Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 16, br. 2, str. 137-155
Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresapveselinovic@kg.ac.rs
Projekat:
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak
Privreda Republike Srbije danas se nalazi na važnoj prekretnici. Prva faza sprovođenja tranzicionih procesa je završena, reformski procesi dobijaju novi zamah, a ulazak u Evropsku uniju postaje sve izvesniji. Da bi se tranzicioni procesi uspešno priveli kraju, neminovna je, između ostalih reformi, i reforma javnog sektora. Javni sektor u Republici Srbiji je nisko produktivan i neefikasan, neracionalno postavljen sa mnoštvom problema koji se godinama uvećavaju i usložnjavaju. Visoka stopa zaposlenosti i relativno visoke plate u javnom sektoru, s jedne, i loše formulisani poslovni sistemi, s druge strane, čine da tako koncipiran javni sektor nepovoljno utiče na ekonomski razvoj u celini. U radu će biti analizirano stanje u javnom sektoru Republike Srbije, sa posebnim akcentom na stvaranje realnih osnova za njegovu reformu kao ključnu determinantu uspešnog okončanja procesa tranzicije, uz uvažavanje specifičnosti koje ima privreda Republike Srbije.
Reference
*** (2012/2014) Zakon o javnim preduzećima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 119/2012, br. 116/2013, br. 44/2014 - dr.zakon
Altiparmakov, N. (2013) Unapređenje intergeneracijske pravičnosti i održivosti penzijskog sistema Srbije. Ekonomske ideje i praksa, 4, 11, 31-54
Anđelić, G.B., Đaković, V.Đ. (2013) Reforma javnog sektora Republike Srbije - pravci, trendovi, izazovi. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 59-78
Arsić, M., i drugi (2010) Reforma javnog sektora. u: Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu-Fond za razvoj ekonomske nauke
Clark, R.L., Morrill, M.S., Vanderweide, D. (2014) Defined benefit pension plan distribution decisions by public sector employees. Journal of Public Economics, 116: 73-88
Dimitrijević, M., Cvetković, Z. (2010) Reforma javnog sektora u Republici Srbiji po modelu javno-privatnog partnerstva. Anali međunarodne konferencije mladih lidera, 1, 1, 121-130
Dimitrijević, M., Hrustić, H. (2009) Stanje i perspektive penzionog osiguranja u Srbiji. Socijalna misao, 16(4); 90-102
Đuričin, S. (2011) Tranzicija i kretanje zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru. u: Zubović J. [ur.] Aktivne mere na tržištu rada i pitanje zaposlenosti, Beograd: Institut ekonomskih nauka, str. 298-318
Eurostat (2012) Employment statistics, statistics. http://eeurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_
Fiskalni savet Republike Srbije (2012) Mišljenje na predlog Fiskalne strategije za 2013. sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Beograd, Fiskalni savet Republike Srbije
IMF (2013) Republic of Serbia: 2013 Article IV consultation. n.d. Preuzeto 05.06.2014. sa http://www.imf.org/external/ pubs/cat/longres.aspx?sk=40778.0, Country Report No.13/206
IMF Government finance statistics (GFS): eLibrary data. n.d. Preuzeto 06.06.2014. sa http://elibrary-data.imf. org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170809
Institut za javno zdravlje Srbije (2011) Svrsishodnost i potreba razvoja sistema NZR - Analiza kretanja rashoda za zdravstvenu zaštitu. www.batut.org.rs
Institut za javno zdravlje Srbije (2012) Odabrani zdravstveni pokazatelji za 2011. godinu. www.batut.org.rs
Krstić, B., Stevanović, T., Džunić, M. (2011) Određeni aspekti merenja performansi u organizacijama javnog sektora. Ekonomske teme, 49, 3, 433-448
Maksimović, L. (2012) Sistemska ograničenja konkurentnosti privrede Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 2, str. 99-109
Mihajlović, M., Mihić, S., Rađenović, D. (2013) Restrukturiranje javnih preduzeća u Srbiji - usmeravanje ka tržišnim principima poslovanja. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 157-176
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2011) Analiza poslovanja javnih preduzeća u 2010. godini. Beograd
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2013) Informacija o paketu mera za stabilizaciju javnih finansija i oporavak privrede. Beograd
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2013) Bilten javnih finansija, Beograd, 17(decembar), 4-38
Petrović, P. (2009) Efekat svetske finansijske krize na Srbiju i odgovor ekonomske politike. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 1-2, str. 43-50
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (2012) Statistički godišnji bilten, www.pio.rs/cir/
Republički zavod za statistiku (2013) Anketa o radnoj snazi. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
Veselinović (2007) Stanje reformi i prioriteti ekonomske politike Srbije. Ekonomski horizonti, 9, 1/2, 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1402141v
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka