Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 49, str. 145-152
Razlike u motoričkim sposobnostima plesača profesionalnih i amaterskih folklornih anasambala
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: plesači; profesionalci; amateri; motoričke sposobnosti
Sažetak
Razlike u motoričkim sposobnostima između igrača profesionalnog folklornog ansambla igara i pesama Srbije 'Kolo' iz Beograda i amaterskih folklornih ansambala kulturno umetničkih društava 'Vila' i 'Sonja Marinković' iz Novog Sada su testirane na uzorku od 47 ispitanika. Motorički prostor plesača je procenjen testovima Pokrajinskog zavoda za sport iz Novog Sada, pri čemu je dobijeno 9 varijabli: brzina pojedinačnog pokreta, eksplozivnost donjih ekstremiteta, izdržljivost u skočnosti, apsolutna snaga pregibača trupa, relativna snaga pregibača trupa, apsolutna snaga opružača leđa, relativna snaga opružača leđa, apsolutna snaga opružača leđa, relativna snaga opružača leđa. Relativne vrednosti su izvedene iz rezultata apsolutnih vrednosti matematičkim putem. Da bi se odredile razlike između plesača narodnoih igara, u celom sistemu varijabli koršćena je multivarijatna analiza varijanse (MANOVA). Takođe su određene i razlike između polova u motoričkim sposobnostima. Obrada podataka je vršena statističkim paketom SPSS 10.0. Cilj istraživanja je bio da se odrede značajnosti razlika u devet navedenih varijabli između plesača profesionalaca i amatera i između polova. Podaci ukazuju da ne postoji statistička značajnost između profesionalaca i amatera. Između polova postoje statistički značajne razlike, pri čemu muškarci imaju bolje rezultate, osim varijable brzina pojedinačnog pokreta, gde statistička značajnost ne postoji. Zaključak je da za bolje rezultate, statistički značajne, profesionalni plesači treba da prošire sadržaj i povećaju intenzitet treninga.
Reference
Jelavić, M.M., Miletić, A., Dundić, M. (2006) Utjecaj motoričkih sposobnosti na izvođenje plesnih koraka u nastavi tjelesne i zdravstvene culture [The Influence of motor abilities on dance steps performance during the teaching physical and health education]. u: Proceedings book of 15. school of kinesiologysts of the Republic of Croatia, Rovinj, 20-24, 2006, (pp. 139-143). June; Croatia Association of Kinesiologist, Summer; Work quality in the field of education, sport and sport's recreation
Karanov, B. (2007) Dances as a PE class curricular activity. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 5, br. 1, str. 47-54
Kocić, J., Aleksić, D., Tošić, S. (2009) Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera. Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu
Kocić, J. (2003) Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Fakultet fizičke kulture u Leposaviću, Univerziteta u Prištini, Doktorska disertacija
Koen, S.J. (1988) Ples kao kazališna umjetnost. Zagreb: Omladinski kulturni centar
Kolijer, L.D. (1989) Istorija džeza. Beograd: Nolit
Kostić, R.M., Miletić, Đ., Jocić, D.J., Uzunović, S. (2002) Uticaj plesnih struktura na motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 1, br. 9, str. 83-90
Koutedakis, Y., Jamurtas, A. (2004) The Dancer as a Performing Athlete. Sports Medicine, 34(10): 651-661
Macura, M., Pešić, K., Đorđević-Nikić, M., Stojiljković, S., Dabović, M. (2007) Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti igrača elitnog folklornog ansambla. Fizička kultura, vol. 61, br. 1-2, str. 105-117
Maletić, A. (1986) Knjiga o plesu. Zagreb: Kulturno-prosvjetni Sabor Hrvatske
Sekulić, D. (2007) Studeni 19: Brzina. Preuzeto 22 Decembra 2010. sa http://www.sport-forma.com index. php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=278
Srhoj, Lj., Katić, P., Kaliterna, A. (2006) Motor abilities in dance structure performance in female students. Collegium antropologicum, 30 (2), 335-341
Uzunović, S., Kostić, R., Miletić, D. (2009) Motor status of competitive young sport dancers-gender differences. Acta Kinesiologica, 3,(1), 83-87
Uzunović, S., Kostić, R.M. (2005) Istraživanje uspeha u latino-američkom sportskom plesu. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 3, br. 1, str. 23-35
Wyon, M.A., Abt, G., Redding, E., Head, A., Sharp, C.N.C. (2004) Oxygen uptake during modern dance class, rehearsal, and performance. J Strength Cond Res, 18(3): 646-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449145K
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.

Povezani članci