Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 2, str. 134-148
Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: kažnjavanje maloletnika; odmeravanje maloletničkog zatvora; odgađanje izricanja maloletničkog zatvora; stariji maloletnici; sud
Sažetak
Prethodnu godinu možemo označiti godinom velikih promena u oblasti maloletničkog krivičnog zakonodavstva Republike Srpske. Najpre, usvojen je dugo najavljivani Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (u daljem tekstu Zakon o maloletnicima). Ovim zakonom je uređena celokupna maloletnička materija, tj. propisi materijalnog, procesnog i izvršnog prava. Pored toga, u primeni je poseban Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, u kome su, pored opštih pravnih pravila u vezi sa izvršenjem krivičnih sankcija, sadržana i pravila o izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima. U skladu sa usvojenim standardima u oblasti krivičnih sankcija prema maloletnicima, opredelili smo se da u ovom radu obradimo samo kaznu maloletničkog zatvora. Iako je u novom Zakonu o maloletnicima zadržan princip izuzetnosti u kažnjavanju starijih maloletnika, ova kazna je doživela određene promene u smislu uvođenja novih instituta, poput 'odgođenog izricanja kazne maloljetničkog zatvora' (član 54 Zakona o maloletnicima), kao i 'naknadnog izricanja kazne maloljetničkog zatvora' (član 55 Zakona o maloletnicima).
Reference
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bošković, D. (2009) Sprečavanje nasilja u porodici. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 93-104
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2006) Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 689-711
Kovčo, I. (1999) Izvršenje maloljetničkih krivičnih sankcija. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, broj 1, str. 807-865
Milošević, N. (2000) Maloletnički zatvor. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 38, br. 3, str. 71-86
Nikolić, Z. (2009) Savremena penologija - studija kazni i kažnjavanja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik, drugo dopunjeno izdanje
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Soković, S., Bejatović, S. (2009) Maloletničko krivično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke
Spasić, D. (2009) Modeli zaštite od porodičnog nasilja u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 208-221
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1998) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Škulić, M., Stevanović, I. (2002) Pregled Posebnih odredaba o malolešnim učiniocima krivičnih dela u uporednom krivičnopravnom zakonodavstvu evropskih zemalja. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, str. 334
Vujović, D. (2006) Maloletnici u novom krivičnom zakonodavstvu. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 1, str. 24-42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2015)
Maloletnički zatvor - napomene o specifičnostima redovnog odmeravanja
Miladinović-Stefanović Dušica

Gl Adv komore Vojvodine (2018)
Vaninstitucionalne vaspitne mere
Joksić Ivan, i dr.

Bezbednost, Beograd (2014)
Zastupljenost maloletnika u strukturi izvršilaca imovinskog kriminaliteta
Vukomanović Miroslav

prikaži sve [81]