Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 187-188, str. 137-144
Istraživanja predilekcije Phyllonorycter robiniae Clemens i Parectopa robiniella Clemens na ishranu lišćem različitih klonova bagrema
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
Proučavana je predilekcija Phyllonorycter robiniae Clemens (bagremov miner naličja lista) i Parectopa robiniella Clemens (bagremov miner lica lista) prema sedam klonova bagrema (Robinia pseudoacacia L.) u 2011. godini na osnovu intenziteta oštećenja lista. Rezultati ovih istraživanja osim navedenog upućuju na to da se selekcijom mogu dobiti genotipovi koje ova ozbiljna štetočina ne preferira u značajnijoj meri.
Reference
Dimić, N., Graora, D., Magud, B., Perić, P. (1999) Opet jedna nova vrsta minera lista u entomofauni Jugoslavije. Biljni lekar, Beograd, 1, (34-37)
Fodor, E., Haruta, O. (2009) Niche partition of two invasive insect species, Parectopa robiniella (Lepidoptera; Gracillariidae) and Phyllonorycter robiniella (Clem) (Lepidoptera: Gracillariidae). Research Journal of Agricultural Science, 41 (2), str. 261-269
Guzina, V., Tomović, Z., Orlović, S. (1994) Pokazatelji rasta bagrema raznih provenijencija na Deliblatskoj peščari. u: Deliblatski pesak, Zbornik radova, 6, 383-390
Hideki, K., Takayuki, O. (2002) Oviposition stimuli for host plant rekognition and clutch size determination in a leaf -mining moth. Ecological Entomology, 27, 622-625
Lakatos, F., Kovács, Z., Stauffer, C., Kenis, M., Tomov, R., Davis, D.R. (2003) The Genetic Background of Three Introduced Leaf Miner Moth Species - Parectopa robiniella Clemens 1863, Phyllonorycter robiniella Clemens 1859 and Cameraria ohridella Deschka et Dimic 1986. u: IUFRO Kanazawa 2003 Forest Insect Population Dynamics and Host Influences, Proccedings, 67-71
Mihajlović, Lj., Spasić, R., Milošević, G., Šestović, M. (1994) Bagremov miner (Parectopa robiniella Clemens) (Lepidoptera, Gracillariidae) nova štetočina bagrema na Deliblatskoj peščari. u: Konferencija Deliblatski pesak (VI), zbornik radova, str. 503-510
Mihajlović, L. (2006) Šumarska entomologija. Beograd: Šumarski fakultet
Poljaković-Pajnik, L., Drekić, M., Kovačević, B., Vasić, V., Avramović, G. (2005) Istraživanja predilekcije Leucoptera sinuella Rtti. (Lepidoptera: Leucopteridae) na ishranu lišćem različitih klonova crnih topola. Topola, br. 175-176, str. 39-48
Ramirez, C., Zamudio, F., Verdugo, N.M. (2004) Differential susceptibility of poplar hybrids to the aphid Chaitophorus leucomelas (Homoptera: Aphididae). Forest Entomology, vol. 97, br. 6, str. 1965-1971
StatSoft Inc. (2011) STATISTICA (data analysis software system): Version 10. www.statsoft.com
Whitebread, S.E. (1989) Phyllonorycter robiniella (Clemens. 1859) in Europe (Lepidoptera, Gracilariidae). Nota Lepidopterologica, 12, str. 344-353
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.