Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 32, br. 1, str. 57-63
Komponente prinosa jare pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Unapređenje kvaliteta strnih žita

Sažetak
Obzirom na pojavu novog, zahtevnijeg sortimenta, pri stalnim promenama nivoa plodnosti i agroekoloških uslova, i dalje postoji potreba istraživanja mineralne ishrane pšenice i određivanja optimalnih količina i odnosa hraniva u konkretnim agroekološkim uslovima. Prevashodni cilj ovog istraživanja bio je da se ispita uticaj dugogodišnje primene istih količina i odnosa azota, fosfora i kalijuma na komponente prinosa jare pšenice sorte 'Nataša'. Visina biljke i dužina klasa, kao i glavne komponente prinosa značajno su povećani izbalansiranim đubrenjem sa NPK hranivima u poređenju sa njihovom pojedinačnom primenom ili primenom P i K bez azota.
Reference
Blue, E.N., i dr. (1990) Influence of planting date, seeding rate and phosphorus rate on seed yield. Agr. Jour. Madison, v. 2, n. 4, 762-768
Bogdanović, D.M. (1985) Dinamika mineralnog azota u černozemu i usvajanje azota iz zemljišta i đubriva usevom pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Čurić, R. (1977) Prilog poznavanju značenja azota, fosfora i kalijuma za ishranu i đubrenje pšenice. Agrohemija, br. 11-12, 445-459
Fagam, A.S., Bununu, A.M., Buba, U.M. (2006) Path coefficient analysis of the components of grain yield in wheat (Triticum aestivum L.). International journal of Natural and Applied Sciences, v. 2, (4), 336-340
Halvorson, A.D., Black, A.L., Krupinsky, J.M., Merrill, S.D., Brian, W.J., Tanaka, D.L. (2000) Spring wheat response to tillage and nitrogen fertilization in rotation with sunflower and Winter wheat. Agronomy Journal, 92, str. 136-144
Hristov, N., Mladenov, N., Kondić-Špika, A., Štatkić, S., Kovačević, N. (2008) Direktni i indirektni efekti pojedinih svojstava na prinos zrna pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 15-20
Kastori, R., i dr. (2005) Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 1-419
Kastori, R.R., Ubavić, M., Petrović, N., Peić, A. (1991) Đubrenje ratarskih i povrtarskih biljaka. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kopetz, L.M. (1960) Die Kultur des Weizens. Progressive wheat Produktion. Geneve: Centre d'étude de l'azote
Kumar, A.B.N., Hunshal, C.S. (1998) Correlation and path coefficient analysis in durum wheat under different planting dates. Crop Research (Hisar), v.16, n. 3, 358-361
Malešević, M. (1987) Problematika azotne ishrane pšenice. Zbornik radova Instituta za rat. i povrt., Novi Sad, 21: str. 149-163
Malešević, M., Starčević, Š., Jaćimović, G., Đurić, V., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Prinos ozime pšenice u zavisnosti od uslova godine i nivoa đubrenja azotom. Savetovanje o biotehnologiji (XIII), Čačak, 28-29. mart, Zbornik radova, vol. 13, (14), 135-141
Malešević, M., Starčević, S., Milošev, D. (1994) Uslovi gajenja i tehnologija proizvodnje strnih žita. u: Furman T. [ur.] Mehanizovana proizvodnja strnih žita, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za polj.tehniku, 1-17
Malešević, M. (1990) Značaj temperatura i padavina za određivanje optimalne količine azota i njihov uticaj na visinu prinosa ozime pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milošev, D., Bogdanović, D., Jarak, M., Šeremešić, S. (2006) Uticaj azota iz različitih izvora na prinos i komponente prinosa pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 195-202
Okuyama, L.A., Federizzi, L.C., Barbosa, J.F. (2004) Correlation and path analysis of yield and its components and plant traits in wheat. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 6, 1701-1708
Ragasits, I., Debreczeni, K., Berecz, K. (2000) Effect of long-term fertilization on grain yield, yield components and qualitu parameters of winter wheat. Acta Agronomica Hungarica, vol. 48, No 2; 149-154
Rehman, O., Zaka, M.A., Rafa, H.U., Hassan, N.M. (2006) Effect of balanced fertilization on yield and phosphorus uptake in wheat-rice rotation. J. Agric. Res, 2006, 44 (2)105-115
Saleem, U., Khaliq, I., Mahmood, T., Rafique, M. (2006) Phenotypic and genotypic correlation coefficients between yield and yield components in wheat. J. Agric. Res, 44 (1), 1-6
Sarić, M. (1981) Fiziološke i morfološke osobine idiotipa pšenice. u: Fiziologija pšenice, Beograd: SANU, 233-251
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 1-135
Sarić, M.R., Kovačević, B. (1981) Sortna specifičnost mineralne ishrane pšenice. u: Fiziologija pšenice, Beograd: SANU, knjiga 53, 61-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci