Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 45, str. 375-383
Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Cilj rada bio je da se proceni posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta i utvrde eventualne razlike između dečaka i devojčica, kao i razlike u okruzima Vojvodine. Urađena je procena posturalnog statusa dece mlađeg školskog uzrasta (I-IV razred). Obuhvaćen je uzorak od 392 učenika oba pola, starih od 7-11 godina, južnobačkog, zapadnobačkog, srednjebanatskog i sremskog okruga. Procena posturalnog statusa je urađena po metodi Napoleona Volanskog a obuhvaćeno je osam segmenata tela: glava, ramena, grudi, lopatice, kičma, trbuh, noge i stopala. Primenom metode krostabulacije određene su marginalne frekvencije pojedinih kategorija procene posturalnog statusa i analiziranih okruga, što nam je poslužilo za analizu distribucija pojedinih karakteristika u okruzima Vojvodine. Razlike u distribuciji frekvencija testirane su primenom hi-kvadrat testa. Utvrđeno je da se deca mlađeg školskog uzrasta pojedinih okruga Vojvodine u odnosu na pol ne razlikuju značajno u proceni posturalnog statusa. U odnosu na pojedine segmente posturalnog statusa kod dece različitih okruga Vojvodine, nadene su razlike u segmentima procene statusa grudi, lopatica i stopala. Uočene razlike su verovatno jednim delom posledica socio-ekonomskih i delom geografskih uslova života dece u pojedinim okruzima Vojvodine, a većim delom određene procesima rasta i razvoja dece.
Reference
Kozić, V., Hadžikadunić, A., Smajlović, N., Hadžikadunić, M. (2007) Analiza svoda stopala učenika mladeg školskog uzrasta Kantona Sarajevo. u: Smajlović N. [ur.] Medunarodni simpozijum nove tehnologije u sportu (II), Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, str. 329-332
Krsmanović, T. (2007) Posturalni poremećaji i kako ih sprečiti. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 369-375
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, R., Maksimović, N. (2007) Faktori socijalno-ekonomskog statusa kao prediktori fizičke aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 223-229
Protić, - G.B., Krneta, Ž. (2007) Razlike u profesionalno-obrazovnom statusu majki i fizičkoj aktivnosti dece i njihovih roditelja u odnosu na okrug. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Protić-Gava, B., Bošković, K., Krsmanović, T., Romanov, R. (2009) The relationship between pelvis posture and lower extremities in young schoolchildren. u: Mikalački Milena [ur.] International Scientific Conference Exercise and Quality of life (1st), Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education
Protić-Gava, V., Čokorilo, R., Karanov, B. (2006) Socijalni status roditelja i posturalni status predškolske dece Vojvodine / Social status of the parents and the postural status of pre-school age children in Vojvodina. u: Bala G. [ur.] Proceedings of 'Anthropological status and physical activity of children and youth', Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, vol. 40, (pp. 213-218)
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Ulić, D. (1997) Osnovi kineziterapije. Novi Sad: SIA
Volpon, J.B. (1994) Footprint analysis during the growth period. Journal of pediatric orthopedics, 14(1): 83-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2010)
Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada
Protić-Gava Branka, i dr.

Gl Antropol društva Jug (2006)
Samosvesnost o promenama na lokomotornom aparatu kod učenika osnovnih škola
Krsmanović Tijana

Gl Antropol društva Srbije (2010)
Deformiteti stopala kod predškolske dece u odnosu na pol i uzrasnu dob
Mihajlović Ilona, i dr.

prikaži sve [33]