Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 1, str. 23-43
Lično ime deteta u srpskom međunarodnom privatnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaM.Stanivukovic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: lično ime deteta; merodavno pravo; međunarodna nadležnost
Sažetak
U radu su razmotrene sadašnje i buduće norme srpskog međunarodnog privatnog prava koje se odnose na lično ime deteta. Jedan od najvažnijih problema kada je u pitanju lično ime deteta sa inostranim elementom jeste kako urediti priznanje imena i prezimena deteta srpskog državljanstva koje je određeno i upisano u matičnu knjigu u inostranstvu. Trenutno je na snazi jednostrana koliziona norma koja upućuje na primenu domaćih prinudnih propisa (normi neposredne primene). To znači da važeće srpsko pravo ne toleriše određivanje imena i prezimena deteta u inostranstvu po pravilima stranog prava ukoliko se ta pravila ne uklapaju u zahteve Porodičnog zakona. Zakon o matičnim knjigama upućuje matičara da pri upisu ličnog imena na osnovu isprava inostranih organa zahteva od roditelja da prilagode ime deteta zahtevima našeg prava, bez obzira na to što će na taj način dete biti dovedeno u situaciju da u našoj zemlji ima drukčije ime nego u drugoj zemlji čiji je takođe državljanin ili u kojoj ima redovno boravište. Nacrt ZMPP, mada sadrži značajne novine, ne pruža rešenje za ovaj problem i zbog toga ne uspeva da prilagodi naše međunarodno privatno pravo u oblasti ličnog imena, zahtevima eventualnog budućeg članstva u Evropskoj uniji, niti uspeva da ostvari cilj međunarodnog privatnog prava koji se sastoji u pravnoj sigurnosti i zaštiti legitimnih interesa stranaka, u ovom slučaju naših državljana. Autor predlaže da se u budući Zakon o međunarodnom privatnom pravu uvrsti materijalnopravna norma o priznanju ličnog imena deteta određenog u inostranstvu koja će voditi računa o interesima domaćih državljana koji žive u inostranstvu da se njihovo lično ime prizna u istom obliku u kome je ono određeno u inostranstvu.
Reference
*** (1994) Uvod u Građanski zakonik / Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. od 21. septembra; član 10, BGBl. I 2494
*** (2004/2007) Zakon o državljanstvu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 135 i 90, član 9, stav 1
*** (1982/1996) Član 1 Zakona o rešavanju sukoba zakona. Službeni list SFRJ, Službeni list SRJ; br. 43 od 23. jula, 72 od 3. decembra 1982, broj 46 od 4. oktobra
*** (1930) Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws. 12 April, 179 L. N. T. S. 89 (LoN-4137) (entered into force 1 July 1937)
*** (2009/2014) Zakon o matičnim knjigama. Službeni glasnik RS, br. 20 i 145, član 17, stav 2
*** (2014) Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu (u daljem tekstu Nacrt ZMPP). jun, dostupan na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije, http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php
*** (2005) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18
Belović, J. (2015) Merodavno pravo za lično ime - diskriminacija na osnovu državljanstva. u: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, sv. 1, str. 227-236
Bordaš, B. (2016) Dvojno državljanstvo u kontekstu prava Evropske unije. u: Harmonizacija srpskog I mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik, Novi Sad: Pravni fakultet, knjiga IV, str. 222-224
Cvejić-Jančić, O. (2008) Prava deteta prema pravu Srbije - harmonizacija sa evropskim i međunarodnim konvencijama. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 145-166
Dika, M., Knežević, G.D., Stojanović, S.D. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu - zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima. Beograd: Nomos
Đorđević, K. (2015) Srbi razvejani u 159 zemalja sveta. Politika, 25. maj
Kroll-Ludwigs, K. (2017) Names of individuals. u: Basedow, Jürgen; Rühl, Giesela; Ferrari, Franco; de Miguel Asensio, Pedro [ur.] Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, str. 1282-1289
Lehmann, M. (2008) What’s in a name? Grunkin-Paul and beyond. u: Yearbook of Private International Law, Volume 10, 136-137
Marjanović, S. (2016) Personal name in Serbian family law and private international law de lege lata and de lege ferenda. u: Živković Mirko [ur.] 4th Balkan Conference, conference proceedings: Personal Name in Internal Law and Private International Law, Niš, Faculty of Law, University of Niš
Stanivuković, M. (2007) Srpsko međunarodno privatno pravo u vremenu tranzicije - promenjen značaj državljanstva i prebivališta. u: Državljanstvo i međunarodno privatno pravo - Haške konvencije, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, str. 60-61
Stanivuković, M., Đundić, P. (2015) Međunarodno privatno pravo. Novi Sad, posebni deo, pasusi 1.52 i 1.54
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2016) Međunarodno privatno pravo. Beograd, 320
Živković, M. (2014) Lično ime u međunarodnom privatnom pravu i rešenja u Nacrtu novog ZMPP Republike Srbije (I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-13876
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0