Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 57, br. 2, str. 215-229
Motiv postignuća studentkinja različitih nastavničkih fakulteta
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja + Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
Cilj istraživanja je ispitivanje stepena izraženosti motiva postignuća i karakteristika njegove strukture kod studentkinja budućih profesora razredne nastave i studentkinja budućih profesora fizičkog vaspitanja i njihovo poređenje. Primenjen je instrument MOP2002 (Franceško i sar., 2002a) koji meri motiv postignuća kao složenu dispoziciju koju čine četiri komponente. Uzorak čini 316 studentkinja (206 budućih profesora razredne nastave i 110 budućih profesora fizičkog vaspitanja). Rezultati pokazuju da studentkinje budući profesori fizičkog vaspitanja imaju statistički značajno izraženiji motiv postignuća u odnosu na studentkinje buduće profesore razredne nastave. Redosled komponenata ovog motiva od najizraženije do najmanje izražene isti je u oba poduzorka (ostvarenje ciljeva kao izvor zadovoljstva, istrajnost u ostvarivanju ciljeva, orijentacija ka planiranju i takmičenje s drugima). Statistički značajne razlike, u korist budućih profesorki fizičkog vaspitanja, postoje u pogledu ostvarenja ciljeva kao izvor zadovoljstva, istrajnosti u ostvarivanju ciljeva i takmičenja sa drugima. Razlici u karakteristikama motiva postignuća najviše doprinosi komponenta takmičenje s drugima.
Reference
Arsenijević-Puhalo, A., Puhalo, S. (2006) Motiv postignuća menadžerki i menadžera u Banjoj Luci i Sarajevu. u: Empirijska istraživanja u psihologiji 2006, Zbornik radova, Beograd: Institut za psihologiju, 227-234
Brković, A.D., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (2001) Osobine ličnosti studenata budućih učitelja. Pedagogija, vol. 39, br. 1, str. 31-43
Havelka, N.N., Lazarević, L. (1981) Sport i ličnost. Beograd: Sportska knjiga
Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (1998) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja - priručnik za vežbe iz Socijalne psihologije I i Socijalne psihologije II. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Lazarević, D., Sinđelić, M. (1984) Motiv postignuća kod studenata budućih nastavnika i vaspitača. Zbornik radova Pedagoške akademije za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova, Beograd, 8 (63-68)
Lazarević, D., Trebješanin, B. (2007) Motiv postignuća budućih nastavnika fizičkog vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 271-288
Maya, S. (2008) Factors affecting the achievement motivation of high school students in Maine. April,18.www.usm.maine.edu/cepare/pdf/he/factors.p
McClleland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A. (1953) The achivement motive. New York: Appleton
Mcclleland, D.C. (1989) Human motivation. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Mihić, V., Šakotić-Kurbalija, J.M., Franceško, M. (2005) Motiv postignuća i lokus kontrole kao motivacioni faktori evropskog identiteta. Psihologija, vol. 38, br. 4, str. 445-459
Rheinberg, F. (2004) Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Salaj-Franceško, M.L., Mihić, V., Bala, G. (2002) Struktura motiva postignuća merena skalom MOP2002. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 134-143
Salaj-Franceško, M.L., Kodžopeljić, J.S., Mihić, V. (2002) Neki socio-demografski i psihološki korelati motiva postignuća. Psihologija, vol. 35, br. 1-2, str. 65-79
Schunk, D.H. (2004) Learning theories: An educational perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall
Xiang, P., Mcbride, R., Solomon, M. (2003) Motivational climates in ten teachers' elementary physical education classes: An achievement goal theory approach. Elementary School Journal, 104(1): 71
Xiang, P., Lee, A. (2002) Achievement goals, perceived motivational climate, and students' self-reported mastery behaviors. Res Q Exerc Sport, 73(1): 58-65
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2008.