Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 56, br. 2, str. 59-66
Efekat navodnjavanja na prinos hibrida kukuruza iz različitih grupa zrenja
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: irrigation; corn; yield
Sažetak
Petogodišnja eksperimentalna istraživanja uticaja navodnjavanja na prinos hibrida kukuruza iz različitih grupa zrenja su obavljena na Oglednom polju Rimski Šančevi, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase. Ispitivani su hibridi kukuruza NS-640, NS-540 i NS-300 koji pripadaju FAO grupama zrenja 600, 500 i 300. U ogledu su bile zastupljene navodnjavana varijanta (60-65% od PVK) i nenavodnjavana, kontrolna varijanta. Ogled je postavljen po metodi blok sistema koji je prilagođen uslovima navodnjavanja kišenjem. Veličina osnovne parcele je bila 35 m2. Vreme zalivanja je određivano praćenjem dinamike vlažnosti zemljišta u sloju od 0-60 cm termogravimetrijskom metodom, sušenjem uzoraka u sušnici na temperaturi 105-110°C. Primenjena je savremena tehnologija proizvodnje kukuruza i sve agrotehničke operacije obavljene su u optimalnim rokovima. Berba kukuruza je obavljena ručno u tehnološkoj zrelosti, a prinos zrna kukuruza (t ha-1) obračunat je na nivo vlažnosti od 14%. Statistička obrada podataka obavljena je analizom varijanse trofaktorijalnog ogleda, a testiranje rezultata LSD testom. U uslovima navodnjavanja najveći prinos zrna ostvario je hibrid NS-640, statistički signifikantno veći u odnosu na hibrid NS-300. Nisu utvrđene statistički značajne razlike u prinosu zrna između hibrida NS-640 i NS-540 i hibrida NS-540 i NS-300. U uslovima navodnjavanja prinos zrna kukuruza (12,478 t ha-1) bio je visokosignifikantno veći u odnosu na uslove prirodne obezbeđenosti biljaka vodom (10,173 t ha-1). Efekat navodnjavanja na povećanje prinosa u proseku za sve hibride bio je 2.638 t ha-1 ili 25,9%. Razlike u visini prinosa hibrida kukuruza različite dužine vegetacije u uslovima navodnjavanja su rezultat razlika u dužini vegetacije pojedinih hibrida kao i razlika u vremenskim uslovima pre svega sumi vegetacionih temperatura u pojedinim fazama rasta i razvića biljaka u različitim godinama. U uslovima prirodne obezbeđenosti biljaka vodom nisu utvrđene statistički značajne razlike u visini prinosa zrna između hibrida kukuruza različite dužine vegetacije. Prinos kukuruza u uslovima bez navodnjavanja je u direktnoj korelaciji sa vremenskim uslovima pre svega količinom i rasporedom padavina u vegetacionom periodu.
Reference
Bošnjak, Đ., Dobrenov, V. (1993) Efekat predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos i evapotranspiraciju kukuruza. u: Korišćenje i održavanje melioracionih sistema, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, posebna publikacija
Bošnjak, Đ. (1993) Stanje, posledice i predviđanje suše u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, str. 85-89
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1994) Realizacija racionalnog zalivnog režima kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 22, str. 167-178
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1997) Odnos navodnjavanja i zemljišne suše prema prinosu kukuruza u Vojvodini. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Novi Sad: Mala knjiga, str. 624-631
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1998) Suša i racionalan režim navodnjavanja kukuruza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad, 22, 1-2, 62-69
Bošnjak, Đ. (2004) Suša i njen odnos prema ratarskoj proizvodnji u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 45-55
Bošnjak, Đ., Pejić, B., Maksimović, L. (2005) Irrigation: A condition for high and stable corn production in the Vojvodina province. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 82-86
Bošnjak, Đ. (1982) Evaporacija sa slobodne vodene površine kao osnova zalivnog režima i njen odnos prema ETP kukuruza i soje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Dragović, S., Panić, Ž., Bajić, V. (1987) Uticaj navodnjavanja na prinos nekih hibrida kukuruza u ogledima na humoglejnom zemljištu. Zemljište i biljka, Beograd, 36, str. 67-78
Dragović, S., Maksimović, L., Milić, S., Radojević, V. (2005) Drought intensity in Vojvodina Province and impact on fields crop production. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 1-2, str. 384-389
Maksimović, L., Jocković, Đ., Dragović, S. (2004) Gajenje kukuruza u navodnjavanju značajan činilac unapređenja i stabilnosti proizvodnje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 257-268
Pejić, B. (1999) Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti od dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.