Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 46, br. 4, str. 305-334
Pravna zaštita kućnih ljubimaca u domaćem zakonodavstvu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: pravna zaštita kućnih ljubimaca; Zakon o dobrobiti životinja Srbije; Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca; Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Novog Sada
Sažetak
Predmet pažnje autora odnosi se na pitanje pravne za štite kućnih ljubimaca. Analizom važećih rešenja sadržanih u Zakonu o dobrobiti životinja Srbije, s jedne strane, kao i temeljnih principa i odredaba datih u Evropskoj konvenciji o zaštiti kućnih ljubimaca, s druge strane, u radu se pokušava ukazati na stepen pravne zaštite koji kućni ljubimci imaju prema domaćim zakonskim propisima, kao i na usaglašenost domaćeg zakonodavstva u pogledu navedenog pitanja sa evropskim standardima postavljenim u spomenutoj konvenciji. Osim toga, kako se pravna zaštita kućnih ljubimaca u našem pravu tretira i odgovarajućim podzakonskim propisima, analizom pojedinih aspekata ove zaštite, koja je kućnim ljubimcima obezbeđena, konkretno Odlukom o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Novog Sada, u radu se nastoji ukazati i na usklađenost rešenja prihvaćenih u navedenom pravnom aktu, sa osnovnim načelima zaštite, koja je kućnim ljubimcima obezbeđena zakonskim propisima, odnosno Zakonom o dobrobiti životinja Srbije. Naposletku, u cilju što sveobuhvatnijeg uvida u ostvarenost pravne zaštite kućnih ljubimaca u pravu Srbije, u radu se analiziraju i vidovi protivpravnog ponašanja vlasnika, odnosno držalaca ovih životinja, kao i način njihovog kažnjavanja predviđen odgovarajućim zakonskim, odnosno podzakonskim propisima.
Reference
*** (2010-2012) Odluka o držanju domaćih životinja. Sl. list grada Novog Sada, br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr. i 1/2012
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2005-2009) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, ispr., 107/2005, ispr., 72/2009 i 111/2009
Hughes, B.O. (1976) Behavior as an index of welfare. u: Europian Poultry Conference (5th), Malta, pp 1005-1012
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Kostić, M.P. (2001) Deca ubice. Niš: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Krstić, N. (2011) Krivičnopravna zaštita životinja od ubijanja i zlostavljanja kao neophodan uslov očuvanja zdrave životne sredine. u: Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović [ur.] Ekologija i pravo, Niš, 287-308
Paunović, M. (2003) Medjunarodno-pravna zaštita životinja. u: Prilozi projekta institucije pravne države u uslovima tranzicije, Beograd, 209-221
Paunović, M. (2004) Prava životinja - savremeni međunarodni standardi. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, N. (2004) Osnovni principi univerzalne deklaracije o pravima životinja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, =(45): 141-149
Stojanović, N. (2011) Pravna zaštita napuštenih životinja u svetlu Zakona o dobrobiti životinja. u: Ekologija i pravo, Niš
Stojanović, N. (2005) Zaštita kućnih ljubimaca u pravu Evropske unije i našem pravu. u: Pravni sistem Republike Srbije - usaglašavanje sa pravom Evropske unije, Niš, 127-142
Visković, N. (1992) Pravna zaštitа kućnih životinja (ljubimaca) - Evropska konvencija iz 1987. i Talijanski zakon 1991. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 29/1-2, str. 87-89
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3063
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Usklađenost pravnog tretmana oglednih životinja u zakonodavstvu Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije
Vidić-Trninić Jelena

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Obično ubistvo
Coković Sabahudin

Strani pravni život (2012)
Krivično-pravna reakcija na zlostavljanje životinja u Kraljevini Švedskoj
Batrićević Ana

prikaži sve [59]