Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 21, br. 1, str. 40-56
Poreska krivična dela u srpskom poreskom zakonodavstvu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresagordana@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije

Ključne reči: fiskus; javni prihodi; poresko krivično delo; Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Sažetak
Jedan od oblika poreske kontrole čine radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih učinilaca, koje preduzima posebna organizaciona jedinica Poreske uprave - Poreska policija. Tada se sa terena poreskog upravnog postupka prelazi na teren krivičnog prava i procedure. Poreska krivična dela su utvrđena u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ali i u Krivičnom zakoniku. Predmet ovog rada su samo poreska krivična dela predviđena u srpskom poreskom zakonodavstvu, koja inkriminišu neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe. Autor analizira bitna obeležja navedenih krivičnih dela, kroz zakonska rešenja i postojeću sudsku praksu. U radu se ukazuje da svako od poreskih krivičnih dela ugrožava javne prihode Republike Srbije, narušavajući time funkcionisanje države, zbog čega poreski delikti imaju poseban značaj. Da bi poreska krivična dela u srpskom poreskom zakonodavstvu mogla da zaštite fiskus, potrebno je da nadležni državni organi na pravilan način primenjuju materijalno poresko pravo, kao i da se zakon jednako primenjuje na sve učinioce ovih dela. Ostvarenje ovog cilja pretpostavlja vrlo dobru saradnju između Poreske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova koji često, tek u međusobnoj sprezi, mogu efikasnije da otkrivaju ova dela, kao i njihovu saradnju sa pravosudnim organima, čiji je zadatak da, primenjujući zakon, ne samo kazne njihove učinioce, već tako i preventivno zaštite državni budžet od sličnih nezakonitih poreskih radnji.
Reference
*** (2010) Bilten Apelacionog suda u Nišu, 1, Intermex, Beograd
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14
*** (2007) Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 2
*** (2001-2015) Zakon o akcizama. Službeni glasnik RS, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14, 142/14, 55/15, 103/15
*** (2002-2015) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15
*** (2001-2015) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15
Jovašević, D., Pavlović, Đ., i dr. (2004) Zbirka poreskih zakona Republike Srbije, sa komentarom. Beograd: Službeni list Srbije
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd
Lazarević, L. (2005) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Milošević, G.B. (2006) Evazija poreza. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 61-77
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2011) Jednakost građana u poreskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 33
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Popović, D.M. (2003) Komentar Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Beograd: Cekos IN
Sokolović, R., Jovašević, D. (2015) Poreski delikti. Beograd: Intermex
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Stojanović, Z., Delić, N. (2015) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z., Delić, N. (2014) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1601040I
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman