Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 40, br. 2, str. 263-288
Naknada štete zbog povrede ličnih prava autora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: lična prava autora; građanskopravne sankcije; novčana naknada nematerijalne štete
Sažetak
Autor nove intelektualne tvorevine uživa čitav niz imovinskih i ličnih (moralnih) prava. Dok su imovinska prava manifestacija legitimnih interesa autora da svoje delo pusti u promet i pribira plodove od distribucije dela lična prava su oličenje jedinstvene i trajne intelektualne veze između autora i njegovog dela. Prema važećem Zakonu o autorskom i srodnim pravima autoru pripadaju sledeća lična autorska prava: pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena na svakom primerku dela, pravo objavljivanja dela, pravo na zaštitu integriteta dela i pravo autora da se suprostavi nezakonitom iskorišćavanju dela. Povreda ovih prava predstavlja građanskopravni delikt. Prema važećim propisima, licu koje je povredilo neko od ličnih prava autora mogu se izreći sledeće građanskopravne sankcije: utvrđenje povrede prava nalog da prestane sa povredom prava, objavljivanje presude o njegovom trošku i izricanje drugih mera kojima se postiže svrha naknade, kao i novčana naknada nematerijalne štete. Svaka od ovih sankcija je predmet analize ovog rada. Međutim, posebna pažnja će biti posvećena mogućnosti i opravdanosti izricanja novčane naknade nematerijalne štete za povredu ličnih autorskih prava, samostalno ili kumulativno sa ostalim građansko­pravnim sankcijama.
Reference
*** (2004) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Službeni list SCG, br. 61, od 24. 12
*** (2005) Krivični Zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85, br. 88 - ispravka, br. 107 - ispravka
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (1968) Zakon o autorskom pravu. Službeni list SFRJ, br. 30
*** (1946) Zakon o zaštiti autorskog prava. Službeni list FNRJ, br. 45
Cornish, W., Llewelyn, D. (2003) Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet & Maxwell, str. 453
Fabini, M. (1955) In tema di diritto morale et di danno morale. Roma
Gain, G. (1960) Le droit moral de l'auteur. Paris
Heinz-Fezer, K. (2003) Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa. GRUR, 6, str. 460 u Miladinović Zoran, Subjektivna prava intelektualne svojine, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 1999, str, 187
Krneta, S. (1957) Pitanje mjesta ličnih prava u sistemu građanskog prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, V, str. 119
Krneta, S. (1981) Novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede autorskog prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 73-87
Lontai, E. (2001) Szellemi alkotások joga / Pravointelektualne svojine. Budapest: Eötvös József Kiadó, str. 89-97
Marković, S.M. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik
Milić, D. (1992) Odgovornost za povredu autorskog prava. Pravni život, vol. 41, br. 11-12, str. 2091-2097
Mitrović, J. (1976) Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kroz sudsku praksu. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, D.Ž. (1992) Pravno relevantne povrede časti i ugleda. Pravni život, vol. 41, br. 11-12, str. 2054-2064
Nikolić, D.Ž. (1994) Pojam građansko-pravne sankcije. Beograd, doktorska disertacija
Nikolić, D.Ž. (2004) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pavić, S. (1992) Procena visine naknade materijalne štete za povredu moralnog autorskog prava. Pravni život, vol. 41, br. 11-12, str. 2081-2085
Perović, S.K., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, str. 359, Tom I, član 157
Radojković, Ž. (1964) Lična prava i njihov odnos prema ličnopravnim (moralnim) elementima autorskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2-3/ str. 263
Rucner, J. (1969) Nelojalna utakmica i zaštita autorskog prava. Zagreb, str. 136-137
Spaić, V. (1969) Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje društvenih nauka, str. 241
Štempihar, J. (1960) Avtorsko pravo. Ljubljana, str. 115
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim odnosima. Zagreb, član 157
Vodinelić, V.V. (1976) Lično pravo kao subjektivno pravo i kao grana prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 373-399
Vuličević, V. (1979) O naknadi štete kod povrede autorskih prava. Advokatura, br. 4, str. 51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Autorsko pravo nakon smrti autora
Radovanović Sanja

Pravo - teorija i praksa (2002)
Ograničenja subjektivnog autorskog prava
Miladinović Zoran

Pravo i privreda (2005)
Forma ugovora u autorskom pravu
Gavrilović Slobodan

prikaži sve [74]