Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 3, str. 223-234
Uticaj različitih kolektora na iskorišćenje bakra i plemenitih metala rudnog tela Tenka 3
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
bInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd

e-adresaivajo7@gmail.com
Projekat:
Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima Rudnika Bakra Bor i Rudnika Bakra Majdanpek (MPNTR - 33007)

Ključne reči: bakar; zlato; srebro; kolektor; iskorišćenje
Sažetak
U ovom radu prikazan je deo tehnoloških ispitivanja koja su obavljena sa ciljem definisanja optimalnih uslova flotacijske koncentracije rude ležišta Tenka 3 - Severni revir, rudnika bakra Majdanpek. Dati prikaz odnosi se na ispitivanje uticaja kolektora NaIPX, 3418A i AP5500 kao i pH vrednosti pulpe na pojedine tehnološke pokazatelje (iskorišćenja bakra i plemenitih metala) procesa osnovnog flotiranja. Utvrđeno je da se generalno najbolja iskorišćenja bakra i zlata u osnovnom koncentratu bakra postižu primenom kombinacije kolektora 3418A i AP5500, dok se najbolja iskorišćenja srebra u osnovnom koncentratu bakra postižu primenom natrijum izopropil ksantata. Pored toga, veća iskorišćenja zlata i srebra dobijena su pri nižim pH vrednostima pulpe, dok, s druge strane, nije uočena jasna zavisnost iskorišćenja bakra od pH vrednosti pulpe u ispitivanom opsegu pH (10,0 - 11,5).
Reference
Magdalinović, S., Grujić, V., Urošević, D. (2006) Laboratorijska ispitivanja tehnoloških parametara iskorišćenja bakra i plemenitih metala iz uzorka rude rudnog tela 'Dolovi 1'. Rudarski radovi, Bor, (1-2): 59-62
Milošević, S. (1992) Flotacijska koncentracija - teorijske osnove flotiranja. Bor: Tehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Milošević, V., i saradnici (2011) Izveštaj - Istraživanja za izbor optimalnih parametara tehnološkog procesa za dobijanje najpovoljnijeg iskorišćenja i kvaliteta koncentrata bakra iz uzorka Tenka 3 - Severni revir. Beograd: ITNMS, str. 63
Vujić, S., Grujić, M., Salatić, D., Radivojević, S., Jelenković, R. (2005) Rudnik bakra Majdanpek - razvoj, stanje, budućnost. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1203223J
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2012.