 73-88
Vetsbi, Dž.R., i dr. (2004) Međunarodni vodič za borbu protiv kompjuterskog kriminala. Beograd: Produktivnost AD
Vučković, V. (2004) Specijalni sud ili specijalizovani sudovi. Izbor sudske prakse, br. 6, str. 21-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.