Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 2, br. 2, str. 415-428
Konceptualni okvir aktivne socijalne politike
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: aktivna socijalna politika; aktiviranje; strategija aktiviranja; zapošljavanje
Sažetak
Koncepti aktiviranja u socijalnoj politici često se interpretiraju u kontekstu reforme socijalne pomoći, sprovedene tokom 1990-ih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, a nezaobilazno se pronalaze u programima aktivnih politika na tržištu rada (New Deal), uvedenim krajem prethodne decenije u Velikoj Britaniji. Njihove postavke, međutim, datiraju iz perioda prvih zakona o pružanju pomoći siromašnima, kada je ostvarivanje socijalnih prava uslovljavano zapošljavanjem siromašnog stanovništva. Na početku XXI veka, brojne socijalne države Evrope, suočene sa preobražajima u svetu rada, porodice i obrascima starenja, identifikovale su potrebu za promenom svojih socijalnih politika i njihovim adaptiranjem u skladu sa drugačijim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima. Ove promene odvijaju se, u najvećoj meri, u pravcu uvođenja (ili potenciranja) aktivnih mera u politike zapošljavanja, kao i uslovljavanja prava na socijalnu pomoć, bar do izvesnog stepena, obavljanjem radnih aktivnosti, odnosno učešćem u različitim programima obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije. One obuhvataju i naknade za zapošljavanje, usmerene ka osobama sa invaliditetom i porodicama sa decom. Uporedo sa tim, princip aktiviranja proširuje se na politike obezbeđivanja starosti, pre svega, sa stanovišta uvođenja novih mehanizama finansiranja i različitih programa penzionisanja i aktivne starosti uopšte. Prevazilaženje pasivnog položaja korisnika naknada, pružanjem izbora i inicijativa, u onim situacijama u kojima to predstavlja realnu opciju, omogućuje uspostavljanje direktnije sprege između rada, kao (ekonomski) najpouzdanijeg načina predupređivanja socijalnih rizika (naročito socijalne isključenosti) i prava u sistemu socijalne sigurnosti. U zavisnosti od brojnih socijalnih determinanti i faktora, sadržaji i mere programa aktivne socijalne politike, kao i njihova zastupljenost u državama, pokazuju izvesne nacionalne specifičnosti. Shodno tome, razlikuju se i njihovi stvarni dometi i efikasnost.
Reference
Avramović, N. (2004) Reforme socijalne pomoći u SAD i njihovi efekti. u: Čekerevac A. [ur.] Socijalni rad i socijalna politika, zbornik radova, Beograd: Fakultet političkih nauka, VI, str. 125-144
Barbier, J.C. (2006) Analyse comparative de l'activation de la protection sociale en France, Grande Bretagne, Allemagne et Danemark, dans le cadre des lignes directrices de la stratégie européenne pour l'emploi. Rapport de recherche pour la DARES. Paris: Ministère du travail. Centre d'Etudes de l'Emploi
Barbier, J.C. (2004) Activating social protection and the employment insurance. u: Berlin Meeting, WZB, May 24-25
Barbier, J.C. (2003) The European employment strategy, a channel for activating social protection?. u: Magnusson L., P.Pochet, J.Zeitlin [ur.] Opening the Method of Coordination: The case of the EES
Dean, H. (2004) The implications of third way social policy for inequality, social cohesion, and citizenship. u: Lewis J., R.Surender [ur.] Welfare State Change: Towards a Third Way?, Oxford: Oxford University Press, str. 182-206
Dean, H. (2006) Activation policies and the changing ethical foundations of welfare. u: A draft for a plenary paper to be presented at a conference 'Activation Policies in the EU', organized by ASPEN/EUIT, Brussels, 20-21 October
Eransus, B.P. (2003) Activation policies and basic income schemes: From welfare to workfare?, or work for welfare?: The experience of southern European countries. Universidad Publica de Navarra, Department of Social Work
European Social Network (2006) Social and employment activation. A briefing paper
Jorgensen, H., Pascual, A.S. (2006) Supranational regulation and the politics of identity: The case of activation policies. u: A conference 'Activation Policies in the EU', organized by ASPEN/EUIT, 20-21 October, Brussels
Larsen, J.E. (2005) The active society and activation policy
Mandin, C., Palier, B. (2003) Policy maps: France
OECD (2005) The active social policy agenda
Pinker, R. (1974) Socijalna teorija i socijalna politika. Zagreb: Savez društava socijalnih radnika Socijalističke Republike Hrvatske
Soede, A.J., Vrooman, J.C., Ferraresi, P.M., Segre, G. (2004) Unequal welfare states. Hague: Social and Cultural Planning Office
Vuković, D.B. (2005) Socijalna sigurnost i socijalna prava. Beograd: Fakultet političkih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2009.

Povezani članci

Sociologija (2008)
Socijalna država - evolucija jedne ideje
Perišić Natalija