Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 14, br. 1, str. 61-64
Analiza životnog ciklusa ambalaže
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresavlazic@tf.uns.ac.rs
Sažetak
Osim pozitivnog uticaja na održivost upakovanih prehrambenih proizvoda, upotrebljena i odbačena ambalaža, može predstavljati značajan ekološki problem. Pored uticaja iskorišćene i odbačene ambalaže, na narušavanje životne sredine, u većoj ili manjoj meri, utiče i ceo životni ciklus ambalaže. Životni ciklus ambalaže počinje proizvodnjom ambalažnih materijala i ambalaže, nastavlja se procesom pakovanja, ambalaža zatim prati upakovani proizvod do upotrebe, te nastavlja svoj životni ciklus kao odbačena ambalaža. Da bi se ograničio negativni efekat koji ambalaža ima na životnu sredinu, neophodno je definisati ekološki status ambalaže kroz analizu životnog ciklusa U svim fazama svog životnog ciklusa ambalaža utiče na okolinu, kroz iscrpljivanje prirodnih resursa, utrošak energije, zagađenja vazduha, vode i zemljišta. Iako finansijski opterećuje proizvod, a može predstavljati i ekološki problem, ambalaža je neophodnost. Pri oceni ekološke podobnosti pojedinih ambalažnih materijala neophodan je pristup uravnoteživanja pozitivnih i negativnih efekata. Analiza životnog ciklusa ili ocenjivanje životnog ciklusa (LCA - Lifecycle Assessment) je proces izračunavanja, pri kome se analiziraju i sumiraju svi utrošci (inputi) i sve emisije (autputi) tokom životnog ciklusa određenog ambalažnog materijala. Pri ocenjivanju, vrednuje se potrošnja energije, emisija u vodu i vazduh, kao i nastali čvrsti otpad. Osnovna metodologija se sastoji iz rastavljanja definisanog sistema na komponente, tj. korake procesa, te merenja masenog i energetskog bilansa za svaki izdvojeni korak procesa. Sumirani rezultati se mogu prikazivati preko eko bodova, ili multifunkcionalnih indeksa. Krajnji cilj analize životnog ciklusa je smanjenje uticaja na životnu sredinu. U radu su date definicije i različiti modeli analize životnog ciklusa, kao i način vrednovanja dobijenih podataka.
Reference
Ahbe, S., Braunschweig, A., Muller-Wenk, R. (1991) Methodik für Ökobilanzen auf der Basis ökologischer Optimierung. u: Schriftenreihe Umweltschutz, Bern: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft / BUWAL, Nr. 133
Boustead, I. (1990) Summary. u: Lifecycle analysis for packaging environmental assessment, proceedings of the specialised workshop, Leuven, Belgium: IMSA
Boustead, I., Hancock, G.F. (1986) E. E. C. Directive 85/339. u: U. K. Data 1986: A report for INCPEN (Industry Council for Packaging and the Environment), UK: The Open University
Dulić, O. (2009) Nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom 2010-2014. u: Konferencija Uvod u integrisani sistem upravljanja ambalažnim otpadom - ciljevi, svrha, budućnost, www.sekopak.com
Habersatter, K. (1991) Ockobilanz von Packstoffen Stand 1990. u: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) report, Bern, Switzerland, br. 132
Hunt, R.G., Sellers, J.D., Franklin, W.E. (1992) Resource and environmental profile analysis: A lifecycle environmental assessment for products and procedures. u: Susskind L. and T. Hill [ur.] Environmental Impact Assessment Review, Elsevier
IMSA IPRE (1990) Lifecycle Analysis for Packaging Environmental Assessment. u: Specialized workshop, Belgium, Proceedings, Leuven: Institute for Environment and Systems Analysis (IMSA)
Lazić, V., Gvozdenović, J., Petrović, T. (2008) Mogućnosti savremenog pakovanja hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 1-2, str. 49-52
Lazić, V., Gvozdenović, J., Petrović, T., Romanić, R. (2008) Životni ciklus ambalaže. u: Savetovanje industrije ulja - proizvodnja i prerada uljarica, (49.), Herceg Novi, Zbornik radova, 217-220
Lazić, V., Gvozdenović, J., Popović, S. (2009) Ambalaža između potrebe i ekoloških problema. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 226-228
Lazić, V.L., Gvozdenović, J.J. (2007) Biopolimeri kao ambalažni materijali. Prehrambena industrija - mleko i mlečni proizvodi, vol. 18, br. 1-2, str. 19-22
Levy, G.M. (1993) Packaging in the enviroment. Glasgow: Blackie academic & proffesional
Lox, F. (1992) Packaging and ecology. University of Gent
NAGEL (1991) National Advisory group on Ecolabelling report. London
Pajin, B., Lazić, V., Jovanović, O., Gvozdenović, J. (2006) Shelf life of a dragee product based on sunflower kernel depending on packaging materials used. International Journal of Food Science & Technology, 41, 1-5
Robertson, L.G. (2006) Food packaging: Principles and practice. Taylor & Francis Group, Second Edition
Ryding, S.O. (1992) From cradle to grave: Time to take the final step to adopt environmental priority strategies in product development and waste minimization. u: Environmental management handbook, IOS Press
Ryding, S.O., Steen, B. (1991) The EPS system. A PC-based system for development and application of environmental priority strategies in product design: From cradle to grave. Swedish Environmental Research Institute (IVL), Report L91-85
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka