Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 25, br. 3-4, str. 251-260
Produkcija i kvalitet livadskih asocijacija u šumskim lovištima Srbije
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresazotom@mail.com
Ključne reči: meadows; production; hunting ground
Sažetak
Determinacija livadskih asocijacija utvrđena je na tri lokaliteta: ograđeni deo lovišta 'Posavsko lovište Karakuša' (Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica), ograđeno uzgajalište 'Miloševa voda' (Sokolovica) i ograđeno uzgajalište 'Lomnička reka' (Veliki Jastrebac). Fitocenološkim snimcima je utvrđena brojnost i pokrovnost, a u uzorcima je utvrđena zastupljenost biljnih vrsta, na osnovu čega je određena pripadnost biljnim zajednicama. U determinisanim asocijacijama utvrđeno je procentualno učešće vrsta trava i leguminoza visokog, osrednjeg i lošeg kvaliteta, kao i vrsta ostalih familija, uslovno korisne, loše, bezvredne, škodljive i slabo otrovne. Na prvom lokalitetu utvrđene su asocijacije: Agrostio-Juncetum effusi Cinc. 1959., Trifolio-Agrostietum stoloniferae LJ. Mark. 1973., Agrostietum vulgaris Z.Pavl. 1955. sensu lato. Na drugom lokalitetu, na obe livade utvrđena je asocijacija Festuco-Agrostietum Horv. (1952) 1982.em Trinajest. 1972., dok je na trećem lokalitetu utvrđena asocijacija Agrostio-Festucetum valesiacae Gajić 1961. U ispitivanim asocijacijama utvrđena je produkcija zelene mase i suve materije, kao i osnovni parametri kvaliteta travne mase (sirovi proteini, sirova celuloza, sirove masti, BEM i mineralne materije).
Reference
Braun-Blanquet, J. (1928) Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Berlin, itd: Springer Verlag, 7
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Berlin, itd: Springer Verlag
Caputa, J. (1966) Contribution a l'etude de croissance du gazon de paturages nat differentes altitudes. Recherce agron. en suisse, 5, 293-426
Cincović, T. (1959) Livadska vegetacija u rečnim dolinama zapadne Srbije. Beograd, Doktorska disertacija
Đorđević, V., Mijatović, M. (1963) Contribution to the study of natural meadows and pastures on Golija Mountain. Arhiv za poljoprivredne nauke, 16, str. 3-29
Gačić, D., Krstić, M., Laketić, M. (2006) Uticaj krupne divljači na šume hrasta kitnjaka u nacionalnom parku 'Đerdap'. Šumarstvo, vol. 58, br. 1-2, str. 21-33
Gačić, D., Krstić, M., Mijatović, J. (2006) Oštećivanje sastojina od naseljene jelenske divljači u ograđenom uzgajalištu 'Lomnička reka'. Šumarstvo, vol. 58, br. 4, str. 25-35
Jović, D. (1969) Problemi usklađivanja šumskog i lovnog gazdovanja. Jelen, 7, 5-38
Klapp, E. (1986) Visen und weiden. Hamburg-Berlin: Paul Parey Verlag
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dajić, Z., Ajder, S., Stošić, M., Lazarević, D. (1992) Livadska vegetacija Rudnjanske visoravni i Radočela. Beograd: Medicinske komunikacije
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dajić, Z., Đorđević-Milošević, S. (2004) Livade i pašnjaci Srbije. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Lazarević, D., Stošić, M., Dajić, Z., Terzić, D., Cvetković, M. (2009) Produktivnost i kvalitet biljne mase livadske ASS - danthonietum calycinae u zavisnosti od đubrenja i vremena iskorišćavanja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 1-2, str. 133-142
Mrfat-Vukelić, S. (1988) Uticaj primene različitih doza mineralnih đubriva na promene livadske vegetacije. Novi Sad: PMF, Magistarski rad
Stefanović, K., Popović, R., Jovanović-Dunjić, R. (1986) Prilog poznavanju livadskih ekosistema na području velikog Jastrebca. Glasnik Instituta za botaniku i botaničke bašte Univerziteta u Beogradu, tom 20, str. 8-31
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1974) Kompleksna metoda za utvrđivanje kvaliteta i sumarne vrednosti travnjaka i detelišta. Zagreb: Zadružna štampa Poljoprivredna znanstvena smotra
Tomić, Z., Mrfat-Vukelić, S., Žujović, M., Nešić, Z.K., Mrfat-Vukelić, V. (2005) Presence of leguminous species in ass. Agrostietum vulgaris and ass. Festucetum valesiacae on Stara planina mountain. u: Croatian Symposium on Agriculture with International Participation (XL), 15th-18th February, Opatija, Proceedings, 637-638
Tomić, Z., Mrfat-Vukelić, S., Sokolović, D., Ignjatović, S., Žujović, M., Negovanović, D., Krnjaja, V., Nešić, Z., Vorkapić, M. (2002) Hemijski sastav domaćih i stranih sorti višegodišnjih trava po otkosima za stočnu hranu. Biotehnologija u stočarstvu, 15, 251-256, Inovacije u stočarstvu, 14-15.novembar
Tomić, Z., Nešić, Z., Vilotić, D., Gačić, D. (2008) Phytocenological investigation of grassland associations in hunting grounds in Serbia. u: International Scientific Conference 'Forestry in achieving millennium goals', ILFE, IUFRO, Novi Sad, Book of abstracts, 44
Tomić, Z., Mrfat-Vukelić, S., Žujović, M., Nešić, Z., Krnjaja, V. (2005) Useful species as quality factors of meadow vegetation on Stara Planina Mountain. Grassland Science in Europe, 10, str. 240-243
Tomić, Z., Nešić, Z., Mrfat-Vukelić, S., Žujović, M. (2005) Kvalitet i struktura biljnih zajednica na travnjacima Stare planine. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 253-257
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH0904251T
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2009)
Analiza nekih travnjačkih asocijacija Stare planine
Tomić Z., i dr.

Biotech Anim Husbandry (2003)
Štetne biljke u livadskim zajednicama Srbije
Mrfat-Vukelić Slavica, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2009)
Štete od jelena (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa) u šumskim lovištima Srbije
Gačić Dragan P., i dr.

prikaži sve [45]