Akcije

Facta universitatis - series: Law and Politics
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 6, br. 1, str. 29-50
Enigma u pogledu izbegavanja manus-a po zakonu XII tablica
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamila@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: Zakon XII tablica; izbegavanje manus-a po dejstvu usu-a; Jering; 'istorijska enigma'; suprug bio lice alieni iuris
Sažetak
Cilj ovoga rada je tumačenje odredbe o izbegavanju manus-a, po dejstvu usus-a, rekonstruisane prema Gaju, koji kaže: 'Zakon XII tablica je propisivao da žena, koja ne bi želela (htela) da ovim putem dođe pod manus muža, treba da odsustvuje svake godine tri noći (uzastopno) i tako prekine održaj od godine dana'. Suočivši se sa neadekvatnošću postojećih tumačenja i ne nalazeći rešenje, Jering je ovu odredbu proglasio 'istorijskom enigmom'. Čini se, mada takva ideja, koliko je poznato, nije do sada istaknuta u romanistici, da se rešenje može naći u težnji ka emancipaciji familije od širih porodičnih zajednica, koju Zakon XII tablica favorizuje. Najadekvatnije izgleda shvatanje da je reč o situacijama kada je muž, u trenutku zaključivanja braka, bio lice alieni iuris i neimenovan za heres-a ostavioca. Želeći sopstvenu odvojenu porodicu i težeći da dobra žene ne pređu u vlasništvo muževljevog pater familias-a, (čime bi mogla biti umanjena ili čak izgubljena za decu konkretnog bračnog para), supružnici izbegavaju manus sve donde dok muž ne postane lice sui iuris ili bar bude siguran da će, kao imenovani heres postati šef porodice. Tek onda se zasniva manus i dobra žene prelaze u vlasništvo muža, a time kao celina mogu biti preneta deci bračnog para. Istom cilju je, reklo bi se, služila i odredba o uzukapiranju res mancipi žene pod tutorstvom agnata, kao prateća uz prvu, kojom se htelo sprečiti da dobra žene u braku bez manus-a, po dejstvu održaja, pređu u vlasništvo muževljevog pater familias-a. A i jedna i druga odredba su, u krajnjoj liniji, imale za cilj da pospeše proces raspadanja širokih porodičnih zajednica, odnosno proces emancipacije familiae kao uže patrijarhalne agnatske porodice, bazirane na privatnoj svojini i oličene preko pater familias-a.
Reference
Bebel (1956) Žena i socijalizam. Belgrade
Boras, M., Margetić, L. (1980) Rimsko pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Božić, A. (1939) Položaj žene u privatnom pravu - kroz istoriju do danas. Beograd: Pravni fakultet
Danilović,, Stanojević, O. (1970) Tekstovi iz rimskog prava - praktikum za vežbe. Belgrade
de Bovoar, S. (1982) Drugi pol. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
de Kulanž, F. (1956) Antička država. Beograd, itd: Prosveta
Engels, F. (1976) Poreklo porodice, privatne svojine i države - u vezi s istraživanjima Luisa H. Morgana. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Gaudemet, J. (1963) Les communautés familiales. Paris
Gide, P. (1885) Etude sur la condition privée de la femme. Paris
Girard, P.F. (1918) Manuel élémentaire de droit romain. Paris
Herrmann, Cl. (1964) Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine. Bruxelles
Ihering, R. (1900) Histoire du développement du droit romain. Paris
Jovanović, M. (1984) La position de la femme dans le plus ancien droit romain. Belgrade: Faculté de Droit, thèse de doctorat
Jovanović, M. (1984) Leges regiae (pitanje autentičnosti). Zbornik radova pravnog fakulteta u Nišu
Jovanović, M. (1984) Položaj žene u najstarijem rimskom pravu. Beograd: Pravni fakultet, magistarski rad
Jovanović, M. (2002) Komentar starog ius civile - Leges regiae. u: Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije, knjiga I
Jovanović, M. (2007) Commentaire de romain ancien ius civile. u: La lois des XII tables (I-VI), Niš, Livre deuxieme
Jovanović, M. (1994) Avgustovo bračno zakonodavstvo - kadukarni zakoni. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Jovanović, M. (1985) Tutorstvo nad ženama u antičkom Rimu - neka ovlašćenja tutora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
Jovanović, M. (1986) Rim iz doba Romula - patrijarhalni ili matrijarhalni?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
Levy-Bruhl, L. (1947) Nouvelles etudes sur le tres ancien droit romain. Paris
Monier, R. (1935) Manuel élémentaire de droit romain. Paris
Stanojević, O.S. (2001) Rimsko pravo. Beograd: Službeni glasnik SCG
Stanojević, O.S. (1976) Gaius noster. Beograd
Stanojević, O.S. (1986) Rimsko pravo. Beograd
Stojčević, D. (1959) Uti legassit de la loi des XII Tables. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
Stojčević, D. (1959) Adgnatus proximus - Droit de l'antiquité et sociologie juridique. Paris
Stojčević, D. (1968) Rimsko privatno pravo. Beograd
Stojčević, D. (1959) Uti legassit Zakona XII tablica. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
Stojčević, D. (1968) Gens, consortium, familia. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Stojčević, D. (1977) Oblici svojine u starom Rimu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
von Ihering, R.V. (1886-1888) L'esprit du droit romain. Paris
 

O članku

jezik rada: francuski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.12.2009.