Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 2, str. 597-616
Nastanak i vreme ispunjenja poreske obaveze
aUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
bČasopis 'Finansije i porezi'

e-adresaG.Milosevic@pf.uns.ac.rs, mirkokulic@hotmail.com
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: porez; poreska obaveza; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; vreme ispunjenja; poreski događaj
Sažetak
Poreska obaveza predstavlja dužnost poreskog obveznika da plati utvrđeni porez. Poreski obveznik je odgovaran za ispunjenje poreske obaveze od momenta kada su nastale činjenice za koje je zakonodavac propisao da stvaraju poresku obavezu. Momenat nastanka poreske obaveze određuje se za svaki porez posebno, u skladu s odgovarajućim poreskim zakonom. Ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju o dospelosti dugovanog iznosa poreza.
Reference
*** (2001-2014) Zakon o akcizama. Službeni glasnik RS, br. 22/01, 73/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14
*** (2001-2014) Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Službeni glasnik RS, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni di
*** (2004) Zakon o porezu na premije neživotnog osiguranja. Službeni glasnik RS, br. 135/04 – u daljem tekstu: ZPPNO
*** (2001-2014) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/01, 45/02 - US, Sl. list SRJ br. 42/02 - US, Sl. glasnik RS br. 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - US, 47/13, 68/14 - dr. Zakon – u daljem tekstu ZPI
*** (2001-2014) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 – u daljem tekstu: ZPDPL
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Sl. list SFRJ, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 - dr. zakon
*** (2002-2014) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14
*** (2001-2014) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. Zakon – u daljem t
*** (2004-2014) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14)) – u daljem tekstu: PDV
Cvjetković, C. (2010) Specifičnosti oporezivanja dohotka fizičkih lica u evropskom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 181-197
Cvjetković, C. (2010) Utanjena kapitalizacija kao evazioni instrument. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 521-536
Milošević, G., Kulić, M. (2015) Poresko pravo. Novi Sad, str. 174
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9013
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
(Zlo)upotreba stranih pravnih lica za izbegavanje poreza u Srbiji
Popović Dejan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Nationality non-discrimination in Serbian tax treaty law
Kostić Svetislav V.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odnos poreskog prava i privatnog prava
Popović Dejan, i dr.

prikaži sve [41]