Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 8, br. 1, str. 109-136
Strategija upravljanja odnosima sa javnošću na primeru ključnih klijenata u bankarskom sektoru
aInstitut ekonomskih nauka + Beogradska bankarska akademija, Beograd
bEkonomski fakultet, Košice, Slovačka

e-adresadejan.eric@ien.bg.ac.rs, tcbobica44@gmail.com
Projekat:
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Ključne reči: strategija; odnosi sa javnošću; ključni klijenti banke; bankarstvo; lojalnost klijenata; reputacioni rizik
Sažetak
Predmet istraživanja ovoga rada je ispitivanje nivoa primene strategije upravljanja odnosima sa javnošću u bankarskom sektoru Srbije na primeru ključnih klijenata, kao ciljnim tržištem banke i uticaja implementacije date strategije na performanse poslovanja banaka. Sagledavanje korelativnih veza između faktora okruženja i komunikacije sa ciljnim tržišnim segmentima, posmatra se kao deo ukupne strategije upravljanja bankom, uključujući sistemsku primenu koncepata strategijskog upravljanja i finansijskog menadžmenta. Polazna hipoteza je da se strategija razvoja odnosa sa javnošću uspešno primenjuje u poslovanju banaka, kao deo opšte strategije upravljanja ključnim klijentima banke. Testiranje hipoteze je vršeno putem istraživanja na primeru tri banke na teritoriji Vojvodine, anketiranjem ključnih klijenata posmatranih banaka. Odabrane banke imaju prilično ujednačeno tržišno učešće. Uzorak ispitanika se sastoji od 91 korisnika bankarskih usluga, koji su, posmatrajući izloženost prema svakoj banci pojedinačno, predstavljali njene najveće klijente. Rezultati istraživanja za posmatrane banke pokazuju da se na nivou tri banke strategija primenjuje uspešno, ali da među njima ima oscilacija u nivou i kvalitetu primene pomenute strategije.
Reference
*** (2006-2007) Strategic marketing research: Banks and banking services. Omnibus, januar, mart, maj, septembar, novembar 2006; januar, mart, maj, juli, septembar 2007
*** (2008) Strategic marketing research: Kako nas drugi vide
*** (2006) Development of customer profitability analysis in service industries. u: BAA Annual Conference Business School, 11-13 April, Portsmouth
Blek, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Durkin, M.G., Howcroft, J.B. (2003) Relationship marketing in the banking sector: The impact of new technologies. Marketing Intelligence and Planning, 21(1), 64-71
Erić, D., Đukić, M. (2012) Finansijska tržišta u uslovima krize. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Erić, D., Stošić, I. (2013) Korporativno restrukturiranje. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Fang, L.H. (2005) Investment Bank Reputation and the Price and Quality of Underwriting Services. Journal of Finance, 60(6): 2729-2761
Farli, R. (1996) Direktni marketing. Beograd: Clio
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2008) Odnosi s javnošću. Beograd
Foehn, P. (2004) Client valuation in private banking: Results of a case study in a Switzerland. Managing Service Quality, vol. 14, str. 195-2004
Hsieh, A., Li, C. (2008) The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty. Marketing Intelligence and Planning, 26(1): 26-42
Ind, N. (1996) Korporacijski imidž. Beograd: Clio
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Ławniczak, R. (2009) Re-examining the economic roots of public relations. Public Relations Review, 35(4): 346-352
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić', BK institut
Narodna banka Srbiije (2009-2013) Izveštaj o inflaciji. www.nbs.rs
Oliver, S. (2007) Public relations strategy. London: GBR:Kogan Page Limited, str. 1-20
Shajahan, S. (2004) Relationship marketing: Text and cases. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, www.books.google.com
Sparling, K. (1994) Organizacija i funkcija marketinga. Beograd: Clio
Steyn, B. (2006) Contribution of public relations to organizational strategy formulation. Chapter 8, str. 137-147, 150-161, 164-167, //www.books.google.com
Subotić, D.S., Đurić, Ž. (2004) Odnosi s javnošću. Beograd: Institut za političke studije
Tosun, N. (2004) Financial value and public relations. Corporate Communications: An International Journal, 9(3): 202-208
Weiner, M. (2009) Connecting public relations performance with business outcomes. The Public Relations Strategist, PRSA, novembar
Xifra, J., Ordeix, E. (2009) Managing reputational risk in an economic downturn: The case of Banco Santander. Public Relations Review, 35(4): 353-360
Zineldin, M. (2005) Quality and customer relationship management (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. TQM Magazine, 17(4): 329-344
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/PosEko1401109E
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda i reakcija monetarne politike
Đukić Mirko, i dr.

Kultura (2013)
Onlajn odnosi s javnošću
Vučenović Tamara

Kultura (2013)
Odnosi s javnošću u kulturnim centrima za decu i mlade
Teodorović Ivana

prikaži sve [81]