Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 1, str. 209-227
Zaštita životne sredine - zaštita zdravlja i bezbedna hrana - EU i Srbija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: zaštita životne sredine; bezbedna hrana; zaštita potrošača; Pravo o hrani u EU; Pravo o hrani u Srbiji
Sažetak
U Evropskoj uniji počev od prošlog veka odvija se proces harmonizacije i objedinjavanja prava o bezbednosti hrane radi zaštite zdravlja potrošača. Prema ovim pravilima, učesnici u proizvodnji i prometu hrane, treba da poštuju propisana pravila u svakoj fazi proizvodnje 'od njive do trpeze'. Poštovanje propisa se bazira na samokontroli i odgovornosti samih preduzetnika (i pravnih lica), a podleže i javnoj kontroli organa države članice kao i organa EU, sa odgovarajućim sankcijama. U Republici Srbiji posle potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, došlo je do usklađivanja propisa sa pravom EU. To, međutim, nije dovoljno. Potrebno je razviti i samokontrolu proizvođača, kao i organizovanu i odgovornu javnu kontrolu, ne samo zbog toga što je to uslov za izvoz prehrambenih proizvoda na evropsko tržište, ili za članstvo u EU, već i radi obezbeđivanja bezbedne hrane na unutrašnjem tržištu.
Reference
*** (2010) Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole hrane životinjskog porekla i načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja. Sl. glasnik RS, br. 99
*** (2010) Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje. Službeni glasnik RS, br. 78
*** (2004) Regulation (EC) 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European Communities, L 139/, 1 30.04.2004
*** (2004) Regulation (EC) No 853/2004 of the EU Parliament and of the Council of 29 April laying down specific hygiene rules for food of animal origin
*** (2004) Regulation (EC) 854/2004 of the European Parliamant and the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. Official Journal of the European Union, 226/83, 25. 06
*** (2004) Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
*** (1999) u: White paper on Food Safety Commission of the European communities 719, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf
*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Sl. glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o genetički modifikovanim organizmima. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2008) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stablizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane. Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori, br. 83
*** (2009) Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009) Zakon o stočarstvu. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2005/2010) Zakon o veterinarstvu. Sl. glasnik RS, br. 91/2005; 30/2010
*** (2009) Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti. Službeni glasnik RS, 41
*** (2009) Zakon o zdravlju bilja. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2005) Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Službeni list SFRJ, br. 101/2005; 79/2005)
*** (1991/2005) Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe. Službeni glasnik SRS, br. 44/91; 53/93; 67/93; 48/94; 101/05)
Atwood, B., Thompson, K., Willett, C. (2009) Food Law. u: Tottel, 3. izd., str. 21-54, kao i str. 303-323
Beumer, M. Hygieia: The goddess of health. u: Ancient History Encyclopedia, (Augustus 2011, http://www.ancient.eu.com/article/253/)
Glintić, M. (2012) Bezbednost hrane. u: Rabrenović Aleksandra, Jelena Ceranić [ur.] Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU: prioriteti, problemi, perspektive / Alignment of the Serbian Law with acquis communautaire: Priorities, problems, perspectives, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 75-76. u: http://comparativelaw.info/20130225uprs.pdf
Laczay, P. (2008) Élelmiszer - higiénia. Budapest: Élelmiszerlánc - biztonság, 158
Markham, A. (1994) A brief history of pollution. London: Earthscan Publications, http://www.kia.hu
Marković, P. Komentar novih zakona o poljoprivrednom sektoru. http//www.naledserbia.org/index.php?action=propisi<sID=6 (26. mart. 2013)
Mellanby, K. (1980) The Biology of Pollution. London: Edward Arnold, 2nd ed
Salzman, R.M. (1990) On Roman time: The codex-calendar of 354 and the rhythms of urban life in late antiquity. Oxford: University of California Press
Sič, M. (2011) Stari Rimljani su znali da je olovo opasan otrov ali su to tolerisali - da li se to događa i danas?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 427-442
Sič, M. (2012) Uticaj zagađenja olovom na zdravlje čoveka (životnu sredinu) u starom Rimu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 191-206
Szabadváry, F. (1998) Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról. A Magyar Tudományos Akadémián, május 7-én elhangzott előadás írott változata, http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/korny/szabadv.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-3681
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci