Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 2, str. 201-224
Autorsko pravo nakon smrti autora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: pojam autorskog prava; pravna priroda autorskog prava; trajanje autorskog prava; imovinska i neimovinska autorskopravna ovlašćenja; sadržina autorskog prava nakon smrti; građanskopravna zaštita
Sažetak
Subjektivnim autorskim pravom štite se moralni i imovinski interesi autora povodom njegove intelektualne tvorevine odnosno autorskog dela. Stoga sadržinu autorskog prava čine dve grupe ovlašćenja: neimovinska i imovinska na koja se u nizu pitanja, primenjuju različiti pravni režimi. To je, svakako, posledica opštih principa građanskog prava o neprenosivosti neimovinskih i prenosivosti imovinskih prava. No, s obzirom na to da imovinska autorskopravna ovlašćenja traju pedeset godina nakon smrti autora, a ličnopravna neograničeno, potrebno je razrešiti niz dilema koje se povodom toga javljaju. Zato se ovim radom nastojalo da se ukaže na to ko su subjekti autorskog prava nakon smrti autora, kojim autorskopravnim ovlašćenjima i u kom obimu oni raspolažu, te kojim ih sredstvima mogu štititi.
Reference
Đorđević, Ž.S. (1965) Pojam, fizionomija i priroda objektivnog autorskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, str. 72-76
Đorđević, Ž.S. (1965) Predmet objektivnog autorskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4/ str. 281-285
Francon, A. (2000) The concept of possession and intellectual property in French law. u: Jan J., C.Kabel [ur.] Intellectual property and information law, Dordrecht, itd: Kluwer Academic, str. 23
Jovičić-Plessl, M. (1995) Autorsko pravo u informacijskom društvu. Pravni život, vol. 44, br. 11, str. 707-717
Marković, S.M. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik
Milić, D. (1998) Komentar Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - sa sudskom praksom. Beograd: Nomos
Milić, D. (2001) Pravo autora na iskorišćavanje svog autorskog dela. Pravni život, vol. 50, br. 11, str. 801-816
Milić, D. (2003) Prerada primerka dela arhitekture. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 1007-1014
Milić, D. (1995) Trajanje autorskog prava. Pravni život, vol. 44, br. 11, str. 777-791
Nuss, S., Heller, L. (2002) Intellectual property rights and intellectual property left the case of the operating system Linux, intellectual property rights in central and eastern Europe. Amsterdam
Radojković, Ž. (1965) Koncepcije o moralnom pravu autora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/, str. 178-183
Radojković, Ž. (1964) Lična prava i njihov odnos prema ličnopravnim (moralnim) elementima autorskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2-3/, str. 263-279
Samardžić, M. (1997) Korisnici i autorska prava u svetu i kod nas. Pravni život, vol. 46, br. 11, str. 631-638
Sherman, B., Bently, L. (2002) The making of modern intellectual property law. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Spaić, V. (1957) Autorsko pravo. Sarajevo: Veselin Masleša
Spaić, V. (1969) Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 20
Šuman, J. (1935) Komentar Zakona o zaštiti autorskog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Izdavačko knjižarsko preduzeće Geca Kon
Todorović, V. (2002) Intelektualna i druga dobra. Beograd: Službeni glasnik - Međunarodni ugovori, knjiga 7, tom I
Todorović, V. (2000) Međunarodni ugovori intelektualna i druga dobra. Beograd: Službeni glasnik
Ukropina, D. (2002) Direktiva br. 93/1998 za harmonizaciju roka zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava. Novi Sad: Pravni fakultet, Specijalistički rad
Vodinelić, V.V. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd: Nomos
Wayne, C. (1971) Some problems with musical public-domain materials under United States copyright law as illustrated mainly by the recent folksong revival. u: Copyright Law Symposium, Number Nineteen, New York, itd: Columbia University Press, str. 210
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (2005)
Forma ugovora u autorskom pravu
Gavrilović Slobodan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2006)
Naknada štete zbog povrede ličnih prava autora
Dudaš Atila

Pravo - teorija i praksa (2002)
Ograničenja subjektivnog autorskog prava
Miladinović Zoran

prikaži sve [33]