Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 371-378
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Morfološki prostor i posturalni poremećaji kod mlađeg školskog uzrasta
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bFakultet fizičke kulture, Niš

Sažetak

Pravilan posturalni položaj sve manje zauzima svoje mesto u dečjim svakodnevnim aktivnostima. Nepravilna sedenja, stajanja, neadekvatan krevet i jastuk za spavanje, različiti oblici kretnih aktivnosti kao i određeni endogeni faktori, sistematski deluju na kičmeni stub čime izazivaju opterećenja koja često prelaze zonu tolerantnosti mekih tkiva kičme, ne ostvarujući veća oštećenja, ali kumulativnim delovanjem kroz ponavljajuće i dugotrajne položaje i pokrete tkiva doživljavaju određene deformacije u pogledu svoje morfologije i funkcije. Predmet ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja morfološkog prostora na posturalne poremećaje u sagitalnoj ravni kod učenika petih razreda osnovnih škola, na teritoriji grada Kragujevca. Uzorak ispitanika iznosio je 434. Osnovne morfološke karakteristike dečaka, kod kojih je ustanovljeno kifotično i lordotično loše držanje, ukazuju da su visina tela i sedeća visina tela u pozitivnoj korelaciji sa posturalnim poremećajima. Dečaci sa izraženijom telesnom visinom i sedećom visinom tela, imali su određene promene položaja kičmenog stuba u grudnom (torakalnom) i leđnom (lumbalnom) delu, sagledano u sagitalnoj ravni, koje možemo okarakterisati posturalnim poremećajima. Nakon interpretacije koeficjenata kroskorelacione analize, zapažamo statistički značajnu vezu varijabli longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, telesne mase i obima grudnog koša, sa varijablom lordoza (LOR), dok se nisu dobile značajne veze između prediktorskih varijabli i kifoze (KIF). Dobijeni rezultati ukazuju na značajnu povezanost telesne visine i sedeće visine tela, kao i telesne mase sa devijacijama kičmenog stuba u lumbalnom delu, izražene u sagitalnoj ravni.

Ključne reči

Reference

Bokan, B. (1977) Metodologija utvrđivanja telesnog statusa - pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji. Fizička kultura
Grupa autora (1991) Ocenjivanje pravilnog držanja tela studentkinja Novosadskog univerziteta. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Jeričević, D. (1969) Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja. Fizička kultura, 5-6
Jeričević, D., Koturović, Lj. (1975) Uloga pedagoga fizičke kulture u pravovremenom otkrivanju, prevenciji i korekciji poremećaja u držanju tela. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 1-3
Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić, D. (1995) Ocenjivanje pravilnog držanja tela studenata Novosadskog univerziteta. Fizička kultura, Podgorica
Živković, D., Karaleić, S. (1996) Relacije kifotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pred pubertetskog perioda. u: FIS komunikacije '96, međunarodni simpozijum (5), Niš, oktobar, rezimei, Niš
Živković, D. (2000) Teorija i metodika korektivne gimnastike. Niš: Samostalno izdanje autora / SIA