Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 2, str. 183-199
Učešće trećih lica u parnici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: Umešač; intervenijent; pravni interes; ovlašćenje umešača; dejstvo presude prema umešaču; intervencijsko dejstvo presude; prigovor nesavesnog vođenja spora; umešač sa položajem jedinstvenog suparničara
Sažetak
Učešće terćih lica u parnici je svojevrstan uticaj na ishod parnice, u tom slislu što intervenijent bez svosjtva stranke pomaže stranci kojoj se pridružio budući da ima pravni interesa da ona pobedi u sporu. U radu je analizirano domaće i uporedno pravo (Nemačke, Austrije, i Mađarske). Zajedničko je obeležje u ovim pravnim sistemima, da umešač može da preduzme samo pozitivne, korisne radnje za stranku, i radnje sa kojima se stranka saglašava. Razlika postoji u pogledu tzv. zavisnih i nezavisnih umešača (Mađarska, Austrija). Kod nezavisnih umešača njihove radnje mogu biti u suprotnosti sa radnjama stranke kojoj se pridružio u postupku. U takvim situacijama umešač štiti prvenstveno sopstveni interes. U domaćem pravu ta ustanova nije predviđena na taj način, ali se na sličan, primenjuje u slučajevima umešača sa položajem jedinstvenog suparničara.
Reference
*** (1977) Zakon o parničnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 4 Od 14.Jan
*** (1980-2001) Zakon o braku i porodičnim odnosima Srbije. Službeni glasnik SRS, br. 22/80; 24/84; 11/88 22/93; 25/93; 35/94; 46/95; 29/2001
Jauernig, L. (1966) Zivilprozessrecht. Munchen-Berlin
Keča, R. (1998) Građansko procesno pravo. Novi Sad
Nikisch, A. (1952) Zivilprozessrecht. Mohre
Pollak, V. (1906) Sistem des sterreichischen Zivilprozessrechtes. Wien
Poznić, B. (1991) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Szilbereky, J., i dr. (1967) Névai Lászlo, A polgári perrendtartás magyárazata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK)
Triva, S. (1980) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine, str. 353
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka