Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 61, br. 2, str. 111-133
Kriminalistička kontrola u funkciji suprotstavljanja kriminalitetu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: kriminalistička kontrola; pozorničko-patrolna delatnost; sektor
Sažetak
Pozitivan razvoj društva i stvaranje sigurnog okruženja za njegove građane zavise od mogućnosti prilagođavanja bezbednosnog sistema zemlje načinu ispoljavanja i intenzitetu različitih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. To zahteva umešnost organizovanja subjekata bezbednosnog sistema, ali i razvijenu svest građana o potrebi zajedničkog delovanja imajući u vidu da je prvenstveno za njih potrebno stvoriti takve (bezbedne) životne uslove. U okviru takvih odnosa, jedna od veoma značajnih aktivnosti jeste kriminalistička kontrola. Ona predstavlja samo jedan deo aktivnosti koje preduzima policija i može se smatrati sredstvom koje policijski organi korist eradi suprotstavljanja različitim oblicima kriminalnog ponašanja. U radu se razmatra osnovna svrha kriminalističke kontrole kao delatnosti koja se preduzima prvenstveno s ciljem prevencije različitih kriminalnih ponašanja na određenoj teritoriji (prostoru). Posebno se ukazuje na, u praksi često, nerazumevanje razlike između pojmova kriminalističke kontrole i kriminalističke obrade, odnosno operativne kontrole i operativne obrade i ističe potreba definisanja njihove pojmovne razlike i međusobnog odnosa. Naročita pažnja se poklanja oblicima, sredstvima i metodama sprovođenja kriminalističke kontrole. Ukazuje se na značaj i osnovne specifičnosti planiranja pozorničko-patrolne delatnosti, odnosno sektorskog načina delovanja u sprovođenju opšte i linijske (specijalističke) kriminalističke kontrole. Posebno se razmatraju neki, u praksi potvrđeni, nedostaci u organizaciji i sprovođenju kriminalističke kontrole.
Reference
Bošković, M. (2002) Kriminalistička operativa. Beograd: VŠUP, I
Kostić, S. (1977) Osnovi kriminalističke operative. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, prvi deo
Kostić, S. (1984) Kriminalistička operativa - operativno obaveštavanje. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kostić, S. (1973) Organizacija informacija i korišćenja informacija u organima unutrašnjih poslova. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, skripta
Krstić, O. (2003) Prognostika kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Manojlović, D. (2015) Kriminalni milje i kriminalna pojava - kriminološki i kriminalistički aspekti. Megatrend revija, vol. 12, br. 1, str. 205-220
Milić, N. (2012) Mapiranje kriminala u funkciji unapređenja partnerskih odnosa policije i zajednice. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 138-159
Nincic, Z. (2018) State of Crime as a Security Assessment Component. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume I, 31-344
Ninčić, Ž. (2019) Prikrivene operacije u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 82-96
Pečar, J. (1971) Preventivna delatnost organa unutrašnjih poslova - sredstva i metodi. Beograd: Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove (SSUP)
Petrović, A. (1974) Kriminalistička metodika. Beograd, Predavanja održana na Višoj školi unutrašnjih poslova školske 1973/74 godine, 1. sveska
Republički sekretarijat za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Srbije (1977) Pravilnik o načinu vršenja poslova Službe javne bezbednosti. Beograd
Republički sekretarijat za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Srbije (1974) Priručnik za obuku komandnog kadra, aktivnog i rezervnog sastava jedinica milicije. Beograd
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici / Community policing. Banja Luka: Viša škola unutrašnjih poslova
Slavković, R.V., Kršljanin, D.V. (2015) Uticaj operativnog okruženja na sajber pretnje. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 333-356
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vuković, S. (2017) Prevencija kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Žarković, M., Banović, B., Stupar, Lj., Ivanović, V. (1999) Kriminalistika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1902111N
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2019.