Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 5, br. 10, str. 117-133
Harmonizacija ugovornog prava sa pravom Evropske unije, sa posebnim osvrtom na internet prodaju
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresad.randjelovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: harmonizacija; harmonizacija ugovornog prava; internet prodaja; elektronska trgovina
Sažetak
Tema ovog rada jeste harmonizacija ugovornog prava, kao proces koji predstavlja, sa jedne strane, temeljnu pretpostavku za stvaranje jedinstvenog tržišta u Evropskoj uniji, a sa druge, neophodan uslov za članstvo Srbije u njoj. Najpre, autor će nastojati da daje odgovor na neka opšta pitanja koja se tiču pojma, značaja i izazova harmonizacije ugovornog prava. O stepenu harmonizacije ugovornog prava u našoj zemlji, propisima koji su doneseni kao i problemima koji se javljaju u praksi, biće detaljnije reči, ali samo u svetlu jedne uske oblasti ugovornog prava - internet prodaje. Uprkos otporu i podozrenju na koji nailazi u našoj zemlji, kupovina preko interneta je nužnost koju nameće novo informatičko doba, koja nudi brojne prednosti i pogodnosti u odnosu na klasičnu prodaju. Kupovina preko interneta je najbrži i najjeftiniji način kupovine nekog proizvoda, ali i najprofitabilniji oblik trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. U Srbiji je donet niz zakona i drugih podzakonskih propisa koji prate zahteve i standarde Evropske unije. Međutim, nije dovoljno donošenje zakonskih propisa, već njihova efikasna implementacija i primena od strane građana i nadležnih organa, kao i edukacija trgovaca, ali i samih potrošača radi širenja svesti o značaju i koristima elektronske trgovine.
Reference
*** (2004) Zakon o elektronskom potpisu. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2009-2013) Zakon o elektronskoj trgovini. Službeni glasnik RS, br. 41/2009 i 95/2013
*** (2005-2009) Zakon o carinskoj tarifi. Službeni glasnik RS, br. 62/2005, 61/2007, 5/2009
*** (2006-2014) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014
*** (2010) Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Službeni glasnik RS, br. 61/2010, 101/2010
*** (2014-2016) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016
*** (2010-2013) Zakon o trgovini. Službeni glasnik RS, br. 53/2010 i 10/2013
*** (2014) Zakon o platnim uslugama. Službeni glasnik RS, br. 139
Frenjveš, A. (2006) O stanju harmonizacije ugovornog prava u Evropskoj uniji. Revija za pravo osiguranja, Beograd, 1-2: 1-9
Jelinić, S., Akšamović, D. (2010) Ugovorno pravo Evropske unije na prekretnici. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1, str. 235
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2007) Građanski zakonik Srbije i pravo Evropske unije. Pravni život, vol. 56, br. 11, str. 409-428
Prlja, D., Reljanović, M., Ivanović, Z. (2012) Internet pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo
Simović, K. (2014) Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. praktična pitanja, prilike, i izazovi efikasne integracije Republike Srbije u Jedinstveno tržište. Beograd: Centar za evropske politike
Vukadinović, R. (1999) Pojam i značaj usklađivanja (harmonizacije) domaćeg prava sa pravom Evropske unije. u: Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije - zbornik radova, Niš: Pravni fakultet, 35-50
Vukadinović, R. (2009) Upotreba i zloupotreba harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije. u: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive - zbornik radova, Niš: Pravni fakultet, 1-19
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1610117R
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2017.

Povezani članci

EurJ Appl Econ (2017)
Zaštita potrošača u internet prodaji - stepen harmonizacije sa pravom Evropske unije
Ranđelović Dragana, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Potrošač u pravu osiguranja
Čorkalo Milena

Strani pravni život (2011)
Pravo na razliku i organizovana harmonizacija ugovornog prava
Miladinović Snežana

prikaži sve [9]