Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 2, str. 315-330
Sporazumni razvod braka u rimskom i savremenom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Rad je posvećen sporazumnom razvodu braka u rimskom i savremenom pravu. U početnom delu rada prikazana su osnovna obeležja ustanove sporazumnog razvoda braka u rimskom pravu. Tom prilikom je posebna pažnja poklonjena uticaju hrišćanskog verskog učenja na koncepciju braka i razvoda, kao i konstitucijama rimskih vladara kojima je započet proces ograničavanja prava na razvod. Nastavak rada razmatra normativnu regulaciju sporazumnog razvoda u pojedinim savremenim pravnim sistemima. Značajan segment rada posvećen je i kritičkoj analizi pravnog uređenja ove forme prestanka braka u pozitivnom srpskom zakonodavstvu. Na kraju rada je ukazano na uočene sličnosti i razlike u normiranju instituta sporazumnog razvoda braka u rimskom i savremenom pravu.
Reference
*** (1985-1992) Porodični zakon Bugarske. Državne novine, br. 41/1985, 11/1992 ch/ch/d/sr/21.html., just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
*** (2005) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (2006) Ustav Srbije iz 2006. godine. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2011/2013) Zakon o javnom beležništvu Srbije. Sl. glasnik RS, br. 31/2011, 85/2012 i 19/2013
*** (2000) Grčki građanski zakonik: Greek civil code. Ant. N. Sakkoulas Publishers, prevod na engleski jezik - Constantin Taliadoros
Danilović, J., Stanojević, O.S. (1987) Tekstovi iz rimskog prava - praktikum za vežbe. Beograd: Službeni list SCG
Depeyre (1882) Le divorce et la séparation de corps. Pariz, 4
Deretić, N. (2011) Zaključenje braka u pravnoj istoriji. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Deretić, N. (2009) Kratak osvrt na rešavanje demografskih problema u rimskoj državi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 413-434
Draškić, M. (2005) Porodično pravo i prava deteta. Beograd
Hausheer, H., Geiser, T., Aebi-Müller, R.E. (2007) Das Familienrecht das Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Bern: Stämpfli Verlag AG
Ignjatović, M. (2008) Imovinski ugovor bračnih drugova u pravu Republike Srbije. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 487-500
Kitanović, T. (2012) Evolucija modela sporazumnog razvoda braka u srpskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 229-242
Kovaček-Stanić, G. (2012) Ovlašćenja javnog beležnika u bračnim/partnerskim odnosima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 87-101
Kovaček-Stanić, G. (2002) Uporedno porodično pravo. Novi Sad: Univerzitet, str. 59
Laurent, G. (1904) La repudiation et le Divorce par Consentement Mutuel. Paris, 20
le Glasson, E. (1880) Mariage civil et le divorce. Paris
Mitrović, Č. (1906) O bračnim parnicama, I deo, Osnovni pojmovi o braku i zakonskim uzrocima razvoda. Beograd, 89
Mladenović, M. (1993) Porodično pravo u SR Jugoslaviji. Beograd: Naučna knjiga
Mladenović, M.V. (1974) Razvod braka i uzroci za razvod braka. Beograd
Ponjavić, Z. (1983) Sporazumni razvod braka. Kragujevac, doktorska disertacija
Ponjavić, Z. (2008) Ugovorno vršenje roditeljskog prava. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 233-249
Puhan, I. (1977) Rimsko pravo. Beograd
Schwab, D. (2008) Familienrecht. Munchen: Verlag C.H.Beck
Sič, M. (2011) Formiranje prava rimske imperije i pozno rimsko zakonodavstvo - harmonizacija prava i stvaranje jedinstvenog pravnog poretka u toku rimske istorije. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Sič, M. (2002) Uspostavljanje jedinstvenog pravnog poretka - iskustvo Rimske imperije. Pravni život, vol. 51, br. 12, str. 903-922
Standley, K. (2008) Family Law. Palgrave Macmillan, 147-152
Stanojević, O.S. (2001) Rimsko pravo. Beograd, str. 134
Thomson, J. (2006) Family Law in Scotland. Edinburgh: Tottel Publishing Ltd, 148-149
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-3976
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka