Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 4, str. 1541-1571
Vanredni oblici zaveštanja u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresajvidic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: zaveštanje; oblici zaveštanja; vanredne okolnosti; vojno zaveštanje; brodsko zaveštanje; zaveštanje koje se sačinjava u avionu
Sažetak
U radu se sagledava pravni tretman koji vanredni oblici zaveštanja imaju u savremenim pravima Evrope. Izjavljivanje poslednje volje putem spomenutih oblika, u domaćem, ali i u određenom broju ostalih evropskih zakonodavstava, predstavlja pravno dozvoljeni način izražavanja slobode zaveštanja. Autor daje komparativni prikaz zakonskih rešenja posvećenih navedenim oblicima zaveštanja, ukazujući na sličnosti i razlike u njihovom normativnom uobličenju. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na okolnosti u kojima je moguće sačinjavanje vanrednih zaveštanja, postupak njihovog sačinjavanja, kao i ostalim formalnim uslovima punovažnosti ovih zaveštajnih oblika. U zaključku se ukazuje na opravdanost normiranja vanrednih oblika zaveštanja, kao i na određene nedostatke u njihovoj domaćoj zakonskoj regulativi, u skladu sa čim se iznose određeni predlozi u pogledu njihovog normativnog uređenja de lege ferenda.
Reference
*** S.9 Wills act iz 1837. godine. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Will4and1Vict/7/26/contents
*** S.11 Wills act u vezi sa Wills (soldiers and sailors) act iz 1918. godine. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/7-8/58/section/5
*** (1975) Zakon o nasleđivanju SAP Vojvodine iz 1975. godine. Službeni list SAP Vojvodine, br. 8, čl. 72
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju Srbije. Sl. glasnik RS, 46/1995, 101/2003 - Odluka USRS i 6/2015 - dalje: ZON Srbije
*** (2011-2013) Zakon o pomorskoj plovidbi Srbije. Sl. glasnik RS, br. 87/11, 104/13
*** (1949) Zakon o nasleđivanju Bugarske iz 1949. godine. čl. 23 , http://lex.bg/laws/ldoc/2121542657)
*** (1964) Građanski zakonik Slovačke iz 1964. godine. čl. 476, st. 1 , http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40)
*** (2003-2015) Zakon o nasleđivanju Hrvatske iz 2003. godine. Narodne novine, br. 48/2003, 163/2003, 35/2005, 127/2013 i 33/2015, čl. 30-39 i čl. 151-166
*** (1907) Građanski zakonik Švajcarske iz 1907. godine. čl. 498 , http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/index.html);
*** (1811) Građanski zakonik Austrije iz 1811. godine. čl. 577-584 , https://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html.);
*** (2012) 7:13 § Građanskog zakonika Mađarske iz 2013. godine. http://net.jogtar.hu//jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV);
*** Građanski zakonik Nemačke iz 1896. godine. http://www.gesetze-im--internet.de/bgb/, čl. 2231 i čl. 2249-2251
*** (1996-2001) Zakon o nasleđivanju Makedonije (dalje: ZON Makedonije) iz 1996. godine. Služben vesnik na RM, br. 47/1996 i 18/2001 - dr. zakon, čl. 90, st. 1
*** (1976-2016) Zakon o nasleđivanju Slovenije (dalje: ZON Slovenije) iz 1976. godine. Uradni list SRS, br. 15/1976, 23/1978 i “Uradni list RS”, br. 13/1994 - ZN, 40/1994 - odl. US, 117/2000 - odl. US, 67/2001, 83/2001 - OZ, 73/2004-ZN-C, 31/2013 - odl. US i 63/2016, čl. 72, st. 1
*** (2014) Zakon o nasleđivanju u Federaciji BiH (dalje: ZON FBiH) iz 2014. godine. Službene novine FBiH, čl. 77, st. 1, br. 80
*** (2008) Zakon o nasleđivanju Crne Gore (dalje: ZON Crne Gore) iz 2008. godine. Službeni list RCG, čl. 88, st. 1, br. 74
*** (2012) § 1542, st. 1 Građanskog Zakonika Češke (dalje: GZ Češke). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)
*** Zakon o javnim beležnicima i njihovim aktivnostima Češke iz 1992. godine. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1, 992-358
*** (1964) Građanski zakonik Poljske. čl. 952, st. 1, https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-civil-code.pdf)
*** (2006) ZON Crne Gore u vezi sa čl. 192 i čl. 201-203 Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore. Službeni list RCG, br. 27, čl. 69, st. 1
*** Građanski kodeks Rusije (dalje: GK Rusije) iz 2001. godine. http://base.garant.ru/10164072, čl. 1124, st. 1, tač. 1
*** GK Rusije u vezi sa čl. 37-38 Osnova zakonodavstva Rusije o notarijatu iz 1993. godine. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/, čl. 1125, st. 7
*** Građanski zakonik Italije (dalje: GZ Italije) iz 1942. godine. http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm
*** Građanski zakonik Francuske (dalje: GZ Francuske) iz 1804. godine. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
*** (1889) Građanski zakonik Španije. čl. 677 , http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm)
Abova, T.E., Boguslavskij, M.M., Svetlanov, A.G. (2004) Kommentarij k Graždanskomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva, Časti tret'ej, str. 30
Antić, O.B., Balinovac, Z.M. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd, str. 320-321
Babić, I. (2008) Nasledno pravo. Beograd: Službeni glasnik, str. 134
Babić, I. (1994) Vojnički testament. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 3-4, str. 388-404
Blagojević, B.T., Antić, O.B. (1991) Nasledno pravo. Beograd, str. 308
Bulaevskij, B.A., Vinogradova, R.I., Efimov, A.F., Levšina, T.L., Pavlova, E.A., Panteleeva, I.V., Sučkova, N.V., Šeljutto, M.L., Šilohvost, Ju.O., Jarošenko, K.B. (2007) Kommentarij k Graždanskomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva, Časti tret'ej, str. 57-59
Crnić, J. (2003) Novo nasljednopravno uređenje. Narodne novine, Zagreb, str. 74
Ćeranić, D. (2016) Vojno zavještanje. u: Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Zbornik radova, Univerzitet u Nišu-Pravni fakultet-Centar za publikacije, str. 185
Đurđević, D. (2010) Osnovi naslednog prava Crne Gore. Podgorica, str. 150-152
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd, str. 129
Gavrilov, V.O. (2003) Komentarij k razdelu V časti III GK RF. u: Nasledstvennoe pravo, Sankt Peterburg, str. 59-63
Ilić, V. (2014) Vojno zaveštanje u rimskom, francuskom i srpskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 10-12, str. 58-69
Kreč, M., Pavić, Z. (1964) Komentar Zakona o nasljeđivanju sa sudskom praksom. Zagreb, str. 220-221
Malenica, A. (1995) Rimsko pravo. Novi Sad, str. 234
Marković, S. (1980) Međunarodni testament. Zbornik radova Pravnog fakultet u Nišu, br. 20, str. 117
Marković, S. (1978) Nasledno pravo u Jugoslaviji. Beograd, str. 210-211
Parry, D.H., Clark, J.B. (1996) The law of succession. London: Sweet and Maxwell, str. 87-89
Reid, K.G.C., de Waal, M.J., Zimmermann, R., Reid, K.G.C., Waal, M.J.D., Zimmermann, R. (2011) Testamentary Formalities in Historical and Comparative Perspective. u: Comparative Succession LawVolume I: Testamentary Formalities, Oxford University Press (OUP), str. 432-471
Reid, K.G.C., de Waal, M.J., Zimmermann, R., Lapuente, S.C. (2011) Testamentary Formalities in Spain. u: Comparative Succession LawVolume I: Testamentary Formalities, Oxford University Press (OUP), str. 71-95
Reid, K.G.C., de Waal, M.J., Zimmermann, R., Zimmermann, R. (2011) Testamentary Formalities in Germany. u: Comparative Succession LawVolume I: Testamentary Formalities, Oxford University Press (OUP), str. 175-220
Reid, K.G.C., de Waal, M.J., Zimmermann, R., Zoll, F. (2011) Testamentary Formalities in Poland. u: Comparative Succession LawVolume I: Testamentary Formalities, Oxford University Press (OUP), str. 270-281
Romac, A. (1981) Rimsko pravo. Zagreb, str. 371
Salma, J. (2012) Notarijalno obligaciono pravo - načela javno-beležničkog prava, javno-beležnička forma i odgovornost javnih beležnika prema pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 87-100
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš, str. 207
Terré, F., Lequette, Y. (1997) Droit civil, les successions, les libéralités. Paris, str. 317-318
Vidić-Trninić, J.Đ. (2016) Olografski i alografski testament u srpskom i uporednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1251-1279
Zupančič, K. (2005) Dedovanje z uvodnimi pojasnili prof. dr Karla Zupančiča. Ljubljana, str. 79-80
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16283
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2021)
Oblici zaveštanja u evropskim zakonodavstvima
Vasiljković Jovana Z., i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Nalog u naslednopravnom zakonodavstvu Srbije i ostalih zemalja Evrope
Vidić-Trninić Jelena Đ., i dr.

Megatrend revija (2021)
Zaveštanje u Republici Srbiji - pojam i vrste
Račić Anđelka

prikaži sve [54]