Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 53, br. 2, str. 467-479
Telološka redukcija kolizionih normi i popunjavanje pravnih praznina u zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresaslavko@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: pravne praznine u ZRSZ; teleološka redukcija i ratio legis kolizione norme; načela međunarodnog privatnog prava; načela ZRZS; načela domaćeg pravnog poretka
Sažetak
Kada u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (ZRSZ) nema odgovarajuće kolizione norme za neki pravni odnos ili pravno pitanje sa elementom inostranosti (koje "ulazi" u njegovo polje primene), tada postoji pravna praznina koja se, prema čl. 2 ZRSZ, popunjava shodnom primenom odredaba i načela ZRSZ, načela domaćeg pravnog poretka i načela međunarodnog privatnog prava. Do zaključka o postojanju pravne praznine u ZRSZ dolazi se uobičajenim metodama tumačenja njegovih odredbi, pri čemu poseban značaj ima kvalifikacija pravnih odnosa i pravnih pitanja putem koje se vrši odabir odgovorajuće kolizione norme koju treba primeniti na dati odnos ili pitanje. Ako se određeni pravni odnos ili pravno pitanje ne može putem kvalfikacije supsumirati pod pravnu kategoriju nijedne kolizione norme u ZRSZ, utvrđuje se da postoji pravna praznina. Međutim, može se dogoditi da određeni pravni odnos ili pravno pitanje, koje se može supsumirati pod pravnu kategoriju neke od kolizionih normi u ZRSZ, ne odgovara ratio legis te kolizione norme. U tom slučaju treba pristupiti teleološkoj redukciji pravne kategorije ove kolizione norme i utvrditi da u pogledu "teleološki redukovanog" pravnog odnosa ili pravnog pitanja postoji pravna praznina. U ovom radu autor obrađuje problem utvrđivanja pravnih praznina teleološkom redukcijom kolizionih normi ZRSZ-a i objašnjava kako se ove pravne praznine mogu popuniti u skladu sa čl. 2 ZRSZ, analizirajući konkretne primere.
Reference
*** (2014-2018) Zakonom o zaštiti potrošača. Sl. glasnik RS, br. 62/14, 6/16 - dr. zakon i 44/18 - dr. zakon
*** (1995-2007) Zakon o nasleđivanju RS. Službeni glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS, 6/2017
*** (1982-2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 - ispr. Službeni list SRJ , br. 46/96 i Službeni glasnik RS , br. 46/2006 - dr. Zakon
*** (2008) Uredba br. 593/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. juna 2018. godine o merodavnom pravu za ugovorne obaveze - Rim I Uredba (Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Concil of 17 June 2008 on the law applicable to contra. Official Journal, L 177/6, 4.7.2008
*** (2012) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta br. 560/2012 od 4. jula 2012. godine o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i prihvatanju i izvršenju javnih isprava u naslednim stvarima i stvaranju evropskog sertifikata o nasleđivanju (Re. Official Journal, L 201/107, 27.7.2012
*** (2007) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta br. 864/2007 od 11. jula 2007. godine o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze (Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to noncontractual ob. Official Journal, L 199/40, 31.7.2007
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Đorđević, S., Meškić, Z. (2016) Međunarodno privatno pravo I, opšti deo. Kragujevac
Đorđević, S. (2015) Određivanje merodavnog prava za direktan zahtev oštećenog prema štetnikovom osiguravaču u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije. Evropska revija za pravo osiguranja, 1
Đorđević, S. (2015) Private international law regime of inter vivos contracts whose effects are postponed to the death of the contracting party disposing of the property: De lege lata and de lege ferenda. Revija za evropsko pravo, vol. 17, br. 2-3, str. 39-67
Đorđević, S. (2006) Merodavno pravo za internet-delikte. Beograd, magistarski rad
Fortunat, S.J. (2003) Unfair Competition on the Internet -'Rome II' and Yugoslav Act concerning Private International Law of 1983. u: Dvadeset godina Zakona o međuanrodnom privatnom pravu, Zbornik radova, Niš
Franz, B. (2012) Grundzüge der juristischen Methodenlehre. Wien
Hirse, T. (2006) Die Ausweichklausel im Internationalen Privatrecht. Tübingen
Jakšić, A. (2008) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Junker, A. (2017) Internationales Privatrecht. München, 2. Aufl
Kegel, G. (1977) Internationales Privatrecht. München
Kegel, G., Klaus, S. (2000) Internationales Privatrecht. München, 8. Aufl
Knežević, G.D. (1987) Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kropholler, J. (2001) Internationales Privatrecht. Tübingen, 4. Auf
Marković, S., Popović, D. (2015) Pravo intelektualne svojine. Beograd, 317-318
Meškić, Z., Đorđević, S. (2018) Bosnia and Herzegovina. u: Verschraegen Bea [ur.] International Encyclopaedia of Laws: Private International Law, Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International
Mihajlo, D., Knežević, G., Stojanović, S. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Beograd
Stanivuković, M., Živković, M. (2008) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Stanivuković, M.D. (2017) Lično ime deteta u srpskom međunarodnom privatnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 1, str. 23-43
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2012) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Vodinelić, V. (2007) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd
von Hoffmann, B., Thorn, K. (2007) Internationales Privatrecht. München
Zippelius, R. (2012) Juristische Methodenlehre. München, 11. Aufl
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-21968
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0