Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo)
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Milic@pf.uns.ac.rs
Sažetak
U Republici Srbiji postoje tri vrste kaznenih dela, krivična dela, prekršaji i privredni prestupi. Krivičnim zakonikom je propisano da je krivično delo ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i skrivljeno. Zaknodavac je Zakonom o prekršajima propisao da je prekršaj protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija. Zakonom o privrednim prestupima propisuje se da je privredni prestup društveno štetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati teže posledice i koja je propisom nadležnog organa određena kao privredni prestup. Polazeći od društvene opasnosti i zaprećene kazne krivična dela su najstroža kaznena dela, u odnosu na prekršaje i privredne prestupe. Autor u ovom radu ima za cilj da ukaže da odgovornost za krivično delo ne mora da bude najteži vid kaznene odgovornosti. Odgovornost za prekršaj, u pojedinim slučajevima, može biti 'stroža' po učinioca, od odgovornosti za krivično delo. U radu se ukazuje na pojedine odredbe Krivičnog zakonika i Zakona o prekršajima, na osnovu kojih autor dolazi do zaključka da je odgovornost zbog učinjenog krivičnog dela u pojedinim slučajevima 'blaža' po učinioca dela, u odnosu na odgovornost za prekršaj.
Reference
*** (2016) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik RS, br. 6, Čl. 16 st. 2
*** (2014) Zakon o prekršajima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 63
*** (2011) Zakon o prekršajima. Službeni list Crne Gore, broj 1
*** (2011) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima. Službeni list Crne Gore, broj 39
*** (1990/2004) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 21/90, 11/92, 6/93 - odluka USRS, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97 - odluka USRS, 36/98, 44/98 i Sl. list SRJ , br. 62/2001 - odluka SUS i Sl. glasnik RS , br. 55/2004
*** (1996) Zakon o amnestiji. Sl. list SRJ, br. 28
*** (2012) Zakon o amnestiji. Sl. glasnik RS, br. 107, od 09.11.2012. godine
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98, Čl. 99
*** (1995) Zakon o pomilovanju. Službeni glasnik RS, br. 49/95, 50/95
*** (2006) Zakon o amnestiji prekršaja. Službeni glasnik RS, br. 64, 14/06/2006
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb
Bačić, F., Bavcov, L., Đorđević, M., Kraus, B., Lazarević, L., Lutovac, M., Srzentić, N., Stajić, A. (1982) Komentar Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike jugoslavije. Beograd, 186-188
Brkić, M., Crnogorčević, J. (1963) Osnovni zakon o prekšajima sa komentarom. Beograd, 46-49
Čubinski, M.P. (1934) Naučni i praktički komentar krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije - od 27. januara 1929. god., noveliranog Zakonom od 9 oktobra 1931 god. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar, 159
Ćorović, E. (2015) Prekršajno pravo (prema Zakonu o prekršajima iz 2013. godine) - autorizovana predavanja. Novi Pazar, 55-58
Delibašić, T. (2008) Praktična primena Zakona o prekršajima - pravna shvatanja kaznenog prava sa komentarom. Beograd, 109-121
Dolenc, M. (1930) Tumač krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Zagreb: Tipografija
Frank, S. (1955) Teorija kaznenog pravapo Krivičnom zakoniku od godine 1951. - opci dio. Zagreb
Ignjatović, Đ. (2014) Pravo izvršenja krivičnih sankcija. Beograd: Pravni fakultet
Karajovanović, Đ. (1930) Komentar Opšteg Krivičnog zakonika sa Zakonom, kojim se Krivični zakonik stavlja na snagu i uvodi u život. Beograd, 11-12
Lipatov, Ë.G., Čannov, S.E., ur. (2008) Postatejnyj kommentarij k kodeksu RF ob administrativnyh ravonarutenijah. Moskva, 527-528
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Mitrović, L. (2014) Prekršajno pravo. Banja Luka, 23-24
Mrvić-Petrović, N., Mitrović, L. (2007) Prekršajno pravo. Banja Luka
Okiljević, O. (1979) Priručnik za praktičnu primenu Zakona o prekršajima (savezni, republički i pokrajinski) sa teorijom, praksom i obrascima za postupak. Beograd, 19
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica
Pijade, M., ur. (1948) Komentar opšteg dela Krivičnog zakonika. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, pod opštom redakcijom Moše Pijade, str. 21, 25
Potočki, S. (1959) Prekršajno parvo - opći dio. Zagreb, 48-53
Pradel, J. (2009) Komparativno krivično pravo sankcije. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Šilović, J., Frank, S. (1929) Krivični zakonik za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca od 27. januara 1929. Zagreb, 11-12
Tahović, J.Đ. (1957) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija
Vučković, M., Ocokoljić, N. (1959) Osnovni zakon o prekršajima sa komentarom i posebnim saveznim propisima o prekršajima. Beograd, 35-38
Vučković, M., Ocoković, N. (1960) Osnovni zakon o prekršajima, sa komentarom i posebnim saveznim propisima o prekršajima. Beograd, 35
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd, 84
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Živanović, T. (1935) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd, I knjiga, 379
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12426
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Kratka rasprava o prekršajnim sankcijama sa posebnim osvrtom na njihov značaj u oblasti zaštite životne sredine
Milić Ivan D., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Materijalno dovršenje krivičnoga dela
Vuković Igor

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Izvršilaštvo i saučesništvo kroz nečinjenje
Jovančević Nedeljko

prikaži sve [136]