Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Pevanje kroz istoriju i pedagošku praksu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresabiljana.pavlovic@pr.ac.rs
Ključne reči: umetnost pevanja; muzičko vaspitanje; muzičko obrazovanje; nastava
Sažetak
U radu se razmatra nastanak i razvoj umetnosti pevanja i njegova pedagoška vrednost. Doprinoseći duhovnom i kulturnom napretku, pevanje je kroz istoriju čovečanstva imalo veoma važno mesto u društvu. U muzičkoj pedagogiji pevanje je sadržaj koji nesumnjivo omogućava muzički i sveukupni razvoj učenika. Iz tog razloga je neophodno na različite načine permanentno podsticati interesovanje učenika za ovu muzičku aktivnost tokom osnovnoškolskog obrazovanja. U tom smislu cilj rada je da se predstavi razvoj pevanja u širem kulturno-istorijskom kontekstu, što bi trebalo da zainteresuje učenike za pevanje i svestranije upoznavanje ovog vida muzičkog izražavanja. Produbljivanje uvida u problematiku nastanka i razvoja pevanja zahteva uspostavljanje korelacije sa drugim nastavnim predmetima (istorijom, književnošću, likovnom kulturom itd.), što će rezultirati potpunijom slikom o ovom vidu čovekovog izražavanja, njegovom značaju kroz istoriju i vreme, te doprineti jačanju motivacije učenika za učešće u vokalnom muziciranju kao i ljubavi prema umetnosti uopšte. U proučavanju ove tematike korišćena je metoda teorijske analize i sinteze.
Reference
*** (1971) Muzička enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 1
*** (1974) Muzička enciklopedija. Zagreb: Jugoslovensi leksikografski zavod, 2
*** (1977) Muzička enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 3
*** (2018) Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS -Prosvetni glasnik, Beograd, 13. 7. 2018
Belojica, P.B., Cicović, S.D. (2018) Nacionalno vaspitanje u nastavi muzičke kulture. Kosovska Mitrovica: Učiteljski fakultet u Prizrenu -Leposavić,Fakultet umetnosti u Prištini - Zvečan
Bjerkvol, J. (2005) Dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Cicović-Sarajlić, D. (2014) Srpska crkvena muzika u osnovnoškolskoj nastavi muzičke kulture. Kosovska Mitrovica: Fakultet umetnosti u Prištini - Zvečan
Đurić, K.S. (1971) Istorijski razvoj muzičke kulture u Srbiji. Beograd: Pro musica
Flohr, J.W., Persellin, D.C. (2011) Applying Brain Research to Children's Musical Experiences Classes. u: Burton S. ;Taggart C. [ur.] Learning from young children: Research in early childhood music, Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Ivanović, N. (2007) Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike
Jeremić, B. (2018) Razvoj vokalnih sposobnosti učenika primenom inovativnih metodičkih pristupa u nastavi muzičke kulture. Sombor: Univerzitet u Novom Sadu. Pedagoški fakultet u Somboru
Jovanović-Simić, N., Duranović, M., Petrović-Lazić, M. (2017) Govor i glas. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči
Kačapor, S. (2003) Sadržaji iz opšte istorije pedagogije. Pančevo: Grafos internacional
Komenski, J.A. (1997) Velika didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Levitin, D.D. (2011) Muzika i mozak - zašto volimo muziku. Novi Sad: Psihopolis institut
Mandić, B. (2017) Zastupljenost pravoslavne duhovne muzike u nastavnim sadržajima predmeta Muzička kultura. u: Mandić B.; Atanasijević J. [ur.] Savremena muzika između tišine i zvuka/Arhitektura u komunikativnom diskursu/Balkan -mesto susreta kultura i umetnost, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, Knjiga 3, 93-99
Marinković, S. (1995) Muzička kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Matić, E. (1986) Muzika i predškolsko dete. u: Popović Tomislav [ur.] Muzika i predškolsko dete, Beograd: Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda, 51-58
Mirković, R.K. (1986) Vidovi muzičkog razvoja. u: Popović Tomislav [ur.] Muzika i predškolsko dete, Beograd: Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda, 21-33
Money, J. (1997) Evolutionary sexology: The hypothesis of song and sex. Medical Hypotheses, 48: 399-402
Pejović, R. (1979) Istorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Knjiga prva
Pestaloci, H. (1946) Kako Gertruda uči svoju decu. Beograd: Prosveta
Platon (1939) Misli o vaspitanju. Beograd: Rajković
Radivojević, M. (2016) Kriza i 'kraj' polifonije u duhovnoj muzici renesanse. u: Petrov N. Nagorni [ur.] Umetnost i kultura danas - kriza u umetnosti -umetnost u krizi, zbornik radova sa naučnog skupa, Niš: Fakultet umetnosti u Nišu, 213-224
Ruso, Ž.Ž. (1989) Emil ili o vaspitanju. Valjevo: Estetika
Spenser, H. (1921) O vaspitanju - umnom, moralnom i telesnom. Beograd: Izdanje S. B. Cvijanovića
Stamatović, N.J. (1950) Solo pevanje. Beograd: Prosveta
Stošić, A.L. (2008) Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, vol. 63, br. 1, str. 62-74
Sudzilovski, D., Ćalić, M., Ivanović, M. (2012) Muzika i narodna tradicija u nastavnim predmetima u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 255-266
Uzelac, M. (1998) Estetika muzike. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu
Uzelac, M. (2005) Filozofija muzike. Novi Sad: Stylos
Vitkai, K.A. (2013) Istorijat vokalne pedagogije. Zbornik radova Akademije umetnosti, 1: 50-62
Voglar, M. (1980) Kako muziku približiti deci. Beograd: Zavod za udžbenike
Wei-Ming, T. (1984) Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation. Boston: Harvard University Press
Whitwell, D. (1993) Recovery Beyond Psychiatry. New York: Karnacbooks
Žlebnik, L. (1970) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014385P
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.

Povezani članci

FU: Philos Soc&Psychol (2003)
Problem vaspitanja u Fihteovoj filozofiji
Dimić Zoran

Baština (2018)
Istorijski razvoj srpske duhovne muzike i njen vaspitni značaj u nastavi muzičke kulture
Cicović-Sarajlić Dragana J., i dr.

Nastava i vaspitanje (2009)
Očigledna nastava u teoriji i savremenoj praksi
Janković Aleksandar

prikaži sve [52]