Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 49, br. 2, str. 87-92
Efekat inokulacije različitih genotipova soje
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Fiksacija azota pod optimalnim uslovima može da se definiše kao potencijalna azotofiksacija dok se pod aktuelnom azotofiksacijom podrazumeva fiksacija azota pod manje povoljnim uslovima rasta biljke, kada neki ograničavajući činioci mogu da smanje puni efekat simbioze. Faktori koji utiču na azotofiksaciju u poljskim uslovima su vlažnost zemljišta, temperatura, pH sredine, mineralna ishrana i efektivnost kvržičnih bakterija. U ovom radu želeli smo da ispitamo aktuelnu azotofiksaciju kod različitih genotipova soje i da pronađemo genotipove sa najvećim potencijalom za azotofiksaciju kao potencijalne roditelje za visoko prinosne sorte. Na Oglednim poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu postavljen je ogled u toku 2000 godine u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu sa pet linija (NS-L-101137, NS-L-101147, NS-L-101164, NS-L-101165, and NS-L-200144) i jednom sortom soje Afrodita.Odabrana sorta Afrodita korišćena je kao kontrolna varijanta. Dobijeni rezultati pokazuju da je najveći potencijal za azotofiksaciju ostvaren kod genotipova soje NS-L-200144 i NS-L-LI01137, odnosno ovi genotipovi soje mogu da budu potencijalni roditelji visoko prinosnih sorti, a što je potrebno i utvrditi u daljim istraživanjima.
Reference
Bouniouls, A., Texier, V., Mondies, M., Piva, G. (1997) Soybean seed quality among genotypes and crop management: Field experiment and simulation. Eurosoya, Br. 11, str. 87-99
Buttery, B.R., Park, S.J., Hume, D.J. (1992) Potential for increasing nitrogen fixation in grain legumes. Can. J. Plant Sci., sv. 72, str. 323-349
Lie, T.A. (1974) Environmental effects on nodulation and symbiotic nitrogen fixation. u: Quispel A. [ur.] The biology of nitrogen fixation, Oxford-New York
Milić, V., Mrkovački, N., Popović, M. (1996) Activity of nitrogen fixation and nitrogen assimilation enzymes in soybean plant inoculated with Bradyrhizobium japoncium strains. Acta Microbiologica a lmmunologica Hungarica, 43 (2-3), 135-141
Milić, V.M., Mrkovački, N.B. (1994) Selekcija sojeva Bradyrhizobium japonicum i njihova efektivnost - revijalni prikaz. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 22, str. 259-268, (XXVIII seminar agronoma)
Milić, V.M., Mrkovački, N.B., Hrustić, M. (2000) Azotofiksacija kod različitih genotipova soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 129-134
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Hrustić, M. (1996) Multi-strain versus single-strain inoculation: Effect on strain effectiveness and competition for soybean nodulation. Symbiosis, 21(3): 275-281
Mrkovački, N.B. (1997) Field Evaluation of nine Soybean Varieties. Acta agriculturae serbica, sv. 2, br. 3, str. 63-69
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Hrustić, M., Jocković, Đ. (1997) Field evaluation of twelve soybean genotypes in Yugoslavia. Eurosoya, sv. 11, str. 29-35
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Sarić, Z. (1993) Soybean nodulation and nitrogen fixation in acid soil. Zemljište i biljka, 42, br. 1, 55-65
Mrkovački, N.B., Milić, V., Sarić, Z., Đukić, D. (1997) Nitrogenase and glutamate dehydrogenase activity in soybean nodules. Mikrobiologija, Vol 34 No 2, 105-114
Pracht, J.E., Nickell, C.D., Harper, J.E., Bullock, D.G. (1994) Agronomic evaluation of non-nodulating and hypernodulating mutants of soybean. Crop Science, sv. 25, str. 1-4
Sonnewald, U., Lerch, J., Zrenner, R., Frommer, W. (1994) Manipulation of sink-source relations in transgenic plants. Plant cell Environment, 17: 649-658
Vidić, M. (1987) Oplemenjivanje soje na otpornost prema najraširenijim bolestima u SAP Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 459-464
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Azotofiksacija kod različitih genotipova soje
Milić Vera, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Odnos potencijala za azotofiksaciju i prinosa soje
Milić Vera M., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta
Milić Vera M., i dr.

prikaži sve [6]