Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 365-374
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad
cStonoteniski klub za osobe sa invaliditetom 'Spin', Novi Sad

e-adresa: brankapg@gmail.com, krnetazeljko@yahoo.com, boskovicksenija@ya hoo.com, gospodar@eunet.rs

Sažetak

Projekt 'Vežbanje za pravilno držanje' osmišljen je radi ranog uključivanja dece u kontinuirani i programirani korektivni rad, kako bi se predupredilo loše držanje tela. Projekt je finansiran od strane Gradske uprave za sport i omladinu grada Novog Sada. Cilj je bio da se utvrde efekti ovakvog rada na status kičmenog stuba dece mlađeg školskog uzrasta. Učenici oba pola uzrasta 8 godina ± 6 meseci su kontinuirano i sistematski podvrgnuti korektivnom radu tokom četiri meseca (septembar-decembar) 2008. godine. Somatoskopskom metodom procenjen je status kičmenog stuba. Primenom deskriptivne statistike utvđena je brojčana i procentualna zastupljenost poremećaja statusa kičmenog stuba, za utvrđivanje razlika po polu korišćen je Pirsonov %2 test. Wilcoxon Signed Ranks Test, kao neparametrijska procedura, korišćen je radi utvrđivanja razlika u rangovima apsolutnih vrednosti razlika između varijabli. Utvrđena je statistički značajna razlika između inicijalne i finalne procene (u korist finalne), kod statusa lopatica i torakalnog segmenta kičmenog stuba koje ukazuje na kifotično loše držanje. U ostalim segmentima kičmenog stuba nisu uočene statistički značajne razlike.

Ključne reči

efekti; status; kičmeni stub; osmogodišnjaci; vežbanje

Reference

Jovović, V., Čanjak, R. (2006) Transverzalna analiza učestalosti krilastih lopatica kod 13-ogodišnjih učenika različitih urbanih sredina / Transversal analysis of the frequency of winged shoulder blades in 13 year old pupils in different urban settings. u: Bala G. [ur.] Proceedings of 'Anthropological status and physical activity of children and youth', Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, vol. 40, (pp. 107-113)
Kosinac, Z. (2008) Kineziterapija sustava za kretanje. Zagreb: Gopal
Krsmanović, T., Bigović, M. (2006) Relacije gipkosti i devijacija kičmenog stuba u frontalnoj ravni. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-105
Krsmanović, T. (2007) Posturalni poremećaji i kako ih sprečiti. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 369-375
Madić, D., Mikalački, M., Popović, B. (2008) Effects of the traditional and modern approach to physical education on obesity of girls at younger school age. u: Research and education in Innovation Era. International Symposium, Nov 19-21, Arad: University 'Aurel Vlaicu', str. 21-9
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, R., Maksimović, N. (2007) Faktori socijalno-ekonomskog statusa kao prediktori fizičke aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 223-229
Milošević, Z., Obradović, B. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 301-309
Obradović, B., Milošević, Z., Srdić, B. (2007) Status uhranjenosti dečaka starijeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 89-95., 6-7. decembar
Protić-Gava, B., Bošković, K., Krsmanović, T., Romanov, R. (2009) The relationship between pelvis posture and lower extremities in young schoolchildren. u: Mikalački M. [ur.] International Scientific Conference Exercise and Quality of Life (1), Novi Sad, str. 447-452
Protić-Gava, B. (2008) Frequenccy of impaired bodily posture in the BMI categories and its share according to gender. u: International Symposium Research and Education in Innovation Era Arad, Proceedings, Aurel Vlaicu University, str. 559-564
Protić-Gava, B. (2008) The incidence of a particular posture type in relation to the BMI category in older school children. Fizička kultura, Skopje, 36(2), str. 241-244
Protić-Gava, B., Romanov, R. (2008) The difference in vertebral column/spinal status in younger school children with respect to gender. Fizička kultura, Skopje, 36, (2), 245-247
Protić-Gava, V., Čokorilo, R., Karanov, B. (2006) Socijalni status roditelja i posturalni status predškolske dece Vojvodine / Social status of the parents and the postural status of pre-school age children in Vojvodina. u: Bala G. [ur.] Proceedings of 'Anthropological status and physical activity of children and youth', Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, vol. 40, (pp. 213-218)
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa medunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-100
Sallis, J.F. (1994) Influences on physical activity of children, adolescents, and adults on determinants of active living. Physical Activity and Fitness Research Digest, 1, 7, 1-8
Živković, D., Milenković, S., Drobnjak, D. (2004) Stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta dece mladeg školskog uzrasta u opštnama Zaječar, Kruševac i Čačak. Sport Mont, 2-3/II: 421-426