Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 7, br. 23, str. 73-94
Gofmanov glumac kao avatar - mogućnost primene dramaturškog modela u virtuelnom komuniciranju
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresasanja.filipovic@sva.rs
Sažetak
U ovom radu analizira se dramaturški model Ervina Gofmana, jednog od najuticajnijih sociologa druge polovine XX veka. Dramaturški model analiziran je iz konteksta savremenih društvenih uslova, a ključni predmet analize jeste mogućnost primene ovog modela u virtuelnom komuniciranju. U prvom delu rada predstavljen je dramaturški model interakcije licem u lice i analizirana je potreba za takvom interakcijom, umrežavanjem i formiranjem zajednica u virtuelnom svetu. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju pojedinaca na društvenim mrežama i njihovoj interakciji sa virtuelnim prijateljima sagledanim kroz prizmu Gofmanove konceptualizacije predstavljanja pojedinaca u svakodnevnom životu. Skriveni iza svojih računara i avatara, akteri virtuelne komunikacije imaju mogućnost da se pozicioniraju po sopstvenom izboru i da, kao Gofmanov glumac, biraju uloge. Simulacija identiteta u virtuelnom svetu predstavlja jedan od najzanimljivijih fenomena današnjice, od potpuno lažnog predstavljanja sa jedne strane, do upravljanja utiscima i reputacijom u građenju imidža utemeljenog na realnom identitetu, sa druge strane. U ovakvim okolnostima, 'igranje uloge' na kratak rok može biti još jednostavnije, ali dugoročno umeće upravljanja utiscima 'na mreži' zahteva izuzetne 'glumačke' sposobnosti.
Reference
*** (2010) Priručnik veb novinarstva, zbornik. Beograd: Škola WebNovinar
Baltezarević, V., Đurović, I., Baltezarević, B. (2010) Virtuelna komunikacija. u: YU INFO konferencije 2010, Zbornik radova, Beograd: Informaciono društvo Srbije, Posećeno 4.5.2011. URL: http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2010/html/pdf/140.pdf
Barlow, J.P. (1996) A declaration of the independence of cyberspace. Posećeno 3.5.2011. URL: https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
Birnbaum, M.G. (2009) Taking Goffman on a tour of Facebook: College students and the presentation of self in a mediated digital environment. u: Dissertation abstracts international: The humanities and social sciences, Posećeno 18.4.2011; 3055; 69(8-A), URL: http://www.scribd.com/doc/22175114/Taking-Goffman-on-a-tour-of-Facebook-College-students-and-the-presentation-of-self-in-a-mediated-digital-environment
Bogdanić, A.S. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja štampa
Brogan, C., Smith, J. (2010) Trust agents: Using the web to build influence, improve reputation, and earn trust. Hoboken: John Wiley & Sons, NJ
Đorđević, T. (2007) Blog i komunikacija na Internetu. CM, 2(3): 53-67
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis. Beograd: Clio
Goffman, E. (2000) Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd: Geopoetika
Gofman, E. (2009) Stigma - zabeleške o ophođenju sa narušenim identitetom. Novi Sad: Mediterran publishing
Miletić, M. (2009) Kompjuterska mreža i mogućnosti uspostavljanja demokratske javnosti u savremenom društvu. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, 1(1), 133-151
Petkovska, S. (2010) Sajbersociologija - Divna Vuksanović: Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika, Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Čigoja štampa, Beograd, 2007. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, 5(16): 155-160
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Spasić, I.A. (1996) Značenja susreta - Goffmanova sociologija interakcije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Tatomirović, T. (2008) Virtuelno komuniciranje u budućnosti: Upotreba i zloupotreba. CM, 3(7): 103-113
Thaler, R., Sunstein, C. (2008) Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven - London: Yale University Press
Tomić, Z. (2009) Doba komuniciranja. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, 1(1): 31-48
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
Tomić-Koludrović, I., Knežević, S. (2005) Konstrukcija identiteta u mikro-makro kontekstu. Acta Iadertina, 1(1); 109-126; Posećeno. 18.4.2011; URL: http://www.unizd.hr/Portals/41/acta%20jadertina/7-tomickoludrovic.Pdf
Zarghooni, S. (2007) A study of self-presentation in light of Facebook. Oslo: University of Oslo-Institute of psychology, Posećeno 16.4.2011; URL: http://folk.uio.no/sasanz/academic%20work/Selfpresentation_on_Facebook.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman1223073F
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci

Godiš Fak za kulturu i medije (2015)
Demokratičnost i kontroverze interneta
Vučinić Sanja

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Crtice srpske istorije prava u kontekstu komunikoloških principa
Ranđelović Nebojša, i dr.

Teme (2013)
Sistemi komunikacije u funkciji izbora profesije - studija slučaja - Niš
Jelenković Predrag, i dr.

prikaži sve [81]