Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 15, br. 1, str. 35-38
Korovi kao vektori bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji salate lisnate - Lactuca sativa L. subsp. secalina Alef. (Asterales, Asteraceae)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: organska proizvodnja; salata lisnata; flora korova; gljive; insekti; nematode; virusi
Sažetak
Dugogodišnje korišćenje konvencionalnih metoda poljoprivredne proizvodnje dovelo je do brojnih negativnih posledica (zagađenja životne sredine, pogoršanja kvaliteta hrane, ugrožavanja ljudskog zdravlja). Zbog toga se sve više poljoprivrednih proizvođača usmerava ka organskoj poljoprivredi. Zabrana korišćenja hemijskih mera, u organskoj proizvodnji, uzrok je velikih problema u zaštiti bilja, pre svega u borbi protiv korova koji smanjuju prinos gajenih biljaka. Najveći problem, pri organskoj proizvodnji, je tehnologija regulacije korova, s obzirom da sinuzija korova i gajene biljke treba da bude u ravnoteži. Stoga, poznavanje biologije i ekologije korovske flore, te bolje razumevanje kompeticije između gajene biljke i korova neophodan je preduslov u izboru metoda njihove kontrole i suzbijanja. Pri njivskoj organskoj proizvodnji salate lisnate (Lactuca sativa L. subsp. secalina Alef.), tokom vegetacionog perioda 2009. godine, u ataru sela Kisač (Srbija), u flori korova konstatovano je 14 biljnih vrsta. Na osnovu podataka koje navodi Kovačević J. (1976) konstatovane korovske vrste vektori su najmanje 64 taksona koji su prenosioci raznih bolesti i štetočina (najmanje 18 vrsta gljiva, najmanje 29 vrsta insekata i najmanje 17 vrsta nematoda). Značajniji vektori bolesti i štetočina, a time i najnepoželjniji korovi u usevu salate lisnate su: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sinapis arvensis i Stellaria media. Njihov rast treba sprečiti 'selektivnim pročupavanjem' kako bi korovi, koji nisu znatniji vektori bolesti i štetočina, smanjili isušivanje zemljišta u periodima velikih suša. Pored toga, gajenje useva u plodoredima je najznačajnija mera u borbi protiv korova, bolesti i štetočina.
Reference
*** (2006) Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. Službeni glasnik RS, br. 62
Aćimović, L. (2009) Stanje i mogućnosti razvoja organske proizvodnje u Srbiji. u: IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem - Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 10
Barberi, P. (2002) Weed management in organic agriculture: Are we addressing the right issues?. Weed Research, 42(3): 177
Biliaderis, C.G. (2008) Funkcionalna hrana - trendovi, izgledi i izazovi za industriju hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 97-100
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Diver, S. (2001) Resource guide to organic & sustainable vegetable production. Attra
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, I-IX
Knežević, A., Stojanović, S., Maširević, S., Nikolić, L., Ljevnaić, B. (2008) Korovi kao vektori bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji povrća. u: Naučno-stručni skup 'Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova', Banja Luka, Zbornik radova, 673-683
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, S., Jovanović, Ž. (2008) Uticaj plodoreda u borbi protiv korova. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 45-51
Kovačević, D.Đ. (2008) Njivski korovi biologija i suzbijanje. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, J. (1976) Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje
Kristiansen, P.E. (2003) Sustainable weed management in organic herb and vegetable production. New England: University of New England, School of Rural Science and Agriculture, http://orgprints. org/4829
Lazić, B., Malešević, M. (2010) Organska poljoprivreda?: Da!. www.zelenamreza.org/index.php/odrziva-poljoprivreda
Nejgebauer, V., Živković, B., Tanasijević, Đ.M., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Radosavljević, M. (2010) Cerealije - proizvodnja, svojstva i organska hrana. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 3, str. 131-134
Takhtajan, A. (1997) Diversity and classification of flowering plants. New York, itd: Columbia University Press
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka