Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 1, str. 89-116
Vaspitni nalozi kao diverzioni model postupanja i njihova primena u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaT.Bugarski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Dete u porodičnom pravu - komparativni i međunarodno-pravni aspekt

Ključne reči: krivični postupak; diverzioni postupak; vaspitni nalog; maloletnik; ispitivanje ličnosti
Sažetak
Kriminalitet maloletnika neprestano zaokuplja pažnju opšte i stručne javnosti i na izvestan način predstavlja pokazatelj uspešnosti ili neuspešnosti svih mera kojima se jedno društvo brine o mladima. Kao posebno osetljivoj kategoriji, maloletnicima se u svakom društvu poklanja posebna pažnja i neprestano se iznalaze novi i efikasniji načini rešavanja krivične stvari kojima se najmanje štete nanosi maloletniku kao učiniocu krivičnog dela, a postiže svrha koja se ogleda u jačanju njegove lične odgovornosti za svoje postupke. U tom smislu posebno mesto zauzima primena vaspitnih naloga koji mogu svoju svrhu da ostvare samo ukoliko postoji potpuna pravna uređenost njihove primene (zakon i podzakonski akti) i sistemski obezbeđena logistika. Izricanje i primena vaspitnih naloga je direktno vezana za ispitivanje ličnosti maloletnika i ovoj problematici je u radu posvećena posebna pažnja. U radu se autor bavi vaspitnim nalozima kao diverzionim modelom postupanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, kao i primenom vaspitnih naloga u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu.
Reference
*** (2009) La récidive des mineurs. http://pays-de-la-loire.emancipation.fr/spip.php?article21, Creating a non-violent Juvenile Justice System Report 2013
*** Osnovna pravila koja se odnose na diverzioni postupak: UNICEF diversion and alternatives. http://www.createsolutions.org/unicef/whatdefinitionsdiversion.html
*** (2011) Mapiranje resursa u lokalnim zajednicama za primnu vaspitnih naloga-posebnih obaveza. Beograd: NVO Amity, Podaci preuzeti iz studije, fusnota 1
*** (2008-2012) Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad. Službeni glasnik RS, broj 59/2008, 37/2010, 39/2011 dr.pravilnik i 1/2012 dr.pravilnik). Normative i standarde stručnog rada propisuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu (član 120. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti)
*** (2012) Predlog - standardi i procedure za primenu vaspitnih naloga. Beograd, Juni, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/Predlog%20procedure%20i%20standardi%20finalna%20sedjena%20verzija.pdf
*** (2011) Projekat - podrška reformi maloletničkog pravosuđa - unapređenje primene vaspitnih nalogaRepublički zavod za socijalnu zaštitu. Beograd, str. 2
*** UNICEF diversion and alternatives. http://www.createsolutions.org/unicef/whatdefinitionsdiversion.html
*** Youth criminal justice act, part 1: Extra judicial measures. Art.6, http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-1.5/page-3.html
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik RS, broj 24, član 120. stav 1. tačka 3 i 4
*** (2013) Zakonao pravima pacijenata. Službeni glasnik RS, broj 45
*** (2011) Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Službeni list Crne Gore, broj 64
*** (2010) Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13
Banović, B., Joksić, I. (2011) Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji: zakonodavstvo i praksa. Niške teme, broj 2, str. 351-352, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%202-2011-01.pdf
Brkić, S. (2012) Psihološki aspekti svedočenja starih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 193-217
Brkić, S.S. (2014) Posebno osetljivi svedoci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 211-227
Defence for Children International (2010) Stop the violence!: The overuse of pre-trial detention, or the need to reform juvenile justice systems. Review of Evidence, p. 27
Đurđić, V., i dr. (2009) Oportunitet krivičnog gonjenja. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 83
Filipović, I. (2001) Smijemo li se odreći socijalne anamneze?. Ljetopis socijalnog rada, broj 2, str. 216, http://hrcak.srce.hr/3716
Gyftopoulou, A.M. (2012) Child imprisonment and children's rights: A question of consistency. Unpublished Masters Thesis
International NGO Council on Violence Against Children p.7
Jerotić, V. (1974) Ličnost njen razvoj i posledice. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, broj 3, str. 435
Kokolj, M. (1995) Specifičnosti kazne maloletničkog zatvora. u: Aktuelna pitanja maloletničke delikvencije i mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, 27-30. mart, Kopaonik, Srpsko udruženje za krivično pravo, str. 14
Lazin, Đ. (2008) Princip oportuniteta u pokretanju postupka prema maloletnicima. u: Krivičnopravna pitanja maloletničke delinkvencije, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 169-82
Mitrović, Lj. (2013) Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Banja Luka, broj 3, str. 23
Pais, S.M. (2013) Creating a non-violent juvenile justice system: Report 2013. The International NGO Council on Violence Against Children, p.7, http://www.childhelplineinternational.org/media/80443/inco_-_juvenile_justice.pdf
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Pinheiro, P. (2006) Independent expert for the United Nations secretary-general's study on violence against children: World report on violence against children. p. 200
Popović, M. (1974) Organ starateljstva i krivično pravni tretman maloletnika. Beograd
Radulović, Lj. Vaspitni nalozi alternativa sankcijama za maloletnike. str. 216, http://www.ius.bg.ac.rs/Naucni/Razvoj%20pravnog%20sistema%202006/19%20-%20Projekat%202006-13.pdf
Republički zavod za socijalnu zaštitu (2011) Projekat - podrška reformi maloletničkog pravosuđaUnapređenje primene vaspitnih naloga. Beograd, str. 2
Rosenberger, R. (2011) Studija pravnog okvira i praktične primene diverzionih mera u Austriji i Nemačkoj. u: Komparativna analiza i podsticaj za podršku reformi u Srbiji, Beč, str. 7-16
Scardaccione, G. (2013) Procena ličnosti maloletnika u maloletničkom krivičnom postupku u Italiji. Crimen, vol. 4, br. 1, str. 13-26
Soković. S. (2008) Izvršenje krivičnih sankcija. Kragujevac, str. 154 160, Citirano kod: Vasiljević S., Ignjatović-Ristić D., Ćirić Z., Maloletnička krivična sankcija: posebne obaveze, Socijalna misao broj 3/2010, str. 110
Stakić, Đ. (1991) Metodika rada sa maloletnim delikventima. Beograd, str. 152
Stevanović, I. (1995) Alternativne krivične sankcije prema maloletnicima. u: Aktuelna pitanja maloletničke delikvencije i mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, 27-30. mart, Kopaonik, Srpsko udruženje za krivično pravo, str. 27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-8004
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka