Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 15, br. 1, str. 42-45
Ekološka i biljnogeografska analiza flore korova pri organskoj proizvodnji rukole - Eruca vesicaria (L.) Cav. (syn. Eruca sativa Miller) (Brassicaceae Burn., Capparidales)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadejana@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Osnovni cilj organske poljoprivrede je proizvodnja hrane visokog kvaliteta, razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta preko uzgoja mahunarki, primene zelenišnog i stajskog đubriva itd (Biliaderis, 2008; Radosavljević, 2010). Pri ovom načinu poljoprivrede od izuzetnog značaja je kontrola zakorovljenosti useva. Cilj nije, kao pri konvencionalnoj poljoprivredi, uništiti korove, nego ih dovesti u ravnotežu sa gajenom biljkom. Razvoj korova u organskoj poljoprivredi kontrolisan je: pravilnim izborom vrsta i sorti biljaka, pravilnim plodoredom, odgovarajućom obradom zemljišta pri kojoj se stvaraju povoljni uslovi za razvoj prirodnih neprijatelja štetočina, uništavanje korova fizičkim i mehaničkim putem itd. Na osnovu odnosa gajene biljke i korova, odnosno na osnovu njihove kompeticije, odlučuje se za vreme suzbijanja korova i izbor metode. Pri organskoj proizvodnji rukole - Eruca vesicaria (L.) Cav. na otvorenom prostoru u ataru sela Kisač (Srbija), tokom vegetacionog perioda 2010. godine, konstatovan je 31 takson korova. Od ukupnog broja konstatovanih taksona, 23 su korovsko-ruderalne, 5 ruderalne, 2 segetalne i 1 livadski korov. Većina konstatovanih korovskih vrsta cveta od maja do septembra. Analiza životnih formi korovske flore useva rukole ukazuje na dominaciju terofita (77.42%, 24 taksona). Ekološka analiza korovske flore ukazuje da je stanište analiziranog agroekosistema prosečno: umereno vlažno (F - 2,48), neutralno do slabo alkalno (R - 3.35), mezotrofno-eutrofno (N - 3,48), sa srednjim sadržajem humusa (H - 3,03), dobrom aerisanošću (D - 3,77) i nezaslanjeno (S- 83,87%). U korovskoj flori useva rukole dominiraju biljke prilagođene punoj svetlosti, ali i izvesnoj zasenjenosti (L - 3,81) i termofilne biljke (T - 3,9) prilagođene umereno kontinentalnim klimatskim uslovima (K - 3,06).
Reference
Biliaderis, C.G. (2008) Funkcionalna hrana - trendovi, izgledi i izazovi za industriju hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 97-100
Ciocarlan, V. (1990) Flora ilustrata a Romaniei. Bucuresti: Editura Ceres, Vol. II
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, I-IX
Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B., Džigurski, D. (2010) Korovi kao vektori bolesti i štetočina pri organskoj proizvodnji rukole - Eruca vesicaria (L.) Cav. (Syn. Eruca sativa Miller) (Brassicaceae burn., Capparidales). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 19, br. 1, str. 19-30
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Kovačević, J. (1976) Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje
Landolt, E. (1977) Okologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Offentlichungen der Geobotanishen Institutes der ETH. Zurich: Stiftung Rubel, 64 Heft
Lazić, B., Lazić, S. (2008) Organska proizvodnja. u: Lazić B., Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 7-40
Marković, V. (2006) Rukola. Savremeni povrtar, 20, 52
Nejgebauer, V., Živković, B., Tanasijević, Đ.M., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Radosavljević, M. (2010) Cerealije - proizvodnja, svojstva i organska hrana. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 3, str. 131-134
Sekulić, P., Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Biološke osnove organske poljoprivrede. u: Lazić Branka, Babović J. [ur.] Organska proizvodnja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Tom 1, 123-152
Šeremešić, S., Milošev, D. (2008) Principi gajenja biljaka u organskoj proizvodnji. u: Manojlović Maja [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 150-167
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Tutin, T.G. (1993) Eruca Miller. u: Tutin T.G., Burges N.A., Chater A.O., Edmondson J.R., Heywood V.H., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M., Webb D.A. [ur.] Flora Europea, Cambridge: Cambridge University press, 1, 410
Ujvarosi, M. (1973) Gymnövények. Budapest: Mezőgazdasági Kiado, 1-833
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka