Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 46, br. 6, str. 833-844
Angažovanje građana - dobrovoljaca u poslovima policije i prevenciji kriminaliteta
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: Dobrovoljan rad građana u policiji; prevencija kriminaliteta; odnosi policije i građana; podsticanje građana na saradnju
Sažetak
Angažovanje građana - dobrovoljaca u poslovima policije i prevenciji kriminaliteta predstavlja jedan od metoda policije za poboljšanje odnosa sa građanima. Dobrovoljno angažovanje građana u poslovima policije i prevenciji kriminaliteta pruža brojne pogodnosti. Pojedinim građanima takav način saradnje sa policijom pruža ličnu satisfakciju i doprinosi promociji i jačanju ličnog ugleda i ugleda porodice. Sa druge strane, angažovanje građana u poslovima policije i prevenciji kriminaliteta jača moral pripadnika policije zbog otvorene i neposredne podrške građana, smanjuje troškove za prekovremeni rad i oslobađa policajce poslova koji oduzimaju puno radnog vremena, a daju male rezultate. Najčešće tehnike koje se kori-ste za podsticanje građana na saradnju u praksi policije jesu: obilasci od vrata do vrata, zajednički sastanci u lokalnoj zajednici, obučavanje građana za rešavanje problema u lokalnoj zajednici i organizovanje policijskih kurseva za građane. Poslovi i zadaci koje građani obavljaju raznovrsni su, počev od obavljanja pozorničke i patrolne delatnosti u susedstvu, regulisanja saobraćaja, obavljanja kancelarijskih poslova u policijskim stanicama potrage za nestalim licima i izvršiocima krivičnih dela, pružanja pomoći žrtvama krivičnih dela itd. Na kraju rada navedene su mogućnosti angažovanja građana - dobrovoljaca kod nas.
Reference
Bonello, M.E., Schafer, A.J. (2002) Citizen police academies: Do they just entertain?. FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 71, Iss. 11
Kešetović, Ž.M. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Krivokapić, V.V., Krstić, O. (1999) Kriminalistika - taktika II. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krstić, O. (1997) Primenjena kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krstić, O. (2003) Prognostika kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Miletić, S. (2002) O nekim regulatornim aspektima prevencije kriminaliteta. u: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive, Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Mrvić-Petrović, N. (1995) Učešće građana u prevenciji i društvenoj kontroli kriminaliteta. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 33, br. 3, str. 119-130
Pino, W.N. (2001) Community policing and social capital. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, vol. 24, br. 2
Preimsberger, D. (2001) Civilian volunteers in law enforcement. Journal of California Law Enforcement, vol. 35, br. 4
Simeunović-Patić, B.J., Jovanović, S.S. (1998) Viktimizacija i strah od kriminala u Beogradu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 36, br. 1, str. 115-136
Simonović, B. (2001) Uloga policije u prevenciji kriminala ha nivou lokalne zajednice - nove strategijske osnove i pristupi, osnovi organizacije policije i institucionalno organizovanje prevencije kriminaliteta u pojedinim državama. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 33-54
Simonović, B. (2001) Strategijske osnove programa prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice - svetska iskustva - osnovni programi, pozitivni rezultati, teškoće pri implementaciji i načini prevazilaženja. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 2, str. 162-184
Simonović, B.R. (2001) Predlog za institucionalizovanje prevencije kriminala u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 3, str. 261-279
Stewart-Brown, R. (2001) Community mobilization: The foundation for community. Policing, FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 70, Issue 6
Sundeen, A.R., Siegel, B.G. (1986) The uses of volunteers by police. Journal of Police Science and Administration, vol. 14. br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.11.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka