Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 54, br. 2, str. 709-727
Postupak registracije verskih organizacija - između kolektivnog i korporativnog prava na versku slobodu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadalibor.djukic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Osnovni preduslov da bi subjekti verske slobode mogli da egzistiraju u pravnom poretku jeste posedovanje pravnog subjektiviteta. Pravo na sticanje pravnog subjektiviteta ne tiče se samo verskih organizacija, već i njihovih službenika, rukovodstva i samih članova čije se ostvarivanje prava na slobodu veroispovesti može ostvariti jedino u zajednici sa drugim licima. Zato se ovo pravo dovodi u vezu sa pravom na slobodu udruživanja i sa načelom nediskriminacije. U radu su analizirane tri bitne karakteristike postupka registracije crkava i verskih zajednica: neobaveznost, ekspeditivnost i transparentnost. Osnovna hipoteza rada je da se postupak priznavanja statusa pravnog lica verskim organizacijama u pojedinim situacijama koristi kao instrument državne kontrole nad njihovim radom i delovanjem. Druga hipoteza je da pravni subjektivitet verskih organizacija može biti priznat na različite načine, pri čemu svako gašenje ili poricanje tog subjektiviteta predstavlja ograničenje slobode veroispovesti koje, da bi bilo dopušteno, mora ispunjavati uslove predviđene međunarodnopravnim standardima u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Reference
*** (2007) Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasăși regimul general al cultelor cu modificărileulterioare (OUG nr. 44/2012). Monitorul Oficial, Partea I, nr.11
*** (1990) Zakon RSFSR o svobode veroispovedaniâ. 25.10.90 N 267-I
*** Council of Europe convention on access to official documents. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826, 12. april 2020. godine
*** Setting up an NGO in Romania. https://brcconline.eu/new/setting-up-an-ngo-in-romania, 26. mart 2020. godine
*** Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief to the Human Rights Council (A/HRC/19/60)
*** (2005) Report of the special rapporteur on freedom of religion or belief to the Human Rights Council (E/CN.4/2005/61)
Avramović, S. (2007) Prilozi nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji. Beograd
Avramović, S., Rakitić, D. (2009) Kolektivna prava i verska sloboda u Srbiji (istorijskopravno utemeljenje kolektivnih prava tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji). u: Kolektivna prava i pozitivna diskriminacija u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije, Beograd
Avramović, S. (2011) Poimanje sekularnosti u Srbiji - refleksije sa javne rasprave u Ustavnom sudu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 279-301
Durham, C. (2004) Facilitating freedom of religion or belief through religious association laws. u: Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook, Leiden
Durham, C. (1999) Freedom of religion or belief: Laws affecting the structuring of religious communities. Vienna
Durham, C.W. (2010) Legal status of religious organizations: A comparative overview. Review of Faith & International Affairs, 8(2), 3-14
Đajić, S.V. (2019) Mehanizmi defragmentacije međunarodnog prava - sistemsko tumačenje, evolutivno tumačenje i sudski aktivizam Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 2, str. 363-375
Đukić, D. (2016) Registracija verskih organizacija-nove tendencije u regionu. Harmonius - journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 1
Elijade, M. (1991) Istorija verovanja i religijskih ideja. Beograd: Prosveta
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE (2014) Joint guidelines on the legal personality of religious or belief communities. u: Venice Commission [ur.] 99th plenary session (Venice, 13-14 June 2014)
Evropski sud za ljudska prava (2015) Vodič kroz član 9 - sloboda mišljenja, savesti i veroispovesti. Savet Evrope
Flere, S. (2010) Registration of religious communities in European countries. Politikologija religije, vol. 4, br. 1, str. 99-117
Gill, A. (2008) The political origins of religious liberty. Cambridge University Press
Lagojević, M. (2005) Religija i crkva u transformacijama društva - sociološkoistorijska analiza religijske situacije u srpsko-crnogorskom i ruskom (post)komunističkom društvu. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Marković, V. (2019) Doktrina polja slobodne procene i njena primena u vezi sa članom 9 Evropske konvencije. u: Čolović Vladimir, Džomić Velibor, Đurić Vladimir, Stanić Miloš [ur.] Državno crkveno pravo kroz vekove, Beograd - Budva
Murdoch, J. (2013) Zaštita prava na slobodu misli,savesti i veroispovesti u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima - priručnici Saveta Evrope za ljudska prava. Strazbur: Savet Evrope
Radugin, A.A. (1996) Vvedenie v religiovedenie. Moskva
Robbers, G. (2010) Specific treatment of traditional churches and religious communities provided for in the Act on Churches and Religious Communities of the Republic of Serbia. Annals Belgrade Law Review, vol. 58, br. 3, str. 265-284
Sarkissian, A. (2015) The varieties of religious repression: Why governments restrict religion. New York: Oxford University Press
Starčević, J. (2015) Načelo transparentnosti u upravnom postupku. Godišnjak Pravnog fakulteta, 1
Tubić, B.N. (2019) Postupci pred pojedinim univerzalnim telima UN za zaštitu ljudskih prava - aktuelna pitanja i perspektive. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 4, str. 1187-1206
Vukomanović, M. (2001) Sveto i mnoštvo - izazovi religijskog pluralizma. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-26564
primljen: 13.05.2012.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0