Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 50, br. 1, str. 55-64
Efektivnost Azotobacter chroococcum i Bacillus megatherium kod kukuruza
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U zemljištu žive različite vrste azotofiksirajućih i fosfomineralizirajućih bakterija koje svojom aktivnošću snabdevaju biljke sa azotom i fosforom. Cilj ovih istraživanja je bio da se ispita efektivnost azotofiksirajuće bakterije Azotobakter-chrococcum i fosfomineralizujuće bakterije Bacillus megatherium kod kukuruza. Efektivnost pojedinačnih sojeva obe vrste bakterija kao i njihovih kombinacija ispitivana je kod dva hibrida kukuruza uzgajanih na zemljištu tipa ritska crnica. Seme kukuruza je pre setve inokulisano sa suspenzijom ispitivanih vrsta bakterija. Na kraju vegetacije kukuruza određen je prinos i mikrobiološka aktivnost u zemljištu. U istraživanjima je utvrđeno da su ispitivane vrste bakterija pojedinačno ili u kombinaciji izazvale povećanje prinosa kod oba hibrida kukuruza. Takođe u zemljištu je došlo do povećanja ukupnog broja mikroorganizama, brojnosti amonifikatora, aktinomiceta, azotobaktera, oligonitrofilnih bakterija, dehidrogenazne aktivnosti, a smanjenja brojnosti gljiva. Primenom ovih vrsta bakterija mogle bi se smanjiti i izvesne količine azotnih i fosfornih mineralnih đubriva i na taj način povećati ekonomičnost proizvodnje kukuruza. Pored toga povećala bi se i biogenost zemljišta i proizveo ekološki i visoko vredan proizvod.
Reference
Doberainer, J., Daj, J.M., Part, P.J. (1972) Nitrogenase activity and oxigen sensitivity on the Paspalum notatum: Azotobacter paspali association. J Gen Microbiol, 71, No 1, 103-106
Doberainer, J. (1978) Influence of environmental factor on the occurrence of Spirillum lipoferum in soil and roots. Ecol. Bull., br. 26, str. 343-351
Fedorova, L.S., Pozonjakova, L., Kanevskaja, S.V. (1985) Videlenie Azospiril iz kulturnih i dokorastućih zlakov saratovskoj oblasti. Mikrobiologija, Moskva, T. 54, 684-685
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Stojnić, N., Rašković, D., Pavlović, M. (1999) Uticaj azotofiksatora i fosfomineralizatora na mikrobiološku aktivnost pod usevom kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 5, 1, str. 115-121
Govedarica, M.M. (1990) Azotofiksatori i njihova aktivnost kod kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Govedarica, M.M. (1992) Efektivnost azotobaktera kod nekih hibrida kukuruza. Savremena poljoprivreda, vol. 40, br. 6, str. 87-93
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Milutinović, V., Jarak, M.N., Milošević, N.A. (1992) Ispitivanje efektivnosti azotofiksatora kod kukuruza. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, sv. 82, str. 119-122
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Pavlović, M. (1994) Ispitivanje efektivnosti različitih vrsta azotobaktera kod kukuruza. u: Zbornik radova devetog savetovanja agronoma i tehnologa 14-16. 02., Smederevo, str. 44-47
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Pavlović, M. (1996) Diazotrofi i njihova aktivnost kod kukuruza. u: Međunarodno savetovanje agronoma i tehnologa (11), 13-16.02., Aranđelovac, Zbornik radova, str. 153-159
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Pavlović, M. (1997) Mogućnosti primene biološkog azota u proizvodnji kukuruza. u: Zbornik radova jedanaestog međunarodnog savetovanja agronoma i tehnologa, Aranđelovac, str. 69-77
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Stojnić, N., Rašković, D. (1998) Značaj asocijativne azotofiksacije u proizvodnji kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 4, br. 1, str. 95-102
Jarak, M.N., Protić, R., Govedarica, M., Milošević, N., Urić, N. (1998) Uticaj agrotehničkih mera na mikrobiološku aktivnost u rizosferi pšenice. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 4, str. 39-45
Krasiljnikov, N.A. (1965) Biologija otedeljnih grup aktinomicetov. Moskva: Nauka
Mišustin, E.N., Kalininskaja, T.A., Čerpakov, M.J. (1978) Nesimbiotičeskaja azotofiksacija v pohotvih počvah. u: Problemi počvovedenia, Moskva: Nauka, str. 92-96
Tardieux, P.J. (1962) Tehnickues d analise en microbiologique du Soil edit de la tourele. Paris
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Umarov, M.M. (1983) Asocijativna azotofiksacija - osobenosti, produktivnost, značenje v azotnom bilanse počve. Moskva: MGU, Avtoref. dokt. dis., 49 s
Umarov, M.M. (1985) Asocijativna azotofiksacija - problemi i perspektiva. Bjulten VNII s.-h. Mikrobiologii, br. 42, str. 9-14
Vasjuk, F.L. (1985) Asocijativni azotofiksatori i uslovi in efektivnovo primenenia. Bjulten VNII s.-h. Mikrobiologii, br. 42, 16-24
Zavjagincev, G.D. (1985) Problemi upravlenia azotofiksatorami v rizosfere i v rizoplane. Bjulten VNII s - h. Mikrobiologii, No 42, 6-9
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Bakterizacija kao mera borbe protiv rizomanije šećerne repe
Govedarica Mitar M., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Diazotrofi i njihova aktivnost kod šećerne repe gajene u poljskim uslovima
Govedarica Mitar, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Primena biofertilizatora, biostimulatora i biopesticida u poljoprivrednoj proizvodnji
Govedarica Mitar M., i dr.

prikaži sve [49]