Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 4, br. 15, str. 65-81
Aplikativne kontrole
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
U radu je dat pregled aplikativnih kontrola koje stoje na raspolaganju klijentu revizije. Kvalitetan set aplikativnih kontrola ne znači nužno da klijent revizije treba da primeni sve aplikativne kontrole. Za izbor optimalne kombinacije odgovoran je menadžment preduzeća klijenta revizije budući da on ima najveći interes za njihovo efikasno funkcionisanje. Traganje za optimalnom kombinacijom aplikativnih kontrola mora uvažiti postojeća poslovna ograničenja (finansijska, organizaciona, tehnička, kadrovska i dr). Uspešnost u ovom odgovornom poslu direktno se odražava na pouzdanost i tačnost računovodstvenih podataka i informacija. Aplikativne kontrole predstavljaju sastavni deo sistema internih kontrola klijenta. Zbog toga revizor u svim fazama revizije mora da uvaži specifičnosti kontrolnog sistema. U fazi planiranja revizije, revizor mora da predvidi vreme i kadrove koji će biti neophodni za proučavanje aplikativnih kontrola. Jasno je da revizijska kuća mora raspolagati kadrovima koji su u stanju da razumeju ove kontrole, da vrše njihovo testiranje i da dolaze do podataka koji su često raspoloživi samo u elektronskom obliku. U fazi sticanja razumevanja internih kontrola, mora se steći razumevanje i aplikativnih kontrola. To se obično vrši 'šetnjom kroz sistem', popunjavanjem upitnika internih kontrola inspekcijom dokumentacije o kompjuterskim programima, inputu, obradi i autputu i sl. Procena revizijskog rizika mora da uvaži uticaj aplikativnih kontrola na tačnost i pouzdanost računovodstvenih podataka iz kojih se generišu računovodstveni izveštaji. Nepostojanje ili nedelotvornost aplikativnih kontrola (isto tako, i nesposobnost revizora da ih razume i vrednuje) znači da se kontrolni rizik mora proceniti na visokom nivou, što produžava i poskupljuje reviziju. Izvođenje kontrolnih testova za proveru aplikativnih kontrola je karakteristično po tome što se u velikoj meri zasniva na korišćenju kompjuterskih tehnika i alata - CAAT-a (test podataka paralelne simulacije, ugrađenog revizijskog monitora i dr). Dakle, svedoci smo da savremene informacione i telekomunikacione tehnologije ubrzano menjaju okruženje u kojem se revizija izvodi. Konkurentnost revizora i revizijskih firmi zavisi od brzine kojom će oni biti u stanju da usvoje nova znanja u ovoj oblasti, uključujući tu i znanja o kontrolama koje su karakteristične za okruženje kompjuterskih informacionih sistema.
Reference
*** (1998) Međunarodni standardi revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS, prevod sa engleskog jezika
Andrić, M. (1999) Revizija računovodstvenih iskaza. Subotica: Ekonomski fakultet
Bodnar, G.H., Hopwood, W.S. (1998) Accounting information systems. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Chambers, A.D., Court, J.M. (1991) Computer auditing. London: Pitman Publishing
Gallegos, F., Manson, D.P., Allen-Senft, S. (1999) Information technology control and audit. Auerbach
Hall, J.A. (2000) Information systems auditing and assurance. South-Western College Publishing
Končar, J.A. (1998) Izazovi i mogućnosti elektronske trgovine. Novi Sad: Prometej
Laudon, K.C., Laudon, J.P. (1998) Information systems and the internet. Chicago, itd: Dryden Press
O'Reilly, V.M. (1990) Montgomery's auditing. New York, itd: Wiley
Romney, M.B., Steinbart, P.J. (2000) Accounting information systems. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Taylor, D.H., Glezen, W.G. (1997) Auditing an assertions approach. New York: John Wiley&Sons
Watne, D.A., Turney, P.B.B. (1998) Auditing EDP systems. Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka