Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 53, br. 3, str. 1119-1143
Forma obećanja poklona pokretne stvari
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaNMiscevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: forma ugovora; ugovor o poklonu; obećanje poklona; forma obećanja poklona; posledice nedostataka forme obećanja poklona
Sažetak
U radu će biti reči o formi ugovora o poklonu koji za predmet ima prenos prava svojine na pokretnoj stvari. Tačnije, predmet rada je forma obećanja poklona pokretne stvari, tj. ugovora o poklonu koji se zaključuje bez istovremene predaje stvari. Kako ugovor o poklonu nije regulisan važećim propisom na njega se primenjuju pravila predratnog prava. Međutim, kada je reč o formi ugovora o poklonu, i domaćem pravu od Srpskog građanskog zakonika do danas sreću se zakonodavna rešenja i predlozi rešenja kojima se ona na različite načine reguliše. Zbog toga nije sasvim jednostavno dati odgovor na pitanje koja bi pravila trebalo primeniti na pitanja koja se tiču forme obećanja poklona pokretne stvari. Takođe, u domaćoj teoriji sporna su i druga pitanja u vezi sa formom obećanja poklona. U radu su izložene odredbe kojima je forma obećanja poklona u domaćem pravu bila regulisana, kako one iz propisa koji su stupili na snagu, tako i onih koji nikada nisu ni usvojeni, kao i rešenja iz uporednog prava koja su zakonodavcu poslužila kao uzor prilikom njenog regulisanja. Pored toga, izložena su različita shvatanja domaćih autora o formi obećanja poklona i posledicama nedostataka forme. Na kraju, u radu je dat predlog na koji bi način formu obećanja poklona trebalo regulisati kako bi se otklonile postojeće nejasnoće.
Reference
*** (2002/2016) Zakon o notarima Federacije Bosne i Hercegovine. Sl. novine FBiH, br. 45 i 30 - odluka US
*** (1844) Građanski zakonik za Knjažestvo Srbiju
*** (1945) Odluka o ukidanju javnih beležnika i javno-beležničkih komora. Sl. list DFJ, br. 1
*** (1946) Zakon o potvrdi odluka i zakona pre 1. decembra 1945. godine. Sl. list FNRJ, donet 12. novembra, br. 91
*** (1934) Predosnova Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd
*** (1930) Zakon o javnim beležnicima (notarima) Kraljevine Jugoslavije iz 1930. godine. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 220, 784; § 53, st. 1
*** (1946-1947) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86/46, 105/46, 96/47
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. List SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. List SRJ, br. 31/93 i Sl. List SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2011-2015) Zakon o javnom beležništvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
*** (1811-2019) Austrijski građanski zakonik (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). JGS, Nr. 970/1846, poslednji put menjan 29. oktobra 2019. godine (BGBl. I Nr. 105/2019)
*** (2002-2019) Nemački Građanski zakonik (Bürgerliches Gesetzbuch). BGBl. I, 2. januar, S. 42, 2909; 2003 S. 738, poslednji put menjan 31. januara 2019. godine (S. 54)
*** (2004-2019) Zakon o notarima Republike Srpske. Sl. glasnik RS, br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014, 68/2017, 113/2018 - odluka US i 82/2019
*** (2014-2015) Zakon o prometu nepokretnosti. Sl. glasnik RS, br. 93/2014, 121/2014, i 6/2015
*** (1871) Austrijski zakon o notarskim aktima (Notariatsaktsgesetz). RGBL, 25. jul, Nr . 76
*** (2014) Obligaciono pravo iz 1911. godine. u: Švajcarski građanski zakonik, peti deo, 1. januar
*** (2001-2013) Zakon na obligacionite odnosi Makedonije. Službeni Vesnik na Republika Makedonija, br. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09, 23/13 i 123/13
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima Hrvatske. NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18
*** (1993-2016) Zakon o javnom bilježništvu Hrvatske. Narodne novine, 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16
*** (2008-2017) Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore. Sl. list CG, br. 47/2008, 4/2011 - dr. zakon i 22/2017
*** (2005-2018) Zakon o notarima Crne Gore. Sl. list CG, br. 68/2005, 49/2008, 55/2016 i 84/2018
*** (2015) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu. Službeni glasnik RS, br.6, čl. 7 (3), 22. januar
*** (2007/2016) Obligacijski zakonik Slovenije. Uradni list RS, št. 97 - uradno prečiščeno besedilo, 64 - odl. US in 20/18 - OROZ631
Attila, F., Kerschner, F., Vonkilch, A., ur. (2018) Dr. Heinrich Klang begründeten Kommentars zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Wien, §§ 1431-1437
Attila, F., Kerschner, F., Vonkilch, A., ur. (2013) Dr. Heinrich Klang begründeten Kommentars zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Wien, §§ 938 bis 1001
Bamberger, H.G., Roth, H., Hau, W., Poseck, R., ur. (2019) Beck'scher Online-Kommentar BGB (BeckOK BGB). 50. Ed. 1.5
Bazala, B. (1953) Forma darovne pogodbe. Odvjetnik, 2, 1-3
Blagojević, B.T. (1952) Građanskopravni obligacioni ugovori. Beograd
Blagojević, B.T. (1939) Posebni deo obligacionog prava - ugovori, jednostrani pravni poslovi, građanskopravni delikti. Beograd
Brox, H., Walker, W. (2014) Allgemeiner teil des BGB. München, 140
Cvetković, M. (2015) Zaključenje i prestanak ugovora o poklonu. Niš: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Dorner, H., Ebert, I., Eckert, J., Hoeren, T., Kemper, R., Saenger, I., Schulte-Nolke, H., Schulze, R., Staudinger, A. (2002) Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar. Baden-Baden
Dörner, H., Ebert, I., Eckert, J., Hoeren, T., Kemper, R., Saenger, I., Schulte-Nolke, H., Schulze, R., Staudinger, A., Wiese, V. (2019) Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar. Baden-Baden
Đurđević, M. (2012) Ugovor o poklonu. Beograd
Fikentscher, W., Heinemann, A. (2006) Schuldrecht. Berlin
Frankl, O. (1883) Die Formerfordernisse der Schenkung nach österreichischem Recht. Graz
Häsemeyer, L. (1971) Die gesetzliche Form der Rechtsgeschafte: objektive Ordnung und privatautonome Selbstbestimmung im formgebundenen Rechtsgeschàft. Frankfurt
Heiss, H. (1999) Formmangel und ihre Sanktionen. Tübingen
Karanikić-Mirić, M. (2015) Istorija pooštravanja zakonske forme ugovora o otuđenju nepokretnosti u srpskom pravu. Teme, vol. 39, br. 4, str. 1295-1317
Keča, R., Knežević, M.S. (2017) Građansko procesno pravo. Beograd
Konstantinović, M. (1957) Stara 'pravna pravila' i jedinstvo prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, str. 431-437
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Kötz, H. (2012) Vertragsrecht. Tübingen
Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R., ur. (2010) Kurzkommentar zum ABGB. Wien
Krešić, M. (2013) Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930. - sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2, 357
Lazarević, D. (2010) Ugovor o poklonu. Beograd
Loza, B. (1961) Obligaciono pravo - posebni dio. Sarajevo
Mankowski, P. (2010) Formzwecke. JuristenZeitung, 13, 662-668
Marković, L. (1997) Obligaciono pravo. Beograd, reprint
Ministarstvo pravde i državne uprave (2015) Građanski Zakonik Republike Srbije - radni tekst, pripremljen za javnu raspravu. u: Zakoni Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, 29. maj; dostupno na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srbije: https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf, 4.12.2019
Mock, S. (2014) Die Heilung fehlerhafter Rechtsgeschafte. Tübingen
Perović, S. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd
Perović, S. (1980) Obligaciono pravo. Beograd
Pisko, O. (1934) Erfüllung und Heilung formungültiger Geschafte. Juristische Blatter, 511-517
Pohlmann, P. (1992) Die Heilung formnichtiger Verpflichtungsgeschäfte durch Erfüllung. Berlin
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Radovanović, S.M., Miščević, N.B. (2018) O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1641-1661
Radovčić, V. (1983) Pravna problematika i razvitak instituta darovanja. Zagreb, doktorska disertacija
Schultze, G. (2008) Die Naturalobligation. Tübingen
Stanković, O.D. (1996) Realni ugovori u Srpskom građanskom zakoniku, njegovom izvorniku i uporedno pravo. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 277-280
Stürner, R., ur. (2018) Jauernig: BGB Kommentar
Tonner, K., Willingmann, A., Tamm, M., ur. (2010) Vertragsrecht Kommentar. Köln, 75
Vizner, B., Kapor, V., Carić, S.V. (1971) Ugovori građanskog i privrednog prava. Rijeka
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Riječka tiskara
Vodinelić, V.V. (1996) Sto pedeset godina kasnije - šta je još živo u Srpskom građanskom zakoniku?. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 389-407
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo. Zagreb, knjiga II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24301
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka