Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 54, br. 2, str. 172-187
Suzbijanje dečje pornografije na internetu - međunarodni i domaći krivičnopravni okvir
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresantanjevic@sbb.rs
Ključne reči: dečja pornografija; žrtve; krivičnopravna zaštita; računarski sistemi i mreže
Sažetak
Oblici u kojima se javlja seksualno nasilje nad decom, kao i metodi koji ga omogućavaju, poprimili su zapanjujuće razmere širom sveta, a tome je posebno doprineo razvoj informatičkih i komunikacionih tehnologija. Informaciona tehnologija je omogućila da se mnogi oblici klasičnog kriminala vrše na ne klasičan način, odnosno na način koji ranije nije bio moguć. S obzirom da je broj računarskih korisnika, među kojima su i deca, u stalnom porastu i opasnosti i rizik od zloupotreba kojima su deca ovim putem izložena raste. Brojne mogućnosti zloupotrebe interneta, između ostalog, značajno su olakšale proizvodnju, distribuciju, širenje i objavljivanje pornografskih sadržaja sa decom. U radu je dat prikaz međunarodnog i domaćeg krivičnopravnog okvira zaštite dece žrtava krivičnih dela vezanih za njihovo iskorišćavanje u pornografske svrhe zloupotrebom računarskih sistema i mreža. U okviru toga ukazali smo i na koji način su odredbe novog Krivičnog zakonika Srbije usklađene sa preuzetim međunarodnim obavezama iz ove oblasti.
Reference
*** (1990) Konvencija o pravima deteta. Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, br. 15
*** (2002) Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, uz Konvenciju o pravima deteta. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 22
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu. Beograd: Skupština Republike Srbije, Convention on Cybercrime
*** Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja. Otvorena za potpise 25. oktobra 2007
*** (2000) Odluka Saveta EU o borbi protiv dečje pornografije na internetu / Council Decision of 29 May to combat child pornography on the Internet. Sl. list, EZ L 138 od 9.juna 2000
*** (2004) Okvirna odluka Saveta EU o borbi protiv seksualnog iskorišćavanja dece i dečje pornografije. Sl. list EZ, 68/jhA, L 013, od 20. januara 2004
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2005) Odluka 854/2005/EC od 11. maja 2005 godine. Službeni list EU, 149 od 11. juna 2005
ASTRA (2010) Alternativni izveštaj o sprovođenju Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji i Fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima u Republici Srbiji. dostupan na: http://www.astra.org.rs/wp-content/uploads/2008/07/izvestaj_po_Protokolima_Preporuke_Srbija_2.10.pdf
Ilić, N., i dr. (2006) Da li su Internet pričaonice bezbedna mesta. u: Trgovina ljudima (decom) - pogled kroz Internet prozor, Beograd: ASTRA, str. 61-85
Korać, S. (2008) Suzbijanje dečje pornografije na internetu: EU standardi. Revija za bezbednost, (11): 47-51
Milić, D. (2009) Trgovina decom: Vrbovanje putem Interneta. Revija za bezbednost, 3, str. 53-59
Petković, N., Đorđević, M., Baloš, V. (2010) Analiza stavova javnosti u Srbiji prema fenomenu seksualne zloupotrebe dece. Temida, vol. 13, br. 4, str. 61-82
Petrović, S.R. (2000) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Simić, I. (2007) Krivični zakonik - praktična primena. Beograd: Službeni glasnik
Stevanović, I. (2009) Krivična dela vezana za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe zloupotrebom računarskih sistema i mreža - međunarodni i domaći krivičnopravni okvir. Temida, vol. 12, br. 3, str. 27-41
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Tanjević, N. (2009) Kompjuterski kriminal - pravna zaštita na nacionalnom nivou. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 152-166
Tanjević, N. (2010) Krivičnopravna zaštita dece žrtava seksualnog nasilja u Srbiji. Temida, vol. 13, br. 4, str. 17-36
Tanjević, N., Galjak, I. (2011) Regulativa Evropske unije u borbi protiv dečje pornografije na Internetu. Evropsko zakonodavstvo, 10(37-38): 261-270
Uljanov, S., Ivanović, Z. (2009) Seksualna eksploatacija dece sa aspekta uporednopravne analize medjunarodne saradnje u kriminalističkim istragama. Evropsko zakonodavstvo, 8(29-30): 171-186
Urošević, V. (2009) 'Nigerijska prevara' u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 145-157
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka