Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 44, br. 3, str. 434-444
Evaluacija valjanosti testova za procenu kontraktilnog potencijala mišića ruku kod policajaca
aPolicijska akademija, Beograd
bViša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: kontraktilni mišićni potencijal; maksimalna moć produkcije anaerobnog energetskog sistema; brzina uključenja mišića; sklek; zgib
Sažetak
Cilj rada je procena testa kojim se najpouzdanije meri kontraktilni potencijal mišića pregibača i opružača ruku kod policajaca ispoljen u anaerobnom režimu repetativnog mišićnog naprezanja maksimalnim intenzitetom. U tu svrhu izvršeno je testiranje koje je sprovedeno sa dve grupe od 36 studenata Policijske akademije u Beogradu. Jedna grupa je testirana primenom testa 'zgibovi' i to sa četiri varijante: broj urađenih zgibova za 10 sekundi, kao i vreme potrebno da se izvede 5, 8 i 10 zgibova. Druga grupa je testirana primenom testa sklekovi i to sa šest varijanti: broj urađenih sklekova za 10, 15 i 20 sekundi, kao i vreme potrebno da se izvede 10, 15 i 20 sklekova. Rezultati su pokazali da se kod testirane populacije policajaca kontrakt ili potencijal mišića opružača ruku, ispoljen u anaerobnom režimu (glikolitičko-laktatnom) repetativnog mišićnog naprezanja maksimalnim intenzitetom, najbolje procenjuje testom - vreme potrebno da se izvede 15 sklekova, dok se kod pregibača ruku najbolje procenjuje testom -vreme potrebno da se izvede 10 zgibova. Oba testa su pokazala visoku pouzdanost merenja na nivou od 97.7% i 96.4%, respektivno, pa se preporučuju za upotrebu u praksi.
Reference
*** (2001) Physical fitness manual for the Provincial Police (OPP). Ontario, http://www.gov.on.ca/opp/recruiVenglish/prep.htm (19. 08)
Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982) Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu
Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Davis, D., Kimmet, T., Auty, M. (1997) Physical education: Theory and practice. Macmillan Education Australia PTY LTD
Dopsaj, M., Milošević, M., Arlov, D., Blagojević, M., Stefanović, Đ. (1996) The structure of changes in mechanic contractile characteristics of leg extensor muscles caused by combined strength training during one-year motor learning program in Special Physical Education. u: Theodorakis Y., Papaioannou A. [ur.] Sport Psychology: New trends and applications, Komotini, Greece: Democritus University of Thrace - Dept. of Physical Educat. and Sports Sci. & Hellenic Society of Sport Psychology, pp. 313-318
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice-Hall
Jovanović, S., Milošević, M., Mudrić, R., Arlov, D. (1995) Neke metodološke smernice za dijagnostiku i prognostiku u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja 11. 11.1994, Beograd
Keene Police Department Minimum physical test standards. http://www.ci.keene.nh.us/police/aplica.htm (21. 08. 2001)
Konac, J. (1994) Uticaj časova SFO na bazični motorički status polaznika kursa za milicionare pripravnike na Klisi. u: Savetovanje i Specijalnog fizičkog obrazovanja (I), 11.11.1994, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija, str. 147-153
MacDougall, D., Wenger, H., Green, H. (1991) Physiological testing of the high-performance athlete. Champaign, IL: Human Kinetics
Maughan, R.J., Gleeson, M., Greenhaff, P.L. (1997) Biochemistry of exercise and training. Oxford: University Press
Milošević, M., Gavrilović, P. (1985) Latentne dimenzije prostora snage kod milicionara. 13. maj: Beograd, 38(2):70-75
Milošević, M., Zulić, M. (1988) Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja. 13. maj, 41(2), str. 89-92
Milošević, M., Lazendić, O., Božić, S., Zulić, M., Gavrilović, P. (1985) Analiza faktorske valjanosti situacionih motoričkih testova kod milicionara. 13. maj, Beograd, 38(1), str. 90-95
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Milošević, M., Gavrilović, P., Ivančević, V. (1988) Modeliranje i upravljanje sistemom samoodbrane. Beograd: Naučna knjiga
Milošević, M., Jovanović, S., Stojičić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1995) Education model in special physical education. u: Proceedings of First Special Physical Education Conference, Beograd, 1, str. 9-23
Mudrić, R., Jovanović, S. (2001) Model vremenskih parametara napada u karateu. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 91-116
Semenick, D. (1994) Testing protocols and procedures. u: Baechle Thomas R. [ur.] Essentials of strength training and conditioning, Human Kinetics, str. 258- 273
Tyldesley, B., Grieve, J. (1996) Muscles, nerves and movement: Kinesiology in daily living. Oxford, England: Blackwell Science Ltd